Контакт

Министерство за животна средина и просторно планирање
Плоштад Пресвета Богородица бр.3

Одговорно лице за информирање и комуникација со јавност
Ангелина Јовановиќ
Тел. +389 070 267 238
Е-пошта: a.jovanovik@moepp.gov.mk

Одговорно лице за слободен пристап до информации од јавен карактер
Сашо Секуловски
Тел: +389 076 456 716
Е-пошта: s.sekulovski@moepp.gov.mk

 

Одделение за соработка со локална самоуправа

Име Презиме Назив на работно место e-mail адреса фиксен телефон мобилен телефон
КАБИНЕТ НА МИНИСТЕР
Насер Нуредини Министер N.Nuredini@moepp.gov.mk 02 3251 403
Арсим Фидани Посебен советник за координација на проекти a.fidani@moepp.gov.mk 02 3251 403 070 236-732
Шпенд Ахмети Советник на Министерот sh.ahmeti@moepp.gov.mk 02 3251 403
Мирјана Индовска Асистент на Министерот за организацски и протоколарни работи m.indovska@moepp.gov.mk 02 3251 403 070 324-593
КАБИНЕТ НА ЗАМЕНИК МИНИСТЕР
Христина Оџаклиеска Заменик министер H.Odzaklieska@moepp.gov.mk 02/3251 454 075 402-521
Маја Јовановска-Спасеска Тех.секретар M.Jovanovska-Spaseska@moepp.gov.mk 02/3251417 078 853-163
КАБИНЕТ НА ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР
Каја Шукова Државен секретар k.sukova@moepp.gov.mk 02/3251490 075 269-936
ДРЖАВНИ СОВЕТНИЦИ
Весна Петрушевска Државен советник за финансиски работи v.petrusevska@moepp.gov.mk 02 3251444 076 445-892
Теодора Грнчаровска – Обрадовиќ Државен советник за климатски промени t.grncarovska@moepp.gov.mk 02 3251455 076 446-911
Лендита Дика Државен советник за индустриско загадување и управување со ризик l.dika@moepp.gov.mk 02 3251466 075 266-058
Бетим Ламаљари Државен советник за работи на проекти и развој b.lamallari@moepp.gov.mk 076 445-994
Одделение за стратешко планирање
Смиљка Тенева Раководител на одделение за стратешко планирање S.Teneva@moepp.gov.mk 076 455-418
Роска Николовска Вукојевиќ Помлад соработник за подготовка на стратешки документи,програми и планови R.Nikolovska@moepp.gov.mk 075 316-729
Афрдита Ајрулахи Помлад соработник за подготовка на стратешки документи,програми и планови A.Ajrulahi@moepp.gov.mk 071 226-179
Афердита Амети Помлад соработник за подготовка на стратешки документи,програми и планови a.ameti@moepp.gov.mk 072 318-806
Одделение за внатрешна ревизија
Наташа Трајчевска Раководител на одделение за внатрешна ревизија natashakostojchinoska@yahoo.com 02 3 251 441
Фани Зојчевска Советник Внатрешен ревизор F.Avramovska@moepp.gov.mk 02 3 251 441 076 446-919
Селим Абази Помлад соработник внатрешен ревизор S.Abazi@moepp.gov.mk 02 3 251 441 070 448-747
Одделение за управување со човечки ресурси
Мисрете Едипи Раководител на одделение за управување со човечки ресурси M.Edipi@moepp.gov.mk 02 3251 567 072 278-972
Фитим Џемаили Виш соработник за селекција,вработување и меѓуресорска соработка F.Xhemaili@moepp.gov.mk 02 3251 567 071 798-843
Ирена Голубовска Самостоен референт за евиденција ( персонална) I.Golubovska@moepp.gov.mk 02 3251 567 076 422-497
Зоран Котев Самостоен референт за административни работи (подршка во делот на управување со човечки ресусри ) Z.Kotev@moepp.gov.mk 02 3251 567 076 456-712
Адељина Амети Соработник за стручно оспособување,усовршување оценување и следење на правична застапеност A.Ameti@moepp.gov.mk 02 3251 567 077 651-222
Сектор за правни и општи работи
Билјана Тешева Ѓоргиевска Раководител на сектор за правни и општи работи b.tesheva@moepp.gov.mk 02 3251 457 075 232-327
Одделение за нормативно – правни и административно стручни работи
Кузман Куновски Раководител на Одделение за нормативно – правни и   административно стручни работи k.kunovski@moepp.gov.mk
