Стратегии

Стратегија за развој на енергетиката во Република Македонија до 2040 година (Нацрт)
Стратегија за животна средина и климатски промени
Национална стратегија за инвестиции во животната средина
Национална стратегија за апроксимација во животната средина
Национална стратегија и акционен план за заштита на биолошката разновидност на Република Македонија
Подршка за подготовка на Национална стратегија за одржлив развој во Република Македонија
Стратегија за управување со отпад на Република Македонија (2008-2020)
Национална стратегија за механизмот за чист развој 2008-2012 според протоколот од Кјото