Контакт

Министерство за животна средина и просторно планирање
Плоштад Пресвета Богородица бр.3

Одговорно лице за информирање и комуникација со јавност
Ангелина Јовановиќ
Тел. +389 070 267 238
Е-пошта: a.jovanovik@moepp.gov.mk

Одговорно лице за слободен пристап до информации од јавен карактер
Сашо Секуловски
Тел: +389 076 456 716
Е-пошта: s.sekulovski@moepp.gov.mk

 

КАБИНЕТ НА МИНИСТЕР

1 Naser Nuredini Министер кабинет 8
2 Арсим Фидани Посебен советник за координација на проекти a.fidani@moepp.gov.mk кабинет 8 3251- 402
3 Сахиде Бајрами Кабинетски службеник за економски прашања s.bajrami@moepp.gov.mk кабинет 8 3251 – 451
4 Фламуре Бериша Кабинетски службеник за правни прашања f.berisha@moepp.gov.mk кабинет 8 3251 – 402
5 Зекирија Беџети Помошно- стручна поддршка и други задачи по потреба на министерот кабинет 8 3251 – 451
6 Мирјана Индовска Стручно лице за организациони и протоколарни работи m.indovska@moepp.gov.mk кабинет 8 3251 – 403
7 Васка Стојановска Самостоен референт – технички секретар (технички секретар на министер, заменик министер, технички секретар на државен секретар) v.stojanovska@moepp.gov.mk кабинет 8 3251 – 451
8 Јакуп Азири Помлад референт за административни работи j.aziri@moepp.gov.mk кабинет 8 3251 – 464
9 Хусеин Баки Помлад референт за административни работи кабинет 8 3251 – 464

 

КАБИНЕТ ЗА ЗАМЕНИК МИНИСТЕР

10 Христина Оџаклиеска Заменик министер  h.odzaklieska@moepp.gov.mk A10 7 3251 -417
11 Административно стручни и помошни технички работи во кабинетот  

 

A10 7 3251 – 417
12 А10 7 3251 – 417

КАБИНЕТ НА ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР

13 Каја Шукова Државен секретар  K.Sukova@moepp.gov.mk А12 2 3251 -490

СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРОТ

14 Јасминa Петковска Раководител на секторза координација на работата на министерот j.petkovska@moepp.gov.mk

 

А15 7 3251 – 533
15 Сашо Секуловски Помошник раководител на сектор за координација на работата на министерот s.sekulovski@moepp.gov.mk A13 2 3251 – 449
16 Југослав Јовановиќ Раководител на одделение за комуникација, односи со јавност и едукација j.jovanovik@moepp.gov.mk ККЈ 3225 – 237
17 Ангелина Јовановиќ Советник за информирање и соработка со медиуми a.jovanovik@moepp.gov.mk ККЈ 3225 – 237
18 Ангелина Барбаровска Помлад соработник за спроведување на кампањи и настани за подигање на јавната свест и соработка со НВО a.barbarovska@moepp.gov.mk ККЈ 3225 – 237
19 Снежана Ѓорѓиева Самостоен референт за општи работи (помошник во едукативни проекти) s.gjorgjieva@moepp.gov.mk ККЈ 3225- 237
20 Дијана Соколовска Самостоен референт за општи работи (кампањски активности) d.sokolovska@moepp.gov.mk ККЈ 3225 – 237
21 Ванчо Ангеловски Помлад референт за административни работи (управување со база на податоци и евиденција на податоците пристигнати по електронски пат) vanco77@gmail.com ККЈ 3225- 237
22 Билјана Ѓорѓиевска Раководител наbодделение протоколарни и организациони работи и јазична редакција b.gjorgjievska@moepp.gov.mk A15 7 3251 – 533
23 Шпреса Рамадани Советник, преведувач shpresa.ministry@gmail.com ККЈ 3225 – 237
24 Билкизе Исмаили Помлад соработник -преведувач b.ismaili@moepp.gov.mk A24 4
25 Зекије Рамадани Помлад соработник -преведувач z.ramadani@moepp.gov.mk A24 4

ДРЖАВНИ СОВЕТНИЦИ

26 Тодор Ѓорговски Државен советник за правни работи T.Gjorgovski@moepp.gov.mk A21 7 3251 – 455
27 Весна Петрушевска Државен советник за финансиски прашања v.petrusevska@moepp.gov.mk A21 7 3251 – 444
28 Лендита Дика Државен советник за индустриско загадување и управување со ризик l.dika@moepp.gov.mk A20 7 3251 -466
29 Теодора О. Грнчаровска Државен советник за климатски промени t.grncarovska@moepp.gov.mk A20 7 3251 – 455
30 Бетим Ламаљари Државен советник за работа на проекти и развој betim.lamallari@gmail.com

