Завршени проекти

 

Подготовка на долгорочна стратегија и закон за климатска акција
Подобрување на инфраструктурата за собирање на отпадни води за градот Скопје
Надзор над спроведувањето на договорот за работи за подобрување на инфраструктурата за собирање на отпадни води во градот Скопје

Твининг проект Зајакнување на административните капацитети за спроведување на Рамковната директива за отпад и директивите за посебните видови на отпад (пакување, батерии и отпад од електрична и електронска опрема (ОЕЕО))

Твининг проект“Зајакнување на капацитетите за ефективна имплементација на acquis во областа на квалитетот на водата” MK 13 IPA EN 01 16

Твининг проект понатамошно јакнење на капацитетите за ефективна имплементација на законодавството на ЕУ во областа на квалитетот на воздухот

Твининг проект “Зајакнување на административните капацитети на централно и локално ниво за транспонирање и имплементација на новата Директива за Индустриски Емисии 2010/75/EU”

Зајакнување на капацитетите на локално ниво за спроведување на законодавството од областа на животната средина
Изработка на Регионални Планови за управување со отпад и Стратешка оценка на животната средина за Источниот и Североисторчниот регион

Проекти за воздух финансирани од JICA, EU, GTZ, Холандска влада

Твининг проект – Подобрување на квалитетот на воздухот - CARDS 2005

CARDS 2002 – Regional

Подобрување на управувањето со меѓународните водени ресурси на басенот на р.Вардар

Зајакнување на управувањето со животната средина - CARDS 2004

Национална стратегија за апроксимација во животната средина- CARDS 2005

Студија за развивање на капацитетите за управување со загадувањето со почвата поврзано со рударството во Република Македонија

Олимпијада 2004