ОГЛАСИ

Поради технички проблеми со WEB страната на МЖСПП во периодот од 06.11.2020
до 11.11.2020 година, Одлуките за интерен оглас бр.1/2020 се исто така објавени на огласната табла во

министерството на 09.11.2020 година.

03.02.2020 година Објава на оглас за Набавка на опрема за мониторинг на квалитет на воздух
Оглас за времено ангажирање број 4/2020