ОГЛАСИ

Оглас бр.1 – За вработување на осум извршители на определено време во Проектна единица за имплементација на проект „Реконструкција и проширување на канализационата мрежа и изградба на пречистителна станица за отпадни води“