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

31 Наташа Трајчевска Раководител на одделение за внатрешна ревизија N.Kostojcinoska@moepp.gov.mk A19 7 3251 – 441
32 Фани Зојчевска Советник внатрешен ревизор F.Avramovska@moepp.gov.mk A19 7 3251 – 441
33 Селим Абази Помлад соработник внатрешен ревизор S.Abazi@moepp.gov.mk A19 7 3251 -441

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ

34 Билјана Тешева Ѓоргиевска Раководител на сектор за правни и општи работи b.tesheva@moepp.gov.mk А24 7 3251 – 457
35 Милена Стојановска Помлад соработник за лектура и слободен пристап до информации од јавен карактер m.stojanovska@moepp.gov.mk А25 7 3251 – 437
36 Марјан Колоски Референт за административни работи m.koloski@moepp.gov.mk А19 7 3251 – 441
37 Лидија Симоновска Помлад референт за документација l.simonovska@moepp.gov.mk А25 7 3251 – 452
38 Ардијан Ќазими Помлад соработник за изготвување на извештаи по преставки и предлози a.qazimi@moepp.gov.mk А25 7
39 Рубинчо Мицевски Помлад референт за евиденција r.miceski@moepp.gov.mk А26 7 3251 – 434
40 Мирослав Перовски Самостоен референт за упатување на странки фотокопир 4
41 Магдалена Цветкоска Помлад референт за општи работи m.iljova@moepp.gov.mk A25 7 3251- 433
42 Ладе Василевски Работник за извршување на помошни работи А26 7
43 Убавка Петковска Кафекуварка кабинет 8

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

44 Танја Кироска Филиќ Соработник за оценување и стручно оспособување t.kiroska@moepp.gov.mk A15 2 3251 -555
45 Зоран Котев Самостоен референт за административни работи (подршка во делот на управување со човечки ресусри) z.kotev@moepp.gov.mk A15 2 3251- 567
46 Ирена Голубовска Самостоен референт за евиденција (персонална) i.golubovska@moepp.gov.mk A15 2 3251- 567

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

47 Марјан Крстевски Раководител на сектор за финансиски прашања M.Krstevski@moepp.gov.mk А15 7 3251- 453
48 Сашка Брблиќ Помошник раководител на сектор за финансиски прашања S.Brblic@moepp.gov.mk А13 2 3251- 449
49 Осман Мислими Советник за подготовка на буџет О.Mislimi@moepp.gov.mk А 10 кабинет 8 3251 – 418
50 Зулејха Сефули Помлад соработник за подготовка на буџетски планови и поврзани документи Z.Useini@moepp.gov.mk А14 7 3251 – 499
51 Башким Незири Советник за буџетска контрола B.Neziri@moepp.gov.mk А14 7 3251 – 456
52 Амир Рустеми Помлад референт економ/магационер кабинет 8 3251 – 464
53 Бурбуќе Хаџијаха Советник за спроведување на јавни набавки B.Haxhijaha@moepp.gov.mk А 10 кабинет 8 3251 – 418

СЕКТОР ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ

54
55 Љупчо Манчевски Раководител на одделение за подготовка на проекти l.mancevski@moepp.gov.mk A12 2 3251- 494
56 Кељменд Алили Советник за подготовка на проектни предлози, проектни низи и мониторинг K.Alili@moepp.gov.mk A12 2 3251 – 523
57 Славица Арсова Самостоен референт за документација S.Arsova@moepp.gov.mk A12 2 3251 – 523
58 Кирил Калкашлиев Советник за спроведување на инвестиции K.Kalkasliev@moepp.gov.mk A12 2 3251 – 494
59 Вахит Велија Советник за подготовка на оперативни програми и плански документи од областа климатски промени V.Velija@moepp.gov.mk A12 2 3251 – 523