Милена Стојановска Советник за вршење на работи поврзани со управувањето и квалитет во работењето m.stojanovska@moepp.gov.mk
Дилек Али Помлад соработник за лектура и за слободен пристап на информации од јавен карактер d.ali@moepp.gov.mk 070 243-940
Ардијан Ќазими Советник за нормативно – правни работи и заштита на лични податоци a.qazimi@moepp.gov.mk 070 319-563
Стевче Дечев Помлад соработник за Админитративно-оперативна поддршка и обработка на податоци за утврдување на неправилности во работењето s.decev@moepp.gov.mk
Гоце Ставрев Помлад соработник за меѓуопштинска соработка g.stavrev@moepp.gov.mk 076 455-452
Одделение за постапување по преставки и предлози
Рубинчо Мицевски Помлад соработник за изготвување на извештаи по преставки и предлози r.miceski@moepp.gov.mk 02 3251 434 070 243-508
Анета Михајловска Виш соработник за постапување по преставки и предлози a.mihajlovska@moepp.gov.mk
Одделение за општи работи
Магдалена Цветковска Самостоен рефрент за упатување на странки m.cvetkoska@moepp.gov.mk 02 3251 433
Лидија Симоновска Самостоен рефрент за архивирање l.simonovska@moepp.gov.mk 02 3251 452
Сани Реџепи Помлад соработник за општи работи s.rexhepi@moepp.gov.mk
Фердезе Сума Помлад Соработник – за правни и општи работи f.suma@moepp.gov.mk
Убавка Петковска Кафекуварка 076 455-398
Сектор за соработка со локална самоуправа и управно – надзорни работи
Тања Пауновска Помошник раководител Сектор за соработка со локална самоуправа и управно – надзорни работи t.paunovska@moepp.gov.mk 02 3251-576 076 455-416
Одделение за управно – надзорни работи
Танја Кироска Филиќ Советник за прекршочна постапка t.kiroska@moepp.gov.mk 02 3251-428 076 446-262
Ивана Арсовска Помлад соработник за водење постапка за спогодување i.blazevska@moepp.gov.mk 02 3251-576 /
Африм Шаини Советник за прекршочна постапка a.shaini@moepp.gov.mk 02 3251-576 072 278-968
Ивица Лазаревски Помлад соработник за постапки за издавање дозволи по Ексим системот i.lazarevski@moepp.gov.mk 02 3251-428 078 387-577
Валон Имери Помлад соработник за прекршочна постапка v.imeri@moepp.gov.mk 3251-428 070 857-321
Валдет Калиси Мемиши Помлад соработник за постапки за издавање дозволи по Ексим системот v.kalisi@moepp.gov.mk 3251-576 /
Одделение за соработка со локална самоуправа
Лјуми Јашари Соработник за соработка со локална самоуправа L.Jashari@moepp.gov.mk 02 3251 440
Сектор за Европска Унија
Весна Индова Точко Раководител на сектор за Европска Унија V.Indova@moepp.gov.mk 02 3251 440 076 446-916
Драгана Черепналковска Помошник раководител на сектор за Европска Унија D.Cerepnalkovska@moepp.gov.mk 02 3251 572 075 404-413
Одделение за усогласување на правото и преговори
Билјана Јовановска Советник за подготовка на Националната Програма за усвојување на правото на ЕУ b.jovanovska@moepp.gov.mk 02 3251 572 076 455-412
Блерина Бислими Помлад референт за административни работи B.Bislimi@moepp.gov.mk 02 3251 559
Мерита Саити Помлад соработник за подршка во процесот на преговарање на РМ за членство во ЕУ M.Saiti@moepp.gov.mk 02 3251 559
Одделение за стандарди
Ивица Лазаревски Помлад соработник за технички прописи i.lazarevski@moepp.gov.mk 02 3251 428 078 387-577
Одделение за координација и техничко спроведување на инструментот за претпристапна помош (ИПА)
Лидија Аритонова Симоновска Раководител на одделение за координација и техничко спроведување на инструментот за претпристапна помош (ИПА) L.Aritonova-Simonovska@moepp.gov.mk 02 3251 440 075 402-549
Сретен Стојковски Советник за техничко спроведување на инструментот за претпристапна помош (ИПА) S.Stojkovski@moepp.gov.mk
Душица Диновска Пановска Советник за техничко спроведување на инструментот за претпристапна помош (ИПА) D.Dinovska@moepp.gov.mk
