Заменик министер за животна средина и просторно планирање

м-р Стево Темелковски

zamenik

Име и презиме:  Стево Темелковски

Роден:  04.10.1954 год. во Штип

Семеен статус: сопруг и татко на три деца

Образовен развој:

 • Докторски студии по образовен менаџмент запишал на Универзитетот Св. Климент Охридски во Битола. 2008 год.
 • Магистерски студии по менаџмент на човечки ресурси завршил на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања  – УКИМ во Скопје.  2006 год.
 • Специјалистички постдипломски студии завршил на ИСППИ – УКИМ, Скопје.  2004 год.
 • Дипломирал на Електротехничкиот факултет на УКИМ, Скопје, насока електроиндустрија и автоматика на технолошки процеси. 1980 год.

Кариерен развој и работно искуство:

 • Од 2010 год. – БАС – Бизнис Академија Смилевски, Скопје – предавач на студиите од прв циклус по Оперативен менаџмент.
 • 1993 – 2010 год.- Бигосс, Скопје, друштвото за инженеринг, консалтинг и издавачка дејност -  Директор.
 • 1991 – 1993 год.-  Ironimpex – Bazel, Швајцарија – претставништво за производи од црната металургија  Скопје.
 • 1983 – 1991 год. – Алкалоид а.д. Фармацевтско-хемиска и козметичка индустрија, Скопје – шеф на одделот автоматика и електроника, самостоен програмер во АОП, самостоен конструктор, самостоен проектант во одделот инженеринг.

Академско искуство:

 • 2008 – 2011 год. -  Факултетот за физичка култура – УКИМ, Скопје – part-time предавач по Спортски менаџмент.
 • Од 2004 год. – Institut fur zusammenarbeit IIZ/DVV, Скопје / Германски Институт за меѓународна соработка – предавач/тренер -  Персонални Бизнис Вештини.

Професионално искуство:

Во текот на професионалните активности учествувал во следните проектни ангажмани:

 • Проектирање, реализација и автоматизирање на еколошки реактор за третирање на отпадни води од погонот за екстракција – Алкалоид,  Скопје.
 • Реконструкција и автоматизација на погон за производство на HF киселина – Алкалоид, Скопје.
 • Електрохемиско издвојување на електролитно сребро од искористени рентген филмови и негова натамошна апликација како електролитно тврдо сребро за микроконтакти во електронската индустрија – Алкалоид, Скопје.
 • Црно хромирање на непосредните апсорбенти на соларната енергија во сончевите колектори- Алкалоид,Скопје и Технолошко-металуршки факултет Скопје.
 • Дислокација, доопремување и автоматизирање на погон за производство на козметички препарати и сапуни – Алкалоид, Скопје.
 • Изготвување на проектна документација за електроенергетската ефикасност за конзумирање на индустриската електрична енергија во фабриката за готови лекови – Алкалоид, Електростопанство на РМ и Стопанска комора на РМ.
 • Изготвување на еколошка студија – Save the Macedonian Lakes.
 • Уредување на еколошко списание Зелен ветер, Млад Борец.
 • Проектирање на идејни и главни проекти на фабрика – полнилница на природна изворска вода – с. Горна Белица, Општина Самоков.
 • Реализација на научно-инвестиционата студија – Хидроенергетско и хидромелиоративно користење на водниот потенцијал на реката Црн Дрим и осцилациите на Охридското Езеро – Фонд за води на РМ.
 • Изготвување на предлог државна стратегија во постапките за користење на водите од сливното подрачје и текот на реката Вардар – Фонд за води на РМ.
 • Изготвување на предлог државна стратегија во постапките за користење на водите од сливното подрачје и текот на реката Црн Дрим – Фонд за води на РМ.
 • Проектирање на идејни проекти и основно урбанистичко решение за експлоатација на водите од Ботушките извори – полнилница на природна изворска вода  – с. Ботуше, Општина Самоков.
 • Изготвување на основно урбанистичко решение со идејни проекти и инвестициона програма за производен погон – полнилница на природна минерална вода во Негорска Бања, Општина Гевгелија.
 • Изготвување на научна студија – Вистината за Дојранското Езеро – Фонд за води на РМ.
 • Изготвување на дигитален картографски материјали за долгометражниот документарен филм: Prespa Park – Фонд за води на РМ.
 • Уредување на списание Водостопанство на РМ – Фонд за води на РМ, (2002-2004).

