Жиро сметки

 

Жиро сметки за уплата на надоместоци поврзани со управување со отпадот
Жиро сметка за дозволи за постапување со отпад
Жиро сметка за надомест за батерии и акумулатори
Жиро сметка за надомест за отпад од пакување
Жиро сметка за плаќање надомест за отпадна електрична и електронска опрема
Административна такса за барање за дозволи за управување со отпад