Државен секретар во министерство за животна средина и просторно планирање

 

sekretar1

Име и презиме:  СОЊА ЛЕПИТКОВА

Дата на раѓање:  23 Декември 1963 год.

Семеен статус: сопруга и мајка на едно дете

Образование и работно искуство

  

Родена во Пробиштип, Република Македонија каде го завршува своето основно и средно образование.

Во 1982 година се запишува на Рударско-геолошкиот факултет во Штип каде ги завршува студиите во 1990 година со релативно висок успех.

Во 1991 година е избрана за помлад асистент на неколку дисциплини од областа на Петрологијата на Рударско-геолошкиот факултет во Штип.

Својата магистерска теза под наслов Геохемиски и петролошки карактеристики на вулканските карпи од околината на Алшар со посебен осврт на изотопите на оловото ја одбрани 1996 година, со што се стекна со звањето магистер на геолошки науки.

Во 1997 година е избрана за асистент по група на предмети од областа на Петрологијата.

Докторска дисертација под наслов Петролошки и Геохемиски карактеристики на офиолитите од внатрешниот динарски офиолитски појас во Република Македонија на Рударско-геолошкиот факултет во Штип ја одбрани во 2000 година и се стекна со научниот степен доктор на технички науки.

Во 2001 година  избрана за доцент по предметот Геохемија на Рударско-геолошкиот факултет во Штип

Специјализација во полето на геохемијата има завршено во Max-PlanckInstitutMainz-Germany.

Од 2002г. до 2006г. епратеник во Собранието на Република Македонија и претседател на собраниската Комисија за образование, наука и спорт.

Од 2006 год.  до 2011год. заменик министер во Министерството за животна средина и просторно планирање кадешто координира повеке значајни проекти меѓу кои: донесувањето на Националната Стратегија за управување со отпад и Националниот план за управување со отпад, изработката на Студијата за валоризација на природните вредности на локалитетот Алшар за прогласување на заштитено подрачје.

Од 2011год. до 2014 год.  државен секретарво Министерството за животна средина и просторно планирање

Од 21.10.2014 год, повторно наименувана за државен секретар во Министертсвото за животна средина и просторно планирање

Јазици

Македонски (мајчин)

Англиски (чита, пишува, зборува)

Руски (зборува)

Професионално членство

UNECCO-програма за медицинска геологија

Земји со кои работела

Хрватска, Германија, Бугарија, Грција

Квалификувана за :

Енергија и животна средина:

- Фисибилити студии

- Оценка на проекти

- Оценка на ризикот на средината

Геологија и животна средина:

- Геологија на средината

- Геохемија на средината

- Геохемиски истражувања на почви и води

Тренинг и едукација:

- Наставни програми

- Организирање на семинари

Академски предавања и искуство во настава

Вонреден професор на Рударско-геолошкиот факултет во Штип при Универзитетот “Гоце Делчев”

Part-time професор на Државниот Универзитет во Тетово по предметот инжинерска геологија

Меѓународна соработка

Max-PlanckInstitutMainz-Germany, на проектот за детекција на соларните неутрина со користење на талиумските минерали од Алшар,

UniversityofPadova, DepartmentforPetrologyandMineralogy-Italy, THEMPUS-PHARE   проект за преструктурирање на наставните планови и програми на Рударско-геолошкиот факултет во Штип во согласност со процесите на едукацијата во земјите на Европската унија,

RoyalHollawayUniversityofLondon, THEMPUS-PHARE  проект за преструктурирање на наставните планови и програми на Рударско-геолошкиот факултет во Штип во согласност со процесите на едукацијата во земјите на Европската Унија,

EscoledesMines-Pariz, THEMPUS-PHARE  проект за преструктурирање на наставните планови и програми на Рударско-геолошкиот факултет во Штип во согласност со процесите на едукацијата во земјите на Европската унија,

BAN, Sofia, DepartmentforPetrologyand  Metasomatism, на проектот за терцијарниот магматизам во Република Македонија и Република Бугарија,

University s. KlimentOhridski, Sofia, Геолошко-географски факултет, на проектот за талиумските минерали од Алшар,

Универзитет во Загреб, Завод за петрографија и минералогија, на проектот Минералите од Македонија,

Универзитет во Белград, Катедра за петрологија, минералогија и геохемија, на проектот за офиолитските карпи во Република Македонија и Република Србија,

InstitutofgeologicalResearch-Tirana- епитермални наоѓалишта во Македонија и Албанија

Научно-истражувачки проекти

Доц д-р Соња Лепиткова покрај наведената меѓународна активност е учесник и раководител на неколку проекти.,

1. Оцена на потенцијалноста на талиумските минерали од Алшар,

2. Минерали од Македонија-минералошка карактеризација

3. Геохемија и изотопна геохемија на перидотитите од внатрешниот динарски офиолитски појас

во Република Македонија,

4. Геохемија и појавување на селенот во Република Македонија раководител на проект

