Контакт

Министерство за животна средина и просторно планирање
Плоштад Пресвета Богородица бр.3

infoeko@moepp.gov.mk

Одговорно лице за информирање и комуникација со јавност
Ангелина Јовановиќ
Тел. +389 070 267 238
Е-пошта: a.jovanovik@moepp.gov.mk

Службено лице слободен пристап до информации од јавен карактер
Милена Стојановска
Е-пошта: m.stojanovska@moepp.gov.mk

Одделение за планови и просторна политика

Име Презиме Назив на работно место e-mail адреса фиксен телефон мобилен телефон
КАБИНЕТ НА МИНИСТЕР
Каја Шукова Министер k.sukova@moepp.gov.mk 02 3251 403
Сашо Секуловски Шеф на кабинет s.sekulovski@moepp.gov.mk 076 456 716
КАБИНЕТ НА ЗАМЕНИК МИНИСТЕР
Христина Оџаклиеска Заменик министер H.Odzaklieska@moepp.gov.mk 02/3251 454 075 402 521
Маја Јовановска-Спасеска Тех.секретар M.Jovanovska-Spaseska@moepp.gov.mk 02/3251417 078 853 163
КАБИНЕТ НА ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР
Неби Реџепи Државен секретар n.rexhepi@moepp.gov.mk 02 3251490 075 316 728
ДРЖАВНИ СОВЕТНИЦИ
Весна Петрушевска Државен советник за финансиски работи v.petrusevska@moepp.gov.mk 02 3251444 076 445 892
Теодора Грнчаровска – Обрадовиќ Државен советник за климатски промени t.grncarovska@moepp.gov.mk 02 3251455 076 446 911
Лендита Дика Државен советник за индустриско загадување и управување со ризик l.dika@moepp.gov.mk 02 3251466 075 266 058
Бетим Ламаљари Државен советник за работи  на  проекти и развој b.lamallari@moepp.gov.mk  076 445 994
Одделение за стратешко планирање
Смиљка Тенева Раководител на одделение за стратешко планирање S.Teneva@moepp.gov.mk 076 455 418
Афрдита Ајрулахи Помлад соработник за подготовка на стратешки документи,програми и планови A.Ajrulahi@moepp.gov.mk 071 226 179
Афердита Амети Помлад соработник за подготовка на стратешки документи,програми и планови a.ameti@moepp.gov.mk 072 318 806
Одделение за внатрешна ревизија
Наташа Трајчевска Раководител на одделение за внатрешна ревизија natashakostojchinoska@yahoo.com 02 3 251 441
Фани Зојчевска Советник Внатрешен ревизор F.Avramovska@moepp.gov.mk 02 3 251 441 076 446 919
Селим Абази Помлад  соработник внатрешен ревизор S.Abazi@moepp.gov.mk 02 3 251 441 070 448 747
Одделение за управување со човечки ресурси
Мисрете Едипи Раководител на одделение за управување со човечки ресурси M.Edipi@moepp.gov.mk 02 3251 567 072 278 972
Фитим Џемаили Виш соработник за селекција,вработување и меѓуресорска соработка F.Xhemaili@moepp.gov.mk 02 3251 567
Ирена Голубовска Самостоен референт за евиденција ( персонална) I.Golubovska@moepp.gov.mk 02 3251 567 076 422 497
Зоран Котев Самостоен референт за  административни работи (подршка во делот на управување со човечки ресусри  ) Z.Kotev@moepp.gov.mk 02 3251 567 076 456 712
Адељина Амети Соработник за  стручно оспособување,усовршување оценување и следење на правична застапеност A.Ameti@moepp.gov.mk 02 3251 567
Каљтрина Сулејмани Помлад соработник за стручно оспособување, усовршување, оценување и следење на правична застапеност k.sulejmani@moepp.gov.mk 075 239 838
СЕКТОР ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ
Билјана Тешева Ѓоргиевска Раководител на сектор за правни и општи работи b.tesheva@moepp.gov.mk 02 3251 457 075 232 327
Одделение за  нормативно – правни и административно стручни работи
Кузман Куновски Раководител на Одделение за  нормативно – правни и административно стручни работи k.kunovski@moepp.gov.mk
Милена Стојановска Советник за вршење на работи поврзани со управувањето и квалитет во работењето m.stojanovska@moepp.gov.mk
