ОГЛАСИ

ОГЛАС бр.10/2018 за вработување на 1 (еден ) извршител на определено време

Оглас за полагање на стручен испит за управител со отпад

Оглас за полагање на стручен испит за стекнување со звање експерт за стратегиска оцена на животната средина

Оглас за полагање на стручен испит за стекнување со звање експерт за оцена на влијание на проекти врз животната средина

Интерен оглас бр.5/2018

Државниот секретар на Министерството за животна средина и просторно планирање донесе одлука  за унапредување на административни службеници по извршен избор за оглас бр.4/2018 година.

Државниот секретар на Министерството за животна средина и просторно планирање донесе одлуки за унапредување на административни службеници по извршен избор за оглас бр.3/2018 година, и тоа:

Одлука 1

Одлука 2

Оглас бр. 5/2018 за вработување на 1 (еден) извршител во Министерство за животна средина и просторно планирање на определено време

Интерен Оглас бр.1/2018 – за унапредување на административни службеници во Министерството за животна средина и просторно планирање

Оглас бр.3 – ангажирање на 2 лица – консултанти во рамките на проектот ‘Зајакнување на капацитетите за развој на националните регистри за загадувачи и трансфер на загадувачи (PRTR) и поддршка на спроведувањето на SAICM

Оглас бр.1 – За вработување на осум извршители на определено време во Проектна единица за имплементација на проект „Реконструкција и проширување на канализационата мрежа и изградба на пречистителна станица за отпадни води“