Научни публикации

1. Boev, B., Lepitkova, S, (1991): PETROLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE VOLCANIC ROCKS IN THE VICINITY OF ALSHAR, MacedonicaGeologica, 1991

2. Boev, B., Serafimovski, T., Lepitkova, S, (1992): STRONTIUM ISOTOPES IN THE

TERTIARY IGNEOUS ROCKS IN THE TERRITORY OF MACEDONIA, MacedonicaGeologica, 1991

3. Boev, B., Stojanov, R., Lepitkova, S, (1992): THE OLIGOCENE-NEOGENE MAGMATISM IN THE BUCHIM BLOCK, MacedonicaGeologica, 1992

4. Boev, B., Lepitkova, S., Serafimovski, T, (1992): INTRUSIVE TERTIARY ROCKS OF THE VICINITY OF TURSKO RUDARI – PANTELEJ, MacedonicaGeologica, 1992

5. Boev, B., Lepitkova, S., Mircovski, V, (1993): CHROMIUM- BEARING CHLORITE AND BIOTITE FROM THE RZANOVO NICKEL-IRON DEPOSIT, MACEDONIA, XXV Octobersession, Bor, 1993

6. Lepitkova, S., Veselinovska, S., Boev, B, (1994): DISTRIBUTION OF HEAVY METALS IN THE SOIL ALONG THE COURSE OF THE RIVER ZLETOVSKA AND ITS TRIBUTARIES, MacedonicaGeologica, 1994

7. Boev, B., Lepitkova, S, (1994): THE CHEMISTRY OF BIOTITE IN THE VOLCANIC ROCKS OF MOUNT KOZUF, MacedonicaGeologica, 1994

8. Boev, B., Lepitkova, S, (1994): MINERAL PHASES OF THE PRE-REDUCTION PELLETS AFTER METALLURGICAL PROCESSING IN THE FENIMAK – KAVDARCI, CollectedPapersoftheFacultyofMiningandGeologyStip, no. 1, 1994,

9. Boev, B., Lepitkova, S, (1994): QUANTITATIVE MINERALOGICAL ANALYSIS OF THE ORE OF THE RZANAOVO NICKELIFEROUS-IRON DEPOSIT, 24 OctoberSessions, Bor, 1994,

10. Lepitkova, S., Boev, B, (1995): CONCENTRATION OF HEAVY METALS IN THE WATERS OF THE  RIVER KISELICA, 6th BalkanConferenceonMineralProcessing, Ohrid, 1995

11. Boev, B., Lepitkova, S, (1996): SELENIUM IN SEDIMENTS ALONG THE COURSE OF THE  RIVER ZLETOVSKA AND ITS TRIBUTARIES, Workshop; Miningandtheprotectionofhumanenvironment, Beograd, 1996

12. Boev, B., Lepitkova, S, (1996): CONTAMINATION OF THE SOIL ALONG THE COURSE OF THE RIVER ZLETOVSKA BY SOME METALS WHICH ARE PRODUCTS OF ECONOMIC RECOVERY OF Pb-Zn ORES, TerranesofSerbia, pp. 381-390, Belgrade, 1996

13. Boev, B., Lepitkova, S, (1997): GEOCHEMICAL INVESTIGATIONS OF THE SOIL IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, MacedonicaGeologica, Vol. 11. pp 51-56, 1997

14. Lepitkova, S., Boev, B.,Veselinovska, S, (1998): POLLUTION OF HEAVY METALS IN PART  OF THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA, XVI Congressof CBGA, Vienna 1998

15. Boev, B., Lepitkova, S, (1998): MICROELEMENTS IN THE ROCKS AND ASHES OF THE PLANTS VIOLLA ALSHARICA AND THYMUS ALSHARENSIS OF THE ALSHAR SITE, MacedonicaGeologica, Vol. 12.pp.45-50. 1998

16. Lepitkova, S., Boev, B, (1999): HEAVY AND TOXIC METALS IN THE WASTE FROM SOME INDUSTRIAL FACILITIES IN THE TOWN OF SKOPJE, REPUBLIC OF MACEDONIA,GeologicaMacedoniac,2000

17. Boev, B., Lepitkova, S., Bermanec, V, (2000): TERTIARY VOLCANIC ACTIVITY IN THE INNER DINERADES ( REPUBLIC OF MACEDONIA ); PANKARDI, Dubrovnik, 2000

18. Boev, B., Lepitkova, S, (2001) : THE EARTH’S HEAT, FirstConferenceon geothermalenergyintheRepublicofMacedonia, 49-55

19. Boev, B., Lepitkova, S, (2001): PETROLOGY OF THE DEMIR KAPIJA-GEVGELIJA OPHIOLITE COMPLEX; PANKARDI, Sopron, 2001

20. Boev, B., Lepitkova, S,(2002): HEAVY METALS IN WATER SYSTEMS, 2nd InternationalWorkshoponResearchonIrrigationandDrainageSkopje, 2002

