minist.-150x150
СООПШТЕНИЕ ЗА ТЕРМИНОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА УПРАВИТЕЛ СО ОТПАД
Почитувани, поради зголемениот број на пријавени кандидати, Ве информираме дека првиот (теоретски) дел од стручниот испит за управител со отпад ќе се одвива во два
minist.-150x150
Дневен ред за Осумнаесетата седница на Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион
Дневен ред
minist.-150x150
ИЗВЕСТУВАЊЕ за изработка на подзаконски акти од областа на водите
Согласно Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011, 44/2012, 23/2013, 163/2013, 180/2014, 146/2015 и 52/2016 и „Службен весник
minist.-150x150
Најава на активности за отпочнување на постапка за донесување на Законот за прогласување на Кањон Матка за споменик на природата
Министерството за животна средина и просторно планирање започна постапка за донесување на Закон за прогласување на Кањон Матка за споменик на природата. Богатството и разновидноста
vodosnabduvanje
МЖСПП обезбеди средства за доизградба на системите за водоснабдување во н.м Никуштак и н.м. Виштица во општина Липково
На 86-та Седница, Владата на Република Северна Македонија ја усвои Информацијата за повеќегодишна јавна набавка за финансирање на активности за водоснабдување на н.м. Никуштак –
Оџаклиеска ја отвори воведната работилница за изработка на Локални Акциони Планови
Оџаклиеска ја отвори воведната работилница за изработка на Локални Акциони Планови за животна средина
Заменик министерката за животна средина и просторно плaнирање Христина Оџаклиеска, учествуваше на воведната работилница за изработка на Локални Акциони Планови за животна средина (ЛЕАП), која


  Повеќе настани - 2020

МЖСПП

МЖСПП