Анкета

1. Колку сте задоволни од пристапот до информациите од јавен карактер?

2. Колку сте задоволни од веб страницата на Министерството за животна средина и просторно планирање?

3. Колку сте задоволни од начинот на издавање на дозволи преку едношалтерскиот систем за издавање на дозволи – EXIM системот?

4. Колку сте задоволни од начинот на издавање на дозволи кои се издаваат согласно Законот за управување со отпад?

5. Колку сте задоволни од начинот на издавање на дозволи кои се издаваат согласно Законот за води?

МЖСПП

МЖСПП