Дилек Али Помлад соработник за лектура и за слободен пристап на информации од јавен карактер d.ali@moepp.gov.mk 070 243 940
Ардијан Ќазими Советник за нормативно – правни работи и заштита на лични податоци a.qazimi@moepp.gov.mk 070 319 563
Стевче Дечев Помлад соработник за Админитративно-оперативна поддршка и обработка на податоци за утврдување на неправилности во работењето s.decev@moepp.gov.mk
Гоце Ставрев Помлад соработник за меѓуопштинска соработка g.stavrev@moepp.gov.mk 076 455 452
Одделение за постапување по преставки и предлози
Рубинчо Мицевски Помлад соработник за изготвување на извештаи по преставки и предлози r.miceski@moepp.gov.mk 02 3251 434 070 243 508
Анета Михајловска Виш соработник за постапување по преставки и предлози a.mihajlovska@moepp.gov.mk
Одделение за општи работи
Магдалена Цветковска Самостоен рефрент за упатување на странки m.cvetkoska@moepp.gov.mk 02 3251  433
Лидија Симоновска Самостоен рефрент за архивирање l.simonovska@moepp.gov.mk 02 3251 452
Сани Реџепи Помлад соработник за општи работи s.rexhepi@moepp.gov.mk
Убавка Петковска Кафекуварка 076 455 398
СЕКТОР ЗА СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНА САМОУПРАВА И УПРАВНО – НАДЗОРНИ РАБОТИ
Тања Пауновска  Раководител на Сектор за соработка со локална самоуправа и управно – надзорни работи t.paunovska@moepp.gov.mk 02 3251-576 076 455 416
Одделение за управно – надзорни работи
Касам Зекири Раководител на одделение за управно надзорни работи k.zekiri@moepp.gov.mk 076 298 210
Африм Шаини Советник за прекршочна постапка a.shaini@moepp.gov.mk
Ивица Лазаревски Помлад соработник за постапки за издавање дозволи по Ексим системот i.lazarevski@moepp.gov.mk 02 3251-428 078 387 577
Валон Имери Помлад соработник за прекршочна постапка v.imeri@moepp.gov.mk 3251-428 070 857 321
Валбона Рамука Фазлиу Помлад соработник за постапки за издавање дозволи по Ексим системот V.Ramuka-Fazliu@moepp.gov.mk 3251-576
Одделение за соработка со локална самоуправа
Танја Кироска Донски Раководител на одделение за локална самоуправа t.kiroska@moepp.gov.mk  02 3251-555 076 446 262
Ивана Арсовска Советник за вршење на надзор над општи акти на ЕЛС од областа на животна средина i.blazevska@moepp.gov.mk 02 3251-576  /
Љумни Јашари Соработник за соработка со локална самоуправа L.Jashari@moepp.gov.mk  /  /
Назмије Муртезани Помлад соработник за вршење општи акти за животна средина со локална самоуправа N.Murtezani@moepp.gov.mk  /  /
СЕКТОР ЗА ЕВРОПСКА УНИЈА
Драгана Черепналковска Помошник раководител на сектор за Европска Унија D.Cerepnalkovska@moepp.gov.mk 02 3251 572 075 404 413
Одделение за усогласување на правото и преговори
Билјана Јовановска Советник за подготовка на Националната Програма за усвојување на правото на ЕУ b.jovanovska@moepp.gov.mk 02 3251 572 076 455 412
Блерина Бислими Помлад референт за административни работи B.Bislimi@moepp.gov.mk 02 3251 559
Мерита Саити Помлад соработник за подршка во процесот на преговарање на РМ за членство во ЕУ M.Saiti@moepp.gov.mk 02 3251 559
Одделение за стандарди 02 3251 559
Помлад соработник за технички прописи
СЕКТОР ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ (ИПА)  ipa@moepp.gov.mk
Весна Индова Точко Раководител на сектор за спроведување на инструментот за претпристапна помош (ИПА) V.Indova@moepp.gov.mk 02 3251 440 076 446 916
Емилија Атанасовска Помошник раководител на сектор за спроведување на инструментот за претпристапна помош (ИПА) E.Atanasovska@moepp.gov.mk 02 3251 525 076 455 420
Лидија Аритонова Симоновска Помошник раководител на сектор за спроведување на инструментот за претпристапна помош (ИПА) L.Aritonova-Simonovska@moepp.gov.mk 02 3251 577 075 402 549
