Слободен пристап до информации

 


Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер - превземи го законот

Одлука за објавување на Листа на субјекти кои поседуваат или за кои се поседуваат информации за животната средина - превземи ја одлуката

Листа на информации од јавен карактер – отвори страница

Барање за пристап до информации од јавен карактер - превземи го барањето

Потврда за прием на барање - превземи ја потврдата

Образец за жалба - превземи го образецот

Потврда за прием на жалба - превземи ја потврдата

Упатство за слободен пристап - превземи го упатството

Согласно обврските што произлегуваат од чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на Република Македонија бр. 13/2006), кој почна да се применува на 1 септември 2006 година, имателот на информации-МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ на Република Македонија, за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, се определува:

Сашо Секуловски

Тел: (02)3251449

Е-пошта: s.sekulovski@moepp.gov.mk