21. Lepitkova, S., Boev, B, (2002): THE HEAVY AND TOXIC METALS IN SOME GEOCHEMICAL MEDIA IN THE CITY OF VELES, 2nd InternationalWorkshoponresearchonirrigationanddrainageSkopje, 2002

22. Lepitkova, S., Boev, B., Naumovska, J,(2002) : CONCENTRATION OF HEAVY AND TOXIC METALS IN SOILS AND PLANTS, 2nd InternationalWorkshoponResearchonIrrigationandDrainageSkopje, 2002

23. Boev, B., Paneva, V., Lepitkova, S, (2002) : DETERMINATION OF HEAVY AND TOXIC METALS IN PLANT SAMPLES FROM DIFFERENT REGIONS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, XVII CongressofChemistsandTechnologistsofMacedonia , Skopje 2002

24. Lepitkova, S., Boev, B, (2002): INFLUENCE OF THE HEAVY AND TOXIC METALS FROM THE DISPOSAL IN MHK-ZLETOVO ON THE GROUNDWATER,IstSymposium, MacedonianAssociationofGeotechnics, Ohrid, 2002

25. Boev, B., Lepitkova, S, (2002): THE AGE OF OPHIOLITE ROCKS ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA, XVII CongressofCarphatian-BalkanGeologicalassociation, Bratislava, 2002

26. Boev, B., Lepitkova, S., Petrov, G,(2002): GRANITOID FORMATIONS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, XVII CongressofCarphatian-BalkanGeologicalAssociation, Bratislava, 2002

27. Lepitkova, S., Boev, B, (2002): THE PRESENCE OF PB IN THE HUMAN ENVIRONMENT IN THE CITY OF SKOPJE, XVII CongressofCarphatian-BalkanGeologicalAssociation, Bratislava, 2002

28. Yanev, Y., Boev, B., Doglioni, G., Innocenti, F., Maneti, P., Lepitkova, S.(2003):  NEOGENE ULTRAPOTASSIC-POTASSIC VOLCANIC ASSOCIATION IN THE VARDAR ZONE (MACEDONIA) Competesrendusdel’AcademieBulgaredesSciences, Tome 56, No,4, 53-58

29. Boev, B., Lepitkova, S, (2003): MICROELEMENTS IN THE SOILS AND ASHES OF THE PLANTS VIOLA ALSHARICA AND THYMUS ALSHARENSIS OF THE ALSHAR SITE-MACEDONIA, 7th ICOBTE, SYM-01, 64-65, Upsala

30. Boev, B., Lepitkova, S, (2003): SOIL CONTAMINATION IN THE VICINITY OF PROBISTIP, FirtsConferenceonAppliedEnvironmentalGeology (AEG’03) BE-228, 22-23,

31. Boev, B., Lepitkova, S, (2003): GEOCHEMICAL CHARACTERSITICS ON THE THERMO-MINERAL WATERS FROM THE KOZUF Mts, 2nd Conferenceon thegeothermalenergyintheRepublicofMacedonia, 61-67

32. Boev, B., Lepitkova, S, (2004): WASTE WATERS OF THE THE TOWN OF STIP

AND THIER CHARACTERISTICS, 4nd InternationalWorkshoponResearchonIrrigationandDrainage, 521-527 ,Skopje, 2004

33. Lepitkova, S., Boev, B, (2004): GEOCHEMICAL PROPERTIES OF THE WATERS OF RIVER BREGALNICA, 4nd InternationalWorkshoponResearchonIrrigationandDrainage, Skopje, 2004, 485-493

34. Lepitkova, S., Boev, B, (2004): GEOCHEMICAL INVESTIGATIONS OF THE SOILS IN THE VICINITE OF THE RIVER ZLETOVSKA, 4nd InternationalWorkshoponResearchonIrrigationandDrainage ,Skopje, 2004, 505-513,

35. Boev, B., Lepitkova, S, (2004): TERTIARY INTRUSIVE ROCKS IN THE CENTRAL PART OF VARDAR ZONE 5thInternational SymposiumonEasternMediterraneanGeologu, Volume 3, 1095-1097, Thessaloniki, 2004

36. Lepitkova, S., Boev, B, (2004): THE PRESENCE OF LEAD IN THE HUMAN ENVIRONMENT OF THE SITY OF SKOPJE 10th G.S.G.InternationalCongress, Procceding, 471-472

37. Boev, B., Ledpitkova, S, (2004): SOIL CONTAMINATION IN THE VICINITY RIVER ZLETOVSKA 10th G.S.G.InternationalCongress, Procceding, 354-355

TEXTBOOKS AND MONOGRAPHS

1. Boev, B., Lepitkova, S, (2002): GEOCHEMISTRY OF THE ENVIRONMENT, students’ textbookintheFacultyofMiningandGeologyStip.

2.Боев Б., Лепиткова С., ( 2008) : Архитектонско-градежен камен