Одделение за техничко спроведување на инструментот за претпристапна помош (ИПА)
Даниела Василевска Советник за техничко спроведување на инфраструктурни проекти D.Spasova@moepp.gov.mk 02 3251 524
Христина Филиповска Помлад соработник  за техничко спроведување H.Filipovska@moepp.gov.mk
Одделение за програмирање и мониторинг на инструментот за претпристапна помош (ИПА)
Раководител на одделение за програмирање и мониторинг на инструментот за претпристапна помош (ИПА)
Ѓорѓи Велевски Советник за програмирање и мониторинг на инфраструктурни проекти G.Velevski@moepp.gov.mk 02 3251 558
Милена Крстевска Советник за програмирање и мониторинг на инфраструктурни проекти M.Krstevska@moepp.gov.mk 02 3251 569
Елена Јовановска Христова Советник за програмирање и мониторинг на инфраструктурни проекти E.Jovanovska-Hristova@moepp.gov.mk 02 3251 561
Суад Абази Советник за програмирање и мониторинг на инфраструктурни проекти Suad.Abazi@moepp.gov.mk 02 3251 577
Фљоранса Биба Сакипи Помлад соработник за програмирање и мониторинг F.Biba-Sakipi@moepp.gov.mk 02 3251 561
Берхан Фејзулов Помлад соработник за програмирање и мониторинг на инфраструктурни проекти B.Fejzulov@moepp.gov.mk 02 3251 569
Одделение за внатрешна контрола и координација при спроведување на инструментот за претпристапна помош (ИПА)
 Елена Митровска Раководител на одделение за внатрешна контрола и координација при спроведување на инструментот за претпристапна помош (ИПА) E.Mitrovska@moepp.gov.mk
Александар Стрезовски Советник за внатрешна контрола A.Strezovski@moepp.gov.mk
СЕКТОР ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ
Сашка Брблиќ Помошник раководител на сектор за одржлив развој и инвестиции s.brblic@moepp.gov.mk 02 3251-523
Одделение за подготовка на проекти и одржлив развој
Љупчо Манчевски Раководител на одделение за подготовка на проекти lj.mancevski@moepp.gov.mk 02 3251-494 076 446-922
Кељменд Алили Советник за подготовка на проектни предлози и проектни низи и мониторинг k.alili@moepp.gov.mk 02 3251-523 075 240-972
Славица Арсова Самостоен референт за документација( документирање на проекти) s.arsova@moepp.gov.mk 02 3251-523 075 383-016
Ваљон Имери Помлад соработник за подготовка на проектни предлози и проектни низи v.imeri@moepp.gov.mk 02 3251-523
Фатон Дарлишта Соработник за подготвување на извештаи за мониторинг на проекти f.darlishta@moepp.gov.mk 02 3251-523
Одделение за инвестиции
Кирил Калкашлиев Раководител на одделение за инвестиции k.kalkasliev@moepp.gov.mk 02 3251-494
Ана Џатевска Соработник за подготовка на тендерски досиеја и документација за инвестиции a.dzatevska@moepp.gov.mk 02 3251-523
Марјан Колоски Помлад соработник за спроведување на инвестиции m.koloski@moepp.gov.mk 02 3251-523 076 446 766
Одделение за политики во климатските промени
Вахит Велија Советник за подготовка  на оперативни програми и плански документи од областа климатски промени v.velija@moepp,gov.mk 02 3251-523 075 316 723
Наташа Павловска Помлад соработник за подготовка на оперативни програми и плански документи од областа климатски промени n.pavlovska@moepp.gov.mk 02 3251-523
СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
 Раководител на сектор за просторно планирање
Дајана Марковска Ристеска Помошник раководител на Сектор за просторно планирање d.markovska-risteska@moepp.gov.mk 02 3251 507 076 455 437
 Одделение за планови и просторна политика
Раиф Сулејмани Помлад соработник за просторни планови r.sulejmani@moepp.gov.mk 02 3251  506 071 445 936