Обучувачко искуство (во последните 5 год.):

 • USAID/ DAI / ZELS/ UNDP, Успешна Децентрализација во Локалната власт, Скопје.
 • Institut fur zusammenarbeit IIZ/DVV, Стратегиско визионирање, Маврово.
 • Institut fur zusammenarbeit IIZ/DVV, Персонални бизнис вештини, Охрид.
 • Детра Центар, Ефективно надзорништво во Македонски пошти, Скопје.
 • Institut fur zusammenarbeit IIZ/DVV, Персонални бизнис вештини, Штип.
 • USAID/ UNDP, Ефективен менаџмент во ЈК Претпријатија на РМ, Крушево и Струмица.
 • IIZ/DVV/ Kinderdorf – Регионален центар за ЈИЕ, Тимско работење, Скопје.
 • КДС, Менаџирање на орг.промени во јавната администрација, Сандански, Бугарија.
 • Institut fur zusammenarbeit IIZ/DVV, Интерно и екстерно комуницирање, Охрид.
 • КДС, Ефикасност и ефективност во работењето во јавната администрација, Сандански.
 • Institut fur zusammenarbeit IIZ/DVV, Маркетинг во НВО, Охрид.
 • Агенција за млади и спорт на РМ и Сојуз на спортски федерации на РМ, Спортски менаџмент – предавач.
 • НА за ЕОП на РМ, Европски образ. програми Леонардо да Винчи, Скопје, Битола, Охрид – промотор.
 • DVV international, Ефектите на групната динамика во тимското работење, Охрид.

Професионално членство:

 • Министерството за економија на РМ – консултант за поддршка на развојот на мали и средни претпријатија,
 • Национална агенција на РМ за европски образовни програми и мобилност – промотор,
 • Национален совет на РМ за образование на возрасни – член,
 • UNESCO – БМФ – Балкански музички форум – претседател,
 • Детра – DEvelopment through ТRAining – Центар за кадровски и информатички услуги – консултант,

Политичка активност:

 • Основач на ДОМ – Демократска обнова на Македонија (2005)
 • Секретар на ДОМ – Демократска обнова на Македонија  од 2006 год.
 • Учесник на регионална конференција: Greening the Balkan Economies, во организација на ДОМ, Green Europian Foundation и The Green East-West Dialogue, Скопје,  2010 год.

Јазици:

 • Англиски (чита, пишува, зборува)
 • Германски (чита, пишува, зборува)
 • Група јужнословенски јазици (чита, пишува, зборува)

Завршени други образовни форми по сертификувани програми:

 • ChronosInfo – Zagreb/ Skopje – IPA funds;
 • ChronosInfo – Zagreb/ Skopje – EU funding and PCM Methodology;
 • VHS – Dortmund – Trainerqualifizierung Xpert personal business skills;
 • EUPA – Qawra / Malta – Europian Lifelong Learning Programmes;
 • International Trade Centre/ OECD – Skopje – Successful Services Exporting Workshop.
 • Детра – DEvelopment through ТRAining – консултантство по СКИТОП методологија

Други вештини и способности: (познавање и употреба  на компјутерска технологија ):

Комуникациски вештини, Презентерски вештини, Вештини на преговарање и договарање, Тимска работа, Компјутерски програми: Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Adobe Photoshop, Adobe Page Maker, Adobe InDesign, Corel Draw, PowerDirector , Internet, etc.

Награди и признанија:

Прва награда за проект за изградба на социјални станови во РМ – Конкурс на Министерството за транспорт и врски на РМ, 2001 год. (коавтор на проектите)

Авторски остварувања:

 1. Цубалевски, Ј., Темелковски, С., Андонов И.- Ченто, д-р Лепавцов, А. (2001) Предлог државно национална стратегија за интересите на Република Македонија во постапките за решавањето и користењето на водите од сливното подрачје, текот и коритото на реката Вардар, Фонд за води на РМ, Скопје.
 2. Цубалевски, Ј., Темелковски, С., Андонов И.- Ченто, д-р Лепавцов, А. (2001) Предлог државно национална стратегија за интересите на Република Македонија во постапките за решавањето и користењето на водите од сливното подрачје, текот и коритото на реката Црн Дрим, Фонд за води на РМ, Скопје.
 3. Темелковски, С. (2004) Момент за менаџмент, менаџмент за човечки ресурси, Бигосс, Скопје.
 4. Темелковски, С. (2007) Менаџмент во елемент, менаџмент за човечки ресурси, Бигосс, Скопје.
 5. Темелковски, С. (2009) Спортски менаџмент, Бигосс, Скопје.
 6. Соклевски, Т., Темелковски, С., д-р Смилевски, Ц.- редактор, (2010) Оперативен Менаџмент – компендиум, Бизнис Академија Смилевски, Скопје.