Министер за животна средина и просторно планирање

Лични податоци:

ИМЕ: Садула

ПРЕЗИМЕ:  Дураки

ДАТУМ НА РАЃАЊЕ:  21.01.1960 год.

АДРЕСА:  Липково

ЕMAIL: s.duraki@moepp.gov.mk

sadulla.duraki@gmail.com

Образование:

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ:   СTУ  “19 Ноември“, Приштина

ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ:   Универзитет во Приштина – Технички факултет – Машинериа, Инженер по машинерија

Работно искуство:

Средно економско училиште “Перо Наков“ Куманово, 1995

Средно текничко училиште “Киро Бурназ“ Куманово, 1995

Царинска Управа на Македонија, 2000

Заменик директор на Царинска Управа на РМ, 2002

Министер за Земјоделие, шумарство и економија, 2004

Пратеник во Собрание на Република Македонија, 2006

Директор на Агенција за Развој и инвестиции, 2008

Градоначалник на Општина Липково, 2009

Градоначалник на Општина Липково, 2013

Министер за Животна средина и просторно планирање од 31.05.2017 год.

Јазици:

АЛБАНСКИ                                                           

МАКЕДОНСКИ                                              

ГЕРМАНСКИ                                  

Информативна Технологија:

 - Microsoft Word

- Microsoft Excel

- Microsoft Power Point

- Microsoft Outlook

- Internet explorer

Други способности:

- Солидни менаџмент особини

- Работа во група

- Работа под стрес

- Комуникативен

 

Анкетен лист на министерот за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија, Садула Дураки линк до ДКСК