 Одделение за спроведување на просторни планови 
Соња Фурнаџиска Раководител на одделение за спроведување на просторни планови s.furnadziska@moepp.gov.mk 02 3251 507 076  455 435
Дејан Гаџовски Советник за издавање на услови за планирање на просторот d.gadzovski@moepp.gov.mk 02 3251 489 076 455 453
Исмаил Шехаби Советник за следење на спроведувањето на просторните планови и подготовка на извештаи i.shehabi@moepp.gov.mk 02 3251 506 071 458 665
Афердита Амети Помлад соработник за административни работи и административна подршка a.ameti@moepp.gov.mk 02 3251 486 072 318 806
Одделение за стратешка оцена на влијание врз животната средина
Бајрам Цамиќ Советник за спроведување на процесот на стратешка оцена на влијание врз животната средина b.camic@moepp.gov.mk 02 3251 430 072 271 468
Зарије Абази  Помлад соработник за спроведување на процесот на стратешка оцена на влијание врз животната средина  z.abazi@moepp.gov.mk  02 3251 486 070 319 563
СЕКТОР МАКЕДОНСКИ ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Катерина Николовска Помошник раководител на Македонски информативен центар за животна средина K.Nikolovska@moepp.gov.mk 02 3251 482 076 455 367
Одделение за мониторинг на квалитет на воздух
Анета Стефановска Раководител на одделение за мониторинг на квалитет на воздух A.Stefanovska@moepp.gov.mk 02 3251 483 076 455 366
Љупчо Гроздановски Советник за калибрација на опремата на Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух Lj.Grozdanovski@moepp.gov.mk 076 455 393
Никола Голубов Советник за валидација, верификација и анализа на податоци N.Golubov@moepp.gov.mk 02 3251 488
Одделение за аналитика и известување
Мартина Спасовска Раководител на одделение за аналитика и известување M.Toceva@moepp.gov.mk
Павле Малков Советник за собирање, обработка, анализа  и презентација на податоци за емисии во воздухот P.Malkov@moepp.gov.mk 02 3251 513 076 446 929
Александра Нестороска Крстевска Советник за собирање, обработка, анализа  и презентација на податоци за емисии во воздухот A.Krsteska@moepp.gov.mk 02 3251 516 076 455 354
Арминда Рушити Советник за собирање, обработка, анализа  и презентација на податоци за отпад A.Rushiti@moepp.gov.mk 02 3251 513 076 455 397
Маргарета Цветковска Советник за собирање, обработка, анализа  и презентација на податоци за отпад M.Cvetkovska@moepp.gov.mk 02 3251 518 070 838 205
Одделение за катастри и моделирање
Аземине Шакири Раководител на одделение за катастри и моделирање A.Shakiri@moepp.gov.mk 02 3251 483 076 404 475
Ивица Тасиќ Советник за одржување и водење на катастри за загадувачки отпад I.Tasik@moepp.gov.mk 023251 521
Зоран Зориќ Советник за водење на катастри и пренос на опасни материи Z.Zorik@moepp.gov.mk 02 3251 521 070 235 300
Ана Димишкова Виш соработник за одржување и водење на катастри на загадувачи на воздух A.Dimishkova@moepp.gov.mk 02 3251 521
Одделение за информатичка технологија
Душко Јањиќ Советник за развој на веб (web developer) D.Janjik@moepp.gov.mk 02 3251 539
Валентина Димитриевска Советник систем администратор V.Dimitrievska@moepp.gov.mk 02 3251 540 072 912 673
Александар Јовановски Самостоен референт за кодирање на податоци, стандарди и главни компоненти на податоци a.jovanovski@moepp.gov.mk 3251-540 075 430 614
Хикмет Шабани Помлад соработник Систем администратор за техничка поддршка h.shabani@moepp.gov.mk 3251-513 071 541 920
Јован Ѓорѓиев Помлад соработник Систем администратор за техничка поддршка j.gjorgjiev@moepp.gov.mk 076 445 896
СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРОТ
Јасмина Петковска< Раководител на сектор за координација на работата на министерот J.petkovska@moepp.gov.mk 076 432 757
Сашо Секуловски Помошник раководител на сектор за координација на работата на министерот S.sekulovski@moepp.gov.mk 076 456 716
Одделение за координација на активностите на Министерот 
Васка Стојановска Самостоен референт – технички секретар (технички секретар на министер, технички секретар на заменик министер, технички секретар на државен секретар) V.stojanovska@moepp.gov.mk 075 383 046
Одделение за комуникација, односи со јавност и едукација
Ангелина Јовановиќ Раководител на одделение за комуникација, односи со јавност и едукација A.Jovanovik@moepp.gov.mk; skj.mzspp@yahoo.com 070/267 238
Ангелина Барбаровска Помлад соработник за спроведување на кампањи и настани за подигање на јавната свест и соработка со НВО A.Barbarovska@moepp.gov.mk; skj.mzspp@yahoo.com 072 278 961
Дијана Соколовска Самостоен референт за општи работи (кампањски активности) D.Sokolovska@moepp.gov.mk; skj.mzspp@yahoo.com 076 445 890
Снежана Ѓорѓиева Самостоен референт за општи работи (помошник во едукативни проекти) S.Gjorgjieva@moepp.gov.mk; skj.mzspp@yahoo.com 070  243 123
Ванчо Ангеловски Помлад референт за административни работи(управување со база на податоци и евиденција на податоците пристигнати по електронски пат) V. Angelovski@moepp.gov.mk ; vanco77@yahoo.com 072 228 899
Одделение за меѓународна соработка
Фердезе Сума Помлад соработник за остварување на меѓународна соработка f.suma@moepp.gov.mk 071 265 049
Амир Рустеми Соработник за остварување мултилатерална соработка со меѓународни организации a.rustemi@moepp.gov.mk 072 688 336
Одделение за протоколарни, оранизациони работи и јазична редакција
Билјана Ѓорѓиевска Раководител на одделение за протоколарни и организациони работи и јазична редакција b.gjorgjievska@moepp.gov.mk 02 3251533 076 445 884
Шпреса Рамадани Советник преведувач sh.ramadani@moepp.gov.mk 075 430 602
Зекије Рамадани Помлад соработник – преведувач z.ramadani@moepp.gov.mk 076 455 404
Билкизе Исмаили Помлад соработник – преведувач b.ismaili@moepp.gov.mk 072 313 057
Фестина Мемети Виш соработник за писмен, симултан и консекутивен превод f.memeti@moepp.gov.mk 076 233 044
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
Марјан Крстевски Раководител на сектор за финансиски прашања M.Krstevski@moepp.gov.mk 075 221 216
Одделение за буџетска координација
Осман Мислими Раководител на одделение за буџетска координација O.Mislimi@moepp.gov.mk 075 316 727
Зулејха Сефули Помлад соработник за подготовка на буџетски планови и поврзани документи Z.Useini@moepp.gov.mk 072 244 441
Одделение за Буџетска контрола
Башким Незири Советник за буџетска контрола B.Neziri@moepp.gov.mk 076 404 449
Ибрахим Ризвани Помлад соработник за ex пост-финансиска контрола I.Rizvani@moepp.gov.mk 076 215 606
Одделение за сметководство и плаќања
Југослав Јовановиќ Раководител на одделение за сметководство и плаќања J.Jovanovik@moepp.gov.mk 076 455 461
Одделение за јавни набавки
Бурбуќе Хаџијаха Раководител на одделението за јавни набавки B.Haxhijaha@moepp.gov.mk 070 387 751
УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Хисен Џемаили Директор на Управа за животна средина H.Xhemaili@moepp.gov.mk 02 3251 419 072 204 865
СЕКТОР ПРИРОДА
Влатко Трпевски Раководител на сектор природа V.Trpeski@moepp.gov.mk 02 3251 462 076 404 395
Одделение за заштита на природното наследство и НАТУРА  2000
Сашко Јорданов Раководител на одделение за заштита на природното наследство S.Jordanov@moepp.gov.mk 02 3251 462 076 445 883