Даниела Василевска Советник за техничко спроведување на инфраструктурни проекти на инструментот за претпристапна помош (ИПА) D.Spasova@moepp.gov.mk 02 3251 524
Христина Филиповска Помлад соработник за администратвна поддршка H.Filipovska@moepp.gov.mk
Одделение за програмирање и мониторинг на имплементацијата во рамките на инструментот за претпристапна помош (ИПА)
Емилија Атанасовска Раководител на одделение за програмирање и мониторинг на имплементацијата во рамките на инструментот за претпристапна помош (ИПА) E.Atanasovska@moepp.gov.mk 02 3251 525 076 455-420
Ѓорѓи Велевски Советник за програмирање на инфраструктурни проекти на инструментот за     претпристапна помош (ИПА) G.Velevski@moepp.gov.mk 02 3251 558
Милена Крстевска Советник за технички мониторинг на имплементацијата во рамките на Инструментот за претпристапна помош (ИПА) M.Krstevska@moepp.gov.mk 02 3251 569
Елена Јовановска Христова Советник за технички мониторинг на имплементацијата во рамките на Инструментот за претпристапна помош (ИПА) E.Jovanovska-Hristova@moepp.gov.mk  02 3251 561
Елена Митровска Советник за програмирање во рамките на инструментот за претпристапна   помош (ИПА) E.Mitrovska@moepp.gov.mk 02 3251 524
Суад Абази Помлад соработник за мониторинг во рамките на инструментот за претпристапна помош (ИПА) Suad.Abazi@moepp.gov.mk 02 3251 577
Елизабета Пољоска Советник за финансиски мониторинг во рамките на инструментот за претпристапна помош (ИПА) E.Poljoska@moepp.gov.mk   02 3251 561
Фљоранса Биба Сакипи Помлад соработник за програмирање во рамките на   инструментот за претпристапна помош (ИПА) F.Biba-Sakipi@moepp.gov.mk   02 3251 561
Берхан Фејзулов Помлад соработник за мониторинг во рамките на инструментот за претпристапна помош (ИПА) B.Fejzulov@moepp.gov.mk   02 3251 569
Сектор за одржлив развој и инвестиции
Сашка Брблиќ Помошник раководител на сектор за одржлив развој и инвестиции s.brblic@moepp.gov.mk 02 3251-523
Одделение за подготовка на проекти и одржлив развој
Љупчо Манчевски Раководител на одделение за подготовка на проекти lj.mancevski@moepp.gov.mk 02 3251-494 076/446-922
Кељменд Алили Советник за подготовка на проектни предлози и проектни низи и мониторинг k.alili@moepp.gov.mk 02 3251-523 075/240-972
Славица Арсова Самостоен референт за документација( документирање на проекти) s.arsova@moepp.gov.mk 02 3251-523 075/383-016
Ваљон Имери Помлад соработник за подготовка на проектни предлози и проектни низи v.imeri@moepp.gov.mk 02 3251-523
Фатон Дарлишта Соработник за подготвување на извештаи за мониторинг на проекти f.darlishta@moepp.gov.mk 02 3251-523
Одделение за инвестиции
Кирил Калкашлиев Раководител на одделение за инвестиции k.kalkasliev@moepp.gov.mk 02 3251-494
Ана Џатевска Соработник за подготовка на тендерски досиеја и документација за инвестиции a.dzatevska@moepp.gov.mk 02 3251-523
Марјан Колоски Помлад соработник за спроведување на инвестиции m.koloski@moepp.gov.mk 02 3251-523 076/446-766
Одделение за политики во климатските промени
Вахит Велија Советник за подготовка на оперативни програми и плански документи од областа климатски промени v.velija@moepp,gov.mk 02 3251-523 075/316-723
Наташа Павловска Помлад соработник за подготовка на оперативни програми и плански документи од областа климатски промени n.pavlovska@moepp.gov.mk 02 3251-523
Сектор за просторно планирање
Неби Реџепи Раководител на сектор за просторно планирање n.rexhepi@moepp.gov.mk 02 3251 502 075 316-728
Одделение за планови и просторна политика
Сашо Апостолов Раководител на одделение за планови и просторна политика s.apostolov@moepp.gov.mk 02 3251 489 076 455-438
