Тековни проекти

 

Неутралност на деградација на земјиште

Твининг проект Зајакнување на административните капацитети за спроведување на Рамковната директива за отпад и директивите за посебните видови на отпад (пакување, батерии и отпад од електрична и електронска опрема (ОЕЕО))

Твининг проект понатамошно јакнење на капацитетите за ефективна имплементација на законодавството на ЕУ во областа на квалитетот на воздухот

Твининг проект “Зајакнување на административните капацитети на централно и локално ниво за транспонирање и имплементација на новата Директива за Индустриски Емисии 2010/75/EU”

Поддршка на Република Македонија за ревизија на Националната Стратегија за биолошка разновидност со акциски план и изработка на 5-от национален извештај кон Конвенција за биолошка разновидност (КБР)

Зајакнување на капацитетите на локално ниво за спроведување на законодавството од областа на животната средина