Исуф Фетаи Советник за водење и следење на НАТУРА 2000 I.Fetai@moepp.gov.mk 02 3251 471 070 488 006
Зулќуфли Реџепи Помлад соработник за евиденција на заштитени подрачја
Едита Зеќировиќ Помлад соработник за биодиверзитетот во НАТУРА 2000 E.Zekjirovikj@moepp.gov.mk 02 3251 408 070 376 391
Наташа Јовановска Помлад соработник за развој на еко-туризам во НАТУРА 2000 N.Jovanovska@moepp.gov.mk 02 3251 408 076 455 430
Златко Златков Помлад соработник за развој на еко-туризам во НАТУРА 2000 Z.Zlatkov@moepp.gov.mk 070 255 445
 Хусеин Баки Самостоен референт за архивирање (чување и водење на акти)
Николина Босилкова Помлад соработник за природно наследство N.Bosilkova@moepp.gov.mk 02 3251 461  078 748 908
Одделение за биодиверзитет и ГМО
 Алмина Хаџија Помлад соработник за намерно ослободување на генетски модифицирани организми во животната средина A.Haxhija@moepp.gov.mk 075  241 078
Советник за заштита на флорен, фунгијален диверзитет и природни живеалишта и заштита на фаунистички диверзитет и спроведување на ЦИТЕС
Марија Дирлевска Чаловска Советник за ограничено користење на  генетски модифицирани организми M.Caloska@moepp.gov.mk 02 3251 473 076 455 424
Даниела Камчева Помлад соработник за водење евиденција за биодиверзитет D.Kamceva@moepp.gov.mk 02 3251 462 076 455 459
Одделение за уредување на просторот во заштитени подрачја и геодиверзитет
Роска Николовска Вукојевиќ Помлад соработник за спроведување на соодветна оценка врз природата поврзано со НАТУРА 2000 R.Nikolovska@moepp.gov.mk 02 3251 470 075 316 729
Валентина Чавдарова Раководител на одделение за уредување на просторот во заштитени подрачја и геодиверзитет V.Cavdarova@moepp.gov.mk 02 3251 473 076 455 423
Владо Атанасовски Советник за заштита на геолошкото и геоморфолошкото наследство V.Atanasovski@moepp.gov.mk 02 3251 470 075 240 973
Мустафа Ќамили Советник за планирање и уредување на просторот во заштитени подрачја
СЕКТОР ЗА ИНДУСТРИСКО ЗАГАДУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК
Назим Алити Раководител на сектор за индустриско загадување и управување со ризик N.Aliti@moepp.gov.mk 02 3251 481 076 445 942
Фатос Балиу Помошник раководител на за индустриско загадување и управување со ризик F.Baliu@moepp.gov.mk 02 3251 562 076 456 717
Одделение за  интегрирано спречување и контрола на загадувањето
Ирена Николовска Советник за интегрирано спречување и контрола на загадувањето I.Nikoloska@moepp.gov.mk 02 3251 478 076 455 073
Светлана Глигорова Советник за интегрирано спречување и контрола на загадувањето S.Gligorova@moepp.gov.mk 02 3251 651 070 243 398
Беса Татеши Раководител на одделение за интегрирано спречување и контрола на загадувањето B.Tateshi@moepp.gov.mk 02 3251 481 076 446 758
Флоран Адеми Самостоен референт за обработка на дозволи F.Ademi@moepp.gov.mk 076 298 252
Одделение за хемикалии и индустриски несреќи
Емилија Ќупева Неделкова Раководител на одделение за хемикалии и индустриски несреќи E.Cupeva-Nedelkova@moepp.gov.mk 076 446 953
Енвер Хајредини Советник за следење на прометот со хемикалии и за регистрација и евидентирање на инсталации со опасни хемикалии E.Hajredini@moepp.gov.mk 02 3251 578 076 455 469
Авни Реџепи Советник за интерсекторска соработка A.Rexhepi@moepp.gov.mk 076 422 479
Одделение за аерозагадување и органски испарливи материи
Свето Василески Раководител на одделение за аерозагадување и органски испарливи материи S.Vasileski@moepp.gov.mk 02 3251 421 078 426 016
Сектор за води
Илбер Мирта Раководител на сектор за води I.Mirta@moepp.gov.mk 076 455 405
Љупка Димовска Зајков< Помошник раководител на сектор за води L.Zajkov@moepp.gov.mk 076 455 364