Дајана Марковска Ристеска Советник за просторни планови d.markovska-risteska@moepp.gov.mk 02 3251 507 076 455-437
Раиф Сулејмани Помлад соработник за просторни планови r.sulejmani@moepp.gov.mk 02 3251 506 071 445-936
Одделение за спроведување на просторни планови
Соња Фурнаџиска Раководител на одделение за спроведување на просторни планови s.furnadziska@moepp.gov.mk 02 3251 507 076 455-435
Дејан Гаџовски Советник за издавање на услови за планирање на просторот d.gadzovski@moepp.gov.mk 02 3251 489 076 455-453
Исмаил Шехаби Помлад соработник за следење на спроведувањето на просторните планови и подготовка на извештаи i.shehabi@moepp.gov.mk 02 3251 506 071 458-665
Одделение за стратешка оцена на влијание врз животната средина
Милева Тагасовска Раководител на одделение на стратешка оцена на влијание врз животната средина m.tagasovska@moepp.gov.mk 02 3251 486 076 446-065
Бајрам Цамиќ Советник за спроведување на процесот на стратешка оцена на влијание врз животната средина b.camic@moepp.gov.mk 02 3251 430 072 271-468
Сектор Македонски информативен центар за животна средина
Катерина Николовска Помошник раководител на Македонски информативен центар за животна средина K.Nikolovska@moepp.gov.mk 02 3251 482 076 455-367
Одделение за мониторинг на квалитет на воздух
Анета Стефановска Раководител на одделение за мониторинг на квалитет на воздух A.Stefanovska@moepp.gov.mk 02 3251 483 076 455-366
Љупчо Гроздановски Советник за калибрација на опремата на Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух Lj.Grozdanovski@moepp.gov.mk 076 455-393
Никола Голубов Советник за валидација, верификација и анализа на податоци N.Golubov@moepp.gov.mk 02 3251 488
Одделение за аналитика и известување
Павле Малков Советник за собирање, обработка, анализа и презентација на податоци за емисии во воздухот P.Malkov@moepp.gov.mk 02 3251 513 076 446-929
Александра Нестороска Крстевска Советник за собирање, обработка, анализа и презентација на податоци за квалитет на води A.Krsteska@moepp.gov.mk 02 3251 516 076 455-354
Арминда Рушити Советник за собирање, обработка, анализа и презентација на податоци за бучава A.Rushiti@moepp.gov.mk 02 3251 513 076 455-397
Маргарета Цветковска Советник за собирање, обработка, анализа и презентација на податоци за отпад M.Cvetkovska@moepp.gov.mk 02 3251 518 070 838-205
Одделение за катастри и моделирање
Аземине Шакири Раководител на одделение за катастри и моделирање A.Shakiri@moepp.gov.mk 02 3251 483 076 404 475
Мартина Спасовска Советник за моделирање и предвидување со симулација M.Toceva@moepp.gov.mk 02 3251 516
Ивица Тасиќ Помлад соработник за водење на катастар на загадувачи на вода I.Tasik@moepp.gov.mk 023251 521
Зоран Зориќ Советник за водење на катастри и пренос на опасни материи Z.Zorik@moepp.gov.mk 023251 521 070 235- 300
Ана Димишкова Виш соработник за одржување и водење на катастри на загадувачи на воздух A.Dimishkova@moepp.gov.mk 02 3251 521
Одделение за информатичка технологија
Душко Јањиќ Советник за развој на веб (web developer) D.Janjik@moepp.gov.mk 02 3251 539 076 254-510
Валентина Димитриевска Помлад соработник Систем администратор за техничка поддршка V.Dimitrievska@moepp.gov.mk 02 3251 540 072 912 673
Јован Ѓорѓиев Помлад соработник Систем администратор за техничка поддршка j.gjorgjiev@moepp.gov.mk 02 3251 539 076 445-896
Александар Јовановски Самостоен референт за кодирање на податоци, стандарди и главни компоненти на податоци a.jovanovski@moepp.gov.mk 02 3251 540 075 430-614
Хикмет Шабани Помлад соработник Систем администратор за техничка поддршка h.shabani@moepp.gov.mk 02 3251 513 071 541-920