 СЕКТОР   ЕУ

60 Весна Индова Точко Раководител на сектор за Европска Унија V.Indova@moepp.gov.mk A23 4 3251- 440
61 Драгана Черепналковска Раководител на одделение за усогласување на правото и преговори d.cherepnalkovska@moepp.gov.mk А24 4 3251 – 572
62 Билјана Јовановска Помлад соработник за поддршка на процесот на преговарање на РСМ во ЕУ b.jovanovska@moepp.gov.mk А24 4 3251 – 572
63 Фросина Антоновска Помлад соработник за законодавство од областа на животната средина f.antonovska@moepp.gov.mk кабинет 4 3251 – 454
64 Владо Каровски Раководител на одделение за стандарди V.Karovski@moepp.gov.mk А24 4 3251 – 561
65 Лидија Аритонова Симоновска Виш соработник за техничко спроведување во рамките на инструментот за претпристапна помош (ИПА) L.Aritonova-Simonovska@moepp.gov.mk А25 4 3251- 577
66 Даниела Спасова Помлад соработник за техничко спроведување во рамките на инструментот за претпристапна помош (ИПА) D.Spasova@moepp.gov.mk А25 4 3251 – 524

 

67 Лиридон Џемаили Помлад соработник за административна поддршка L.Xhemaili@moepp.gov.mk 4
68 Емилија Атанасовска Раководител на одделение за програмирање и мониторинг на имплементацијата во рамките на инструментот за претпристапна помош (ИПА) E.Atanasovska@moepp.gov.mk A25 4 3251 – 525

 

69 Ѓорѓи Велевски Советник за програмирање на инфраструктурни проекти во рамките на инструментот за претпристапна помош (ИПА) G.Velevski@moepp.gov.mk A25 4 3251 – 558

 

70 Македонка Трепевска Советник за технички мониторинг на имплементацијата во рамките на инструментот за претпристапна помош (ИПА) M.Trpeska@moepp.gov.mk A25 4 3251 – 569

 

72 Елена Митровска Помлад соработник за програмирање во рамките на инструментот за претпристапна помош (ИПА) E.Mitrovska@moepp.gov.mk A25 4 3251 – 524

 

73 Суад Абази Помлад соработник за мониторинг во рамките на инструментот за претпристапна помош (ИПА) Suad.Abazi@moepp.gov.mk A25 4
74 Елизабета Пољоска Помлад соработник за мониторинг во рамките на инструментот за претпристапна помош (ИПА) E.Poljoska@moepp.gov.mk А25 4

СЕКТОР ЗА СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНА САМОУПРАВА И УПРАВНО НАДЗОРНИ РАБОТИ

75 Тања Пауновска Помошник раководител на сектор за локална самоуправа и управно надзорни работи T.Paunovska@moepp.gov.mk A27 4 3251 – 576
76 Сретен Стојковски Соработник за соработка со локална самоуправа S.Stojkovski@moepp.gov.mk A26 4 3251 -428
77 Гоце Ставрев Помлад соработник за меѓуопштинска соработка G.Stavrev@moepp.gov.mk A26 4 3251 – 428
78 Авни Реџепи Помлад соработник за вршење надзор над акти на ЕЛС од областа на животната средина A.Rexepi@moepp.gov.mk A26 4 3251- 496
79 Мисрете Едипи Советник за прекршочна постапка M.Demiri@moepp.gov.mk кабинет 8 3251 – 451
80 Ивана Блажевска Помлад соработник за управна постапка во делот на увоз, извоз и транзит на отпад I.Blazevska@moepp.gov.mk A27

 

 

4 3251 – 576
81 Африм Шаини Помлад соработник за постапки за издавање дозволи во EXIM системот A.Shaini@moepp.gov.mk A27 4 3251 -443
82 Александар Јовановски Самостоен референт за документација (чување на документи) A.Jovanovski@moepp.gov.mk A26 4 3251- 428
83 Неџибе Имери Помлад соработник за подготовка на стратешки документи, планови и програми – со овластување врши работи во Секторот за соработка со локална самоуправа и управно надзорни работи 4
84 Ивица Лазаревски Помлад референт за документација(архивирање на акти за техничко спроведување на инструментот за претпристапна помош ИПА) ) – со овластување врши работи во Секторот за соработка со локална самоуправа и управно надзорни работи I.Lazarevski@moepp.gov.mk A26 4 3251 – 496

СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

85 Неби Реџепи Раководител на секторза просторно планирање n.rexhepi@moepp.gov.mk А11 7 3251 – 502
86 Сашо Апостолов Раководител на одделение за планови и просторна политика s.apostolov@moepp.gov.mk А18 7 3251- 489
87 Дајана Марковска Ристеска Советник за просторни планови d.markovska-risteska@moepp.gov.mk А16 7 3251 – 507
88 Раиф Сулејмани Помлад соработник за просторни планови r.sulejmani@moepp.gov.mk А17 7
89 Афердита Амети Самостоен референт за документирање A.Ameti@moepp.gov.mk А14 7
90 Соња Фурнаџиска Советник за следење на спорведувањето на просторните планови и подготовка на извештаи s.furnadziska@moepp.gov.mk А16 7 3251   – 507
91 Дејан Гаџовски Помлад соработник за спроведување на регионални просторни планови d.gadzovski@moepp.gov.mk А18 7 3251- 489
92 Исмаил Шехаби Помлад соработник за следење на спроведувањето на просторните планови и подготовка на извештаи i.shehabi@moepp.gov.mk А17 7 3251 – 905
93 Милева Тагасовска Советник за спроведување на процесот за стратешка оцена на влијание врз животната средина m.tagasovska@moepp.gov.mk А17 7 3251 – 486
94 Бајрам Цамиќ Помлад соработник за спроведување на процесот за стратешка оцена на влијание врз животната средина b.camic@moepp.gov.mk А16 7 3251 – 430

СЕКТОР – MАКЕДОНСКИ ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

  95 Светлана Ѓорѓева Раководител на сектор македонски информативен центар за животна средина S.Gjorgjeva@moepp.gov.mk А13 4 3251 – 500
96 Анета Стефановска Раководител на одделение за мониторинг на квалитет на воздух A.Stefanovska@moepp.gov.mk А11 4 3251- 483
97 Игор Атанасов Советник за одржување и сервисирање на опремата на Државнот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух I.Atanasov@moepp.gov.mk А15 4
98 Љупчо Гроздановски Советник за калибрација на опремата на Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух Lj.Grozdanovski@moepp.gov.mk А15 4
99 Никола Голубов Советник за валидација, верификација и анализа на податоци N.Golubov@moepp.gov.mk А15 4 3251 – 488
100 Катерина Николовска Раководител на одделение за аналитика и известување K.Nikolovska@moepp.gov.mk А11 4 3251 – 482
101 Павле Малков Советник за собирање, обработка, анализа и презентација на податоци за емисии во воздухот P.Malkov@moepp.gov.mk А15 4 3251 -513
102 Александра Н. Крстеска Советник за собирање, обработка, анализа и презентација на податоци на квалитет на води A.Krsteska@moepp.gov.mk А12 4 3251- 516
103 Арминда Рушити Советник за собирање, обработка, анализа и презентација на податоци за бучава A.Rushiti@moepp.gov.mk А15 4 3251 -513
104 Маргарета Цветковска Советник за собирање, обработка, анализа и презентација на податоци за отпад M.Cvetkovska@moepp.gov.mk А15 4 3251- 518
105 Мартина Спасовска Советник за моделирање и предвидување со симулација M.Toceva@moepp.gov.mk А12 4 3251- 516
106 Валериј Пенев Советник за одржување и водење на катастри за загадувачи со отпад V.Penev@moepp.gov.mk А12 4 3251 -516
107 Аземине Шакири Советник за одржување и водење на регистри на загадувачи и пренос на загадувачки материи A.Shakiri@moepp.gov.mk А15 4 3251 – 521
108 Ивица Тасиќ Помлад соработник за водење на катастар на загадувачи на вода I.Tasik@moepp.gov.mk А15 4 3251 -521
110 Игор Пауновски Раководител на одделение за информатичка технологија I.Paunovski@moepp.gov.mk А11 4 3251 -483
111 Маја Граматикова Советник – систем администратор M.Gramatikova@moepp.gov.mk А14 4 3251 – 540
112 Душко Јањиќ Советник за развој на веб (web developer) D.Janjik@moepp.gov.mk А14 4 3251 -539
113  Валентина Димитриевска  Систем администратор за техничка поддршка  V.Dimitrievska@moepp.gov.mk  А14 4  3251 -540
114
СЛУЖБА ЗА ПРОСТОРЕН ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ
115 Часле Тошевски Раководител на одделение за картографија и далечинска детекција C.Tosevski@moepp.gov.mk A21 4 3251 – 509
116 Билјана Алексиќ Самостоен референт – Технички секретар ( технички секретар на директорот) B.Aleksik@moepp.gov.mk A21 4 3251- 509
УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНA
117 Хисен Џемаили ДИРЕКТОР 3 3251 – 419
118 Николина Босилкова Референт – технички секретар N.bosilkova@moepp.gov.mk А 22 3 3251- 461
СЕКТОР ИНДУСТРИСКО ЗАГАДУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК
119 Назим   Алити Раководител на сектор за индустриско загадување и управување со ризик n.aliti@moepp.gov.mk A

23

 

3 3251 –481
120 Фатос Балиу Помошник раководител на сектор за индустриско загадување и управување со ризик f.baliu@moepp.gov.mk

