Интегрирано спречување и контрола на загадувањето

Секторски упатства за НДТ (најдобри достапни техники)

Програма за работа на научно - техничка комисија за НДТ (најдобри достапни техники)

  

Согласно Законот за животна средина, од 1 Јануари 2006 година почна имплементацијата за новите законски обврски за индустријата, а кои се однесуваат на Интегрирано спречување и контрола за загадување. Овој систем на дозволи е опфатен со две глави во законот, глава XII - Интегрирани Еколошки Дозволи и глава XIV - Дозволи за усогласување со оперативни планови.

Рокот за поднесување на барања за А интегрирана еколошка дозвола веќе започна и првото шестомесечје се однесува на инсталациите за производство и преработка на метали, како и за штавење кожа (01.01.2006 до 01.07.2006).

Распоредот за поднесување на барања за А интегрирана дозвола за целата индустрија е определен со Уредбата за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план (Сл.Весник 89/05).

Операторите на постоечките инсталации треба да поднесат барање за дозвола за усогласување со оперативен план. Видот на документот (А или Б) зависи од капацитетот на инсталацијата. За нови инсталации се поднесува барање за интегрирана еколошка дозвола.

Документите потребни за поднесување на барање и добивање на дозвола се:
  

ОБЈАВА на барање за добивање дозвола за усогласување со оперативен план

Уплата на надоместокот за поднесување на барањето за добивање на дозвола за усогласување со оперативен план или поседување на дозволата.

Уплатата се врши на Министерство за животна средина и просторно планирање.

Трезорска сметка ( депонент НБ на РМ ) 1000 000 000 630 95

На ж.сметка. 1210115202 631 – 10

Програма C Подпрограма С1

Приходно конто 718 136

ЕМБС – 52 62 887


Живинарска фарма ЖИВИНО-ПРОМ ДОО Штип

А.Д. Оранжерии-Хамзали с.Хамзали, Босилово

AЛКАЛОИД АД Скопје - ПЦ ФАРМАЦИЈА Локација Ѓорче Петров

БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ ПРОБИШТИП-ПОДРУЖНИЦА РУДНИК „ТОРАНИЦА“ КРИВА ПАЛАНКА

ВАРДАР ГРАДБА ДОО СКОПЈЕ, ПОДРУЖНИЦА СЕПАРАЦИЈА-Бардовци

ВЕНИ-КОМ ДООЕЛ експорт-импорт с.Челопек-Брвеница

ВЕСНА - САП ДОО Скопје

ГАМА ГРАДБА ДООЕЛ Скопје

Г.Д 'ГРАНИТ' А.Д Скопје, ОЕ 01 Битола

ГОЛЕЦ ТРАНС експорт-импорт ДООЕЛ с.Желино

ДПТУ 'БУЧИМ' ДООЕЛ РАДОВИШ - Катоден бакар

ЕКО ЕНЕРЏИ СИСТЕМ ДОО СКОПЈЕ, Подружница Кавадарци

ЕКО ОРАНЖЕРИИ АНСКА РЕКА ДООЕЛ увоз-извоз Валандово

ЕЛЕМ - Подружница ЕНЕРГЕТИКА, Скопје

ЕЛЕМ Подружница РЕК 'ОСЛОМЕЈ' - Осломеј

ЕНГТРАНС ДООЕЛ СКОПЈЕ ЕНГ БЕТОН Подружница 1 Скопје

ЗОКА ТРЕЈД ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ НЕГОТИНО

МАК МЕСО СФ, с.Таринци свињарска фарма, Карбинци

МАКАЛБ КОМПАНИ-СКОПЈЕ

МАКСТИЛ, АД - Скопје

МИТТАЛ СТЕЕЛ СКОПЈЕ, АД - Скопје

OВЧЕПОЛКА ДОО Велес, Подружница Свињарска фарма с.Таринци Карбинци

ОКТА - Рафинерија за нафта, АД - Скопје

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје - ТОПЛАНА ЗАПАД

ДПТГУ 'ПРПАРИМИ ПАТ' дооел експорт-импорт с.Челопек-Тетово

РЕНОВА ДОО експорт-импорт с.Џепчиште, Џепчиште

СИЛМАК дооел експорт-импорт

“СУРИН“ Станимир Богојевски ДООЕЛ експорт импорт с. Старо Село Вратница

ТГС Технички гасови А.Д.Скопје

ФЕНИ Индустри

ФЗЦ '11 Октомври' - А.Д.Куманово

ЦРВЕНИ БРЕГОВИ АД увоз-извоз Неготино, с.Црвени Брегови