Сектор за координација на работата на министерот
Јасмина Петковска Раководител на сектор за координација на работата на министерот J.petkovska@moepp.gov.mk 076 432-757
Сашо Секуловски Помошник раководител на сектор за координација на работата на министерот S.sekulovski@moepp.gov.mk 076 456-716
Одделение за координација на активностите на Министерот
Васка Стојановска Самостоен референт – технички секретар (технички секретар на министер, технички секретар на заменик министер, технички секретар на државен секретар) V.stojanovska@moepp.gov.mk 075 383-046
Одделение за комуникација, односи со јавност и едукација
Ангелина Јовановиќ Раководител на одделение за комуникација, односи со јавност и едукација A.Jovanovik@moepp.gov.mk; skj.mzspp@yahoo.com 070/267-238
Ангелина Барбаровска Помлад соработник за спроведување на кампањи и настани за подигање на јавната свест и соработка со НВО A.Barbarovska@moepp.gov.mk; skj.mzspp@yahoo.com 072/278-961
Дијана Соколовска Самостоен референт за општи работи (кампањски активности) D.Sokolovska@moepp.gov.mk; skj.mzspp@yahoo.com 076/445-890
Снежана Ѓорѓиева Самостоен референт за општи работи (помошник во едукативни проекти) S.Gjorgjieva@moepp.gov.mk; skj.mzspp@yahoo.com 070/ 243-123
Ванчо Ангеловски Помлад референт за административни работи(управување со база на податоци и евиденција на податоците пристигнати по електронски пат) V. Angelovski@moepp.gov.mk; vanco77@yahoo.com 072 228-899
Одделение за меѓународна соработка
Фердезе Сума Помлад соработник за остварување на меѓународна соработка f.suma@moepp.gov.mk 071 265-049
Амир Рустеми Соработник за остварување мултилатерална соработка со меѓународни организации a.rustemi@moepp.gov.mk 072 688-336
Одделение за протоколарни, оранизациони работи и јазична редакција
Билјана Ѓорѓиевска Раководител на одделение за протоколарни и организациони работи и јазична редакција b.gjorgjievska@moepp.gov.mk 02 3251533 076 445-884
Шпреса Рамадани Советник преведувач sh.ramadani@moepp.gov.mk 075 430-602
Зекије Рамадани Помлад соработник – преведувач z.ramadani@moepp.gov.mk 076 455-404
Билкизе Исмаили Помлад соработник – преведувач b.ismaili@moepp.gov.mk 072 313-057
Фестина Мемети Виш соработник за писмен,симултан и консекутивен превод f.memeti@moepp.gov.mk 076 233-044
Сектор за финансиски прашања
Марјан Крстевски Раководител на сектор за финансиски прашања M.Krstevski@moepp.gov.mk 075 221-216
Одделение за буџетска координација
Осман Мислими Раководител на одделение за буџетска координација O.Mislimi@moepp.gov.mk 075 316-727
Зулејха Сефули Помлад соработник за подготовка на буџетски планови и поврзани документи Z.Useini@moepp.gov.mk 072 244-441
Одделение за Буџетска контрола
Башким Незири Советник за буџетска контрола B.Neziri@moepp.gov.mk 076 404-449
Ибрахим Ризвани Помлад соработник за ex пост-финансиска контрола I.Rizvani@moepp.gov.mk 076 215-606
Одделение за сметководство и плаќања
Југослав Јовановиќ Раководител на одделение за сметководство и плаќања J.Jovanovik@moepp.gov.mk 076 455-461
Одделение за јавни набавки
Бурбуќе Хаџијаха Раководител на одделението за јавни набавки B.Haxhijaha@moepp.gov.mk 070 387-751
Фатон Дарлишта Помлад соработник за подгoтовка на тендерска документација F.Darlishta@moepp.gov.mk 070 630-924
Управа за животна средина
Хисен Џемаили Директор на Управа за животна средина H.Xhemaili@moepp.gov.mk 02 3251 419 072 204-865
Сектор природа
Влатко Трпевски Раководител на сектор природа V.Trpeski@moepp.gov.mk 02 3251 462 076 404-395
Одделение за заштита на природното наследство и НАТУРА 2000
Сашко Јорданов Раководител на одделение за заштита на природното наследство S.Jordanov@moepp.gov.mk 02 3251 462 076 445-883
