ОГЛАСИ

Оглас бр. 5/2018 за вработување на 1 (еден) извршител во Министерство за животна средина и просторно планирање на определено време

Интерен Оглас бр.1/2018 – за унапредување на административни службеници во Министерството за животна средина и просторно планирање

Оглас бр.3 – ангажирање на 2 лица – консултанти во рамките на проектот ‘Зајакнување на капацитетите за развој на националните регистри за загадувачи и трансфер на загадувачи (PRTR) и поддршка на спроведувањето на SAICM

Оглас бр.1 – За вработување на осум извршители на определено време во Проектна единица за имплементација на проект „Реконструкција и проширување на канализационата мрежа и изградба на пречистителна станица за отпадни води“