Одделение за планирање и развој на водите
Исмет Јакупи Раководител на одделение за планирање и развој на водите I.Jakupi@Moepp.gov.mk 075 383 002
Рамиз Шаќири Соработник за национална стратегија за водостопанска основа R.Shaqiri@moepp.gov.mk, 071 478 462
Јелена Николов Деловска Помлад соработник за економска анализа J.Nikolov-Delovska@moepp.gov.mk, 078 223 483
Одделение за управување со  сливното подрачје на реката Вардар
Љуљиета Сулимановска Советник за спроведување на план и програма L.Dashi@moepp.gov.mk,  071 372 417
Фатмир Јусуфи Работник оператор во „Пумпна станица Јегуновце“ /
Одделение за управување со  сливното подрачје на реката Црн Дрим
Махи Сеадини Советник за спроведување на план и програма за Преспанското  Езеро M.Seadini@moepp.gov.mk, 070 239 874
Халил Реџепи Советник за спроведување на план и програма за Охридското Езеро и реката Црн Дрим H.Rexhepi@moepp.gov.mk, 072 228 874
Нертиља Исмаили Помлад соработник за координација на советот за управување со сливот nertila.i_@hotmail.com 072 523 623
Лета Филипова Помлад референт за административни работи letka_f@yahoo.com 078 271 793
Одделение за управување и одржување на хидросистемот Ѓавато – Дојранско Езеро и за управување со  сливното подрачје на реката Струмица
Јован Попов Раководител на одделение за управување и одржување на хидросистемот Ѓавато – Дојранско Езеро и за управување со  сливното подрачје на реката Струмица hidrosistemdojran@gmail.com 078 322 399
Андон Јанкулов Виш  референт  за  техничка  поддршка 070 354 741
Атанас Димов Референт  за  техничко  одржување 078 439 992
Валентина Илиева Референт  за  ниво  и  квалитет  на  вода valentina.vmro@yahoo.com 070 447 839
Коста Гогов Помлад  референт  за  контрола  на  цевковод 071 864 955
Зоран Ѓоров Помлад  референт  за  одржување 077 828 070
Бобан Делев Помлад  референт  за  одржување 078 309 899
Каролина Тешева Помлад  референт  за  администрирање  на  состојбата  на  нивото  и  квалитет  на вода c.teseva@973@gmail.com 071 566 044
 Ѓоко Колевски Работник – оператор 077 551 028
 Петар Ампов Работник – оператор 070 992 758
 Миле Тасев Работник – оператор 078 227 436
 Васил Џинов Работник – оператор 077 841 423
 Марјан Николовски Работник – оператор 077 542 677
Димитар Бејков Работник – оператор 071 786 898
Одделение за водни права
Снежана Мартулкова Раководител на одделение  за водни права S.Martulkova@moepp.gov.mk, 076 455 429
Даниела Наумоска Советник за заштитни зони D.Naumoska@moepp.gov.mk, 076 446754
Рената Барутовска< Советник за дозволи закористење  испуштање на води R.Barutovska@moepp.gov.mk, 075 480 252
Назмије Идризи Советник за дозволи закористење  испуштање на води N.Idrizi@moepp.gov.mk, 071 349 832
Блаже Никчевски Помлад соработник за дозволи, согласности и концесии B.Nikcevski@moepp.gov.mk, 076 435 614
Светлана Ѓорѓевска Референт за водна книга S.Gjorgjevska@moepp.gov.mk, 076 404 489
Мимоза Веапи Помлад соработник за дозволи, согласности и концесии
Одделение за концесии и меѓуресорска соработка
Мелита Гочевска Раководител на одделение за концесии и меѓуресорска соработка M.Gochevska@moepp.gov.mk, 076 446 930
Беким Муареми Советник за соработка со надлежни органи при спроведување на концесиски постапки B.Muaremi@moepp.gov.mk, 071 325 655
Билјана Апостолова Виш соработник за спроведување на постапка за доделување на концесии B.Apostolova@moepp.gov.mk, 076 455 457
Назлие Јахија Советник за доделување на концесии N. Jahija@moepp.gov.mk,
 Сектор за животна средина
Билјана Петкоска Раководител на сектор за животна средина b.petkoska@moepp.gov.mk 02 3251 410 076 455 427