Исуф Фетаи Советник за водење и следење на НАТУРА 2000 I.Fetai@moepp.gov.mk 02 3251 471 070 488-006
Зулќуфли Реџепи Помлад соработник за евиденција на заштитени подрачја
Едита Зеќировиќ Помлад соработник за биодиверзитетот во НАТУРА 2000 E.Zekjirovikj@moepp.gov.mk 02 3251 408 070 376-391
Наташа Јовановска Помлад соработник за развој на еко-туризам во НАТУРА 2000 N.Jovanovska@moepp.gov.mk 02 3251 408 076 455-430
Златко Златков Помлад соработник за развој на еко-туризам во НАТУРА 2000 Z.Zlatkov@moepp.gov.mk 070 255-445
Хусеин Баки Самостоен референт за архивирање (чување и водење на акти )
Николина Босилкова Помлад соработник за природно наследство N.Bosilkova@moepp.gov.mk 02 3251 461 078 748-908
Одделение за биодиверзитет и ГМО
Алмина Хаџија Помлад соработник за намерно ослободување на генетски модифицирани организми во животната средина A.Haxhija@moepp.gov.mk 075 241-078
Александар Јаневски Советник за заштита на флорен, фунгијален диверзитет и природни живеалишта и заштита на фаунистички диверзитет и спроведување на ЦИТЕС A.Janevski@moepp.gov.mk 072 278-964
Марија Дирлевска Чаловска Советник за ограничено користење на генетски модифицирани организми M.Caloska@moepp.gov.mk 02 3251 473 076 455-424
Даниела Камчева Помлад соработник за водење евиденција за биодиверзитет D.Kamceva@moepp.gov.mk 02 3251 462 076 455-459
Одделение за уредување на просторот во заштитени подрачја и геодиверзитет
Роска Николовска Вукојевиќ Помлад соработник за спроведување на соодветна оценка врз природата поврзано со НАТУРА 2000 R.Nikolovska@moepp.gov.mk 02 3251 470 075 316-729
Валентина Чавдарова Раководител на одделение за уредување на просторот во заштитени подрачја и геодиверзитет V.Cavdarova@moepp.gov.mk 02 3251 473 076 455-423
Владо Атанасовски Советник за заштита на геолошкото и геоморфолошкото наследство V.Atanasovski@moepp.gov.mk 02 3251 470 075 240-973
Мустафа Ќамили Советник за планирање и уредување на просторот во заштитени подрачја
Сектор за индустриско загадување и управување со ризик
Назим Алити Раководител на сектор за индустриско загадување и управување со ризик N.Aliti@moepp.gov.mk 02 3251 481 076 445-942
Фатос Балиу Помошник раководител на за индустриско загадување и управување со ризик F.Baliu@moepp.gov.mk 02 3251 562 076 456-717
Одделение за интегрирано спречување и контрола на загадувањето
Беса Татеши Раководител на одделение за интегрирано спречување и контрола на загадувањето B.Tateshi@moepp.gov.mk 02 3251 481 076 446-758
Ирена Николовска Советник за интегрирано спречување и контрола на загадувањето I.Nikoloska@moepp.gov.mk 02 3251 478 076 455-073
Светлана Глигорова Советник за интегрирано спречување и контрола на загадувањето S.Gligorova@moepp.gov.mk 02 3251 651 070 243-398
Флоран Адеми Самостоен референт за обработка на дозволи F.Ademi@moepp.gov.mk 076 298-252
Одделение за хемикалии и индустриски несреќи
Емилија Ќупева Неделкова Раководител на одделение за хемикалии и индустриски несреќи E.Cupeva-Nedelkova@moepp.gov.mk 076 446-953
Енвер Хајредини Советник за следење на прометот со хемикалии и за регистрација и евидентирање на инсталации со опасни хемикалии E.Hajredini@moepp.gov.mk 02 3251 578 076 455-469
Авни Реџепи Советник за интерсекторска соработка A.Rexhepi@moepp.gov.mk 076 422-479
Одделение за аерозагадување и органски испарливи материи
Свето Василески Раководител на одделение за аерозагадување и органски испарливи материи S.Vasileski@moepp.gov.mk 02 3251 421 078 426-016
Сектор за води
Илбер Мирта Раководител на сектор за води I.Mirta@moepp.gov.mk 076 455-405
Љупка Димовска Зајков Помошник раководител на сектор за води L.Zajkov@moepp.gov.mk 076 455-364
