Државен секретар во министерство за животна средина и просторно планирање – Ана Петровска

Ana PetrovskaОбразование: Универзитет Кирил и Методиј, Архитектонски факултет

Експерт за оцена на влијание врз животната средина, за стратегиска оцена и управител со отпад

Дипломиран инжинер архитект

Јазици: Англиски јазик

Работно искуство:

1988-1997       Градежен институт “Македонија”

1997-2002       Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови

2002-2004       АБЦ Консалтинг

2004-2005       DHW

2005-2006       PM

2006-2018       Регионален центар за животна средина на централна и источна Европа

 

Поважни работни ангажмани:

1989-1997       „Студија за заштита на реката Вардар од загадување”; 1994-1996, „Вардарска долина – моделирање на загадувањето во сливот на реката Вардар”, Катастар на загадувачите на Република Македонија.

1997-2002       Просторен план на Република Македонија; Просторен план на заштитните зони на изворот Рашче

2002-2004       Физибилити студија за регионално управување со цврст отпад во Југозападна Македонија

2004-2005       Национален план за управување со отпадот (2006-2012)

2005-2006       Национален развоен план (2007-2009), сектор животна средина

2006-2018       Отстранување на оловните бензини и воведување на горива со ултра-ниско учество на сулфур; Националната стратегија за инвестиции во животната средина; Издавање на регионалното интегрирано управување со отпадот под концесија (раководител на проект; “Паметни” градови (ко-претседавач на работна група за снабдување со енергија и “паметни” мрежи во Брисел); Енергетска ефикасност во индустријата; итн.

Анкетен лист на државниот секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија,  Ана Петровска линк до ДКСК
Нето плата:  53.465,00 ден