Александар Петковски Помошник раководител на сектор за животна средина a.petkovski@moepp.gov.mk 076 455 460
Одделение за оценка на влијанието врз животната средина и заштита на почвата
Раководител на одделение за оценка на влијанието врз животната средина и заштита на почвата
Влатко Цветаноски Советник за постапка за оцена на  влијанието врз животната средина v.cvetanoski@moepp.gov.mk 076 455 426
Исмет Садику Советник за оцена на елаборатите i.sadiku@moepp.gov.mk
Благој Ѓоргиев Соработник за комплетирање на елаборатите b.gorgiev@moepp.gov.mk  02 3251 412
Одделение за заштита од бучава во животната средина 
Сашо Илиќ Раководител на одделение за заштита од бучава во животната средина s.ilic@moepp.gov.mk 072 205 160
Јакуп Азири Самостоен Референт за евиденција (внесување на податоци) j.aziri@moepp.gov.mk 076 422 481
Одделение за лабараторија и теренски мерења
Африм Љатифи Раководител на одделение oдделение за лабараторија и теренски мерења a.latifi@moepp.gov.mk 076 455 291
Суад Ибиши Советник за хроматографија s.ibishi@moepp.gov.mk 076 455 292
Адем Сулејмани Советник за теренски мерења a.sulemani@moepp.gov.mk 076 483 220
Светлана Димовска Советник за логистика s.dimovska@moepp.gov.mk 078 201 525
Беким Ќаили Советник за класични анализи b.qaili@moepp.gov.,k 076 455 293
Линдита Ќерими Помлад соработник за анализа на мостри l.qerimi@moepp.gov.mk 070 222 685
Емсале Нуредини Помлад соработник за спектрометрија и хроматографија e.nuredini@moepp.gov.mk 071 266 272
Наташа Алексиќ Самостоен референт за хемиски анализи n.aleksic@moepp.gov.mk 078 436 618
Илија Дамјаноски Виш референт за административни работи i.damjanoski@moepp.gov.mk 076 455 294
Дамјан Саздов Помлад референт работник во лабараторија d.sazdov@moepp.gov.mk 071 364 860
Сектор отпад
Ана Каранфилова-Мазневска Раководител на сектор отпад a.karanfilova@moepp.gov 075 539 484
Ана Петровска Помошник раководител на сектор отпад a.petrovska@moepp.gov.mk 070 324 834
Одделение  за управување, увоз, извоз и транзит на отпад  и за  регистрација и евиденција на управувачите и постапувачите со отпад и  за управување со посебни текови на отпад
Илбер Шабани Раководител на одделение за управување, увоз, извоз и транзит на отпад и за регистрација и евиденција на управувачите i.shabani@moepp.gov.mk 076 455 439
Ислам Халити Советник за   увоз, извоз и транзит на отпад и за изработка на мислења и регистрација на правни лица кои поседуваат дозволи за собирање и транспорт на отпад како и за дозволи за третман/преработка и складирање на отпад i.haliti@moepp.gov.mk 070 419 735
Даниела Ристова Советник за управување со посебни текови на отпад d.ristova@moepp.gov.mk 076 455 458
Ајлин Исаки Мухареми Помлад соработник за увоз, извоз и транзит на отпад a.isaki-muharemi@moepp.gov.mk 071 321 562
Одделение  за развој на политики, планови и програми за управување со отпад
Валериј Пенев Советник за развојот на политиките за управување со отпад и за развој на  регионални и локални планови и програми за управување со отпад v.panev@moepp.gov.mk
СЛУЖБА ЗА ПРОСТОРЕН ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ
Митко Крстевски Директор на Просторно информативен центар  mitko.krstevski@moepp.gov.mk 02 3251 522 070 378 128
Одделение за картографија и далечинска детекција
Часле Тошевски Раководител на одделение за картографија и далечинска детекција casle.tosevski@moepp.gov.mk 02 3251 509 076 446 959
Билјана Алексиќ Помлад соработник за прибирање и обработка на геопросторни податоци biljana.aleksik@moepp.gov.mk 02 3251 509 076 446 958