Одделение за планирање и развој на водите
Исмет Јакупи Раководител на одделение за планирање и развој на водите I.Jakupi@Moepp.gov.mk 075 383-002
Рамиз Шаќири Соработник за национална стратегија за водостопанска основа R.Shaqiri@moepp.gov.mk 071 478-462
Јелена Николов Деловска Помлад соработник за економска анализа J.Nikolov-Delovska@moepp.gov.mk 078 223-483
Одделение за управување со сливното подрачје на реката Вардар
Љуљиета Сулимановска Советник за спроведување на план и програма L.Dashi@moepp.gov.mk 071 372-417
Касам Зеќири Советник за координација на советите на сливот и подсливовите K.Zekiri@moepp.gov.mk 076 298-210
Фатмир Јусуфи Работник оператор во „Пумпна станица Јегуновце“ /
Одделение за управување со сливното подрачје на реката Црн Дрим
Махи Сеадини Советник за спроведување на план и програма за Преспанското Езеро M.Seadini@moepp.gov.mk 070 239-874
Халил Реџепи Советник за спроведување на план и програма за Охридското Езеро и реката Црн Дрим H.Rexhepi@moepp.gov.mk 072 228-874
Нертиља Исмаили Помлад соработник за координација на советот за управување со сливот nertila.i_@hotmail.com 072 523-623
Лета Филипова Помлад референт за административни работи letka_f@yahoo.com 078 271-793
Одделение за управување и одржување на хидросистемот Ѓавато – Дојранско Езеро и за управување со сливното подрачје на реката Струмица
Јован Попов Раководител на одделение за управување и одржување на хидросистемот Ѓавато – Дојранско Езеро и за управување со сливното подрачје на реката Струмица hidrosistemdojran@gmail.com 078 322 399
Андон Јанкулов Виш референт за техничка поддршка 070 354 741
Атанас Димов Референт за техничко одржување 078 439 992
Валентина Илиева Референт за ниво и квалитет на вода valentina.vmro@yahoo.com 070 447 839
Коста Гогов Помлад референт за контрола на цевковод 071 864-955
Зоран Ѓоров Помлад референт за одржување 077 828-070
Бобан Делев Помлад референт за одржување 078 309-899
Каролина Тешева Помлад референт за администрирање на состојбата на нивото и квалитет на вода c.teseva@973@gmail.com 071 566-044
Ѓоко Колевски Работник – оператор 077 551-028
Петар Ампов Работник – оператор 070 992-758
Миле Тасев Работник – оператор 078 227-436
Васил Џинов Работник – оператор 077 841-423
Марјан Николовски Работник – оператор 077 542-677
Димитар Бејков Работник – оператор 071 786-898
Одделение за водни права
Снежана Мартулкова Раководител на одделение за водни права S.Martulkova@moepp.gov.mk 076 455-429
Даниела Наумоска Советник за заштитни зони D.Naumoska@moepp.gov.mk 076 446-754
Рената Барутовска Советник за дозволи закористење испуштање на води R.Barutovska@moepp.gov.mk 075 480-252
Назмије Идризи Советник за дозволи закористење испуштање на води N.Idrizi@moepp.gov.mk 071 349-832
Блаже Никчевски Помлад соработник за дозволи, согласности и концесии B.Nikcevski@moepp.gov.mk 076 435-614
Светлана Ѓорѓевска Референт за водна книга S.Gjorgjevska@moepp.gov.mk 076 404-489
Мимоза Веапи Помлад соработник за дозволи, согласности и концесии
Одделение за концесии и меѓуресорска соработка
Мелита Гочевска Раководител на одделение за концесии и меѓуресорска соработка M.Gochevska@moepp.gov.mk 076 446-930
Беким Муареми Советник за соработка со надлежни органи при спроведување на концесиски постапки B.Muaremi@moepp.gov.mk 071 325-655
Билјана Апостолова Виш соработник за спроведување на постапка за доделување на концесии B.Apostolova@moepp.gov.mk 076 455-457
Назлие Јахија Советник за доделување на концесии N. Jahija@moepp.gov.mk
Егзон Адеми Помлад соработник за концесии egzon987@hotmail.com 070 699-253
Сектор за животна средина
Билјана Петкоска Раководител на сектор за животна средина b.petkoska@moepp.gov.mk 02 3251 410 076 455-427
Александар Петковски Помошник раководител на сектор за животна средина a.petkovski@moepp.gov.mk 076 455-460
Одделение за оценка на влијанието врз животната средина и заштита на почвата
Дејана Тодоровска Раководител на одделение за оценка на влијанието врз животната средина и заштита на почвата d.todorovska@moepp.gov.mo 02 3251 410 076 455-428
Влатко Цветаноски Советник за постапка за оцена на влијанието врз животната средина v.cvetanoski@moepp.gov.mk 076 455-426
Исмет Садику Советник за оцена на елаборатите i.sadiku@moepp.gov.mk 075 316-726
Благој Ѓорѓиев Соработник за комплетирање на елаборатите b.gorgiev@moepp.gov.mk 02 3251 412
Одделение за заштита од бучава во животната средина
Сашо Илиќ Раководител на одделение за заштита од бучава во животната средина s.ilic@moepp.gov.mk 075 216-665
Јакуп Азири Самостоен Референт за евиденција (внесување на податоци) j.aziri@moepp.gov.mk 076 422-481
Одделение за лабараторија и теренски мерења
Африм Љатифи Раководител на одделение oдделение за лабараторија и теренски мерења a.latifi@moepp.gov.mk 076 455-291
Суад Ибиши Советник за хроматографија s.ibishi@moepp.gov.mk 076 455-292
Адем Сулејмани Советник за теренски мерења a.sulemani@moepp.gov.mk 076 483-220
Светлана Димовска Советник за логистика s.dimovska@moepp.gov.mk 078 201-525
Беким Ќаили Советник за класични анализи b.qaili@moepp.gov.mk 076 455-293
Линдита Ќерими Помлад соработник за анализа на мостри l.qerimi@moepp.gov.mk 070 222-685
Емсале Нуредини Помлад соработник за спектрометрија и хроматографија e.nuredini@moepp.gov.mk 071 266-272
Наташа Алексиќ Самостоен референт за хемиски анализи n.aleksic@moepp.gov.mk 078 436-618
Илија Дамјаноски Виш референт за административни работи i.damjanoski@moepp.gov.mk 076 455-294
Дамјан Саздов Помлад референт работник во лабараторија d.sazdov@moepp.gov.mk 071 364-860
Сектор отпад
Ана Каранфилова-Мазневска Раководител на сектор отпад a.karanfilova@moepp.gov 075 359-484
Ана Петровска Помошник раководител на сектор отпад a.petrovska@moepp.gov.mk 070 324-834
Одделение за управување, увоз, извоз и транзит на отпад и за регистрација и евиденција на управувачите и постапувачите со отпад и за управување со посебни текови на отпад
Илбер Шабани Раководител на одделение за управување, увоз, извоз и транзит на отпад и за регистрација и евиденција на управувачите i.shabani@moepp.gov.mk 076 455-539
Ислам Халити Советник за   увоз, извоз и транзит на отпад и за изработка на мислења и регистрација на правни лица кои поседуваат дозволи за собирање и транспорт на отпад како и за дозволи за третман/преработка и складирање на отпад i.haliti@moepp.gov.mk 070 419-735
Даниела Ристова Советник за управување со посебни текови на отпад d.ristova@moepp.gov.mk 076 455-458
Ајлин Исаки Мухареми Помлад соработник за увоз, извоз и транзит на отпад a.isaki-muharemi@moepp.gov.mk 071 321-562
Одделение за развој на политики, планови и програми за управување со отпад
Валериј Пенев Советник за развојот на политиките за управување со отпад и за развој на регионални и локални планови и програми за управување со отпад v.panev@moepp.gov.mk
Просторно информативен центар
Митко Крстевски Директор на Просторно информативен центар mitko.krstevski@moepp.gov.mk 02 3251 522 070 378-128
Одделение за картографија и далечинска детекција
Часле Тошевски Раководител на одделение за картографија и далечинска детекција casle.tosevski@moepp.gov.mk 02 3251 509 076 446-959
Билјана Алексиќ Помлад соработник за прибирање и обработка на геопросторни податоци biljana.aleksik@moepp.gov.mk 02 3251 509 076 446-958