 

A24/1

 

3
121 Ирена Николоска Советник за интегрирано спречување и контрола на загадувањето i.nikoloska@moepp.gov.mk

 

A24

 

3 3251- 478
122 Светлана Глигорова Советник за интегрирано спречување и контрола на загадувањето s.gligorova@moepp.gov.mk

 

A24

 

3
123 Беса   Татеши Советник за интегрирано спречување и контрола на загадувањето b.tateshi@moepp.gov.mk

 

кабинет 3
124 Ѓорги   Филиповски Советник за контрола на Б-интегрираните дозволи g.filipovski@moepp.gov.mk

 

A24

 

3 3251 -421
125 Флоран Адеми Самостоен референт за административни работи (обработка на дозволи) f.ademi@moepp.gov.mk

 

A24

 

3
126 Емилија Ќупева – Неделкова Раководител на одделение за управување со хемикалии и индустриски несреќи e.cupeva-nedelkova@moepp.gov.mk,
e.kupeva@pops.org.mk
Стара комер. банка
127 Енвер   Хајредини Советник за следење на прометот со хемикалии и за регистрација и евидентирање на инсталации со опасни хемикалии e.hajredini@moepp.gov.mk

 

A24

 

3 3251 – 578
128 Свето   Василески Раководител на одделение за аерозагадување и органски испарливи материи s.vasileski@moepp.gov.mk A24

 

3
129 Дилек   Али Помлад референт во одделение за аерозагадување и органски испарливи материи d.ali@moepp.gov.mk

 

A24

 

3
 СЕКТОР ЗА ВОДИ
130 Илбер Мирта Раководител на сектор за води I.Mirta@moepp.gov.mk А16 3 3251 -477
131 Љупка Д.Зајков Помошник раководител на сектор за води L.Zajkov@moepp.gov.mk А 10 3 3251 – 414
132 Исмет Јакупи Раководител на одделение за планирање и развој на водите I.Jаkupi@moepp.gov.mk А 25a 3 3251 -424
133 Рамиз Шакири Соработник за национална стратегија за водостопанска основа R.Shaqiri@moepp.gov.mk А15 3 3251 -416
134 Махи Сеадини Помлад соработник за стратешко планирање M.Seadini@moepp.gov.mk А 26 3
135 Наташа Павловска Самостоен референт за база на податоци и информирање N.Pavlovska@moepp.gov.mk А 25 3 3251 -436
136 Јелена Н. Деловска Референт за економска статистика J.Nikolov-Delovska@moepp.gov.mk А 25 3
137 Љуљиета Даши Советник за спроведување план и програма L.Dashi@moepp.gov.mk А15 3 3251- 435
138 Халил Реџепи Советник за спроведување на план и програма за Охридското Езеро и реката Црн Дрим H.Redzepi@moepp.gov.mk А 26 3
139 Фатмир Јусуфи Работник оператор во „Пумпна станица Јегуновце“ Тетово
140 Касам Зекири Советник за координација на советите на сливот и подсливовите K.Zekiri@moepp.gov.mk А15 3
141 Нертиља Исмаили Помлад соработник за координација на советот за управување со сливот Охрид
142 Лета Филипова Помлад референт за административни работи Охрид
143 Јован Попов Раководител на одделение за управување и одржување на хидросистемот Ѓавато – Дојранско Езеро и за управување со сливното подрачје на реката Струмица Дојран
144 Андон Јанкулов Виш   референт за техничка   поддршка Дојран
145 Атанас Димов Референт   за техничко одржување Дојран
146 Валентина Илиева Референт   за ниво и   квалитет на вода Дојран
147 Коста Гогов Помлад   референт за контрола   на цевковод Дојран
148 Зоран Ѓоров Помлад   референт за одржување Дојран
149 Бобан Делев Помлад   референт за одржување Дојран
150 Каролина Тешева Помлад   референт за администрирање на   состојбата на нивото   и квалитет на вода Дојран
151 Ѓоко Колевски Работник – оператор Дојран
152 Петар Ампов Работник – оператор Дојран
153 Миле Тасев Работник – оператор Дојран
154 Васил Џинов Работник – оператор Дојран
155 Марјан Николовски Работник – оператор Дојран
156 Димитар Бејков Работник – оператор Дојран
157 Снежана Мартулкова Раководител на одделение за водни права S.Martulkova@moepp.gov.mk А 10 3
158 Даниела Наумоска Советник за заштитни зони D.Naumoska@moepp.gov.mk А 25 3 3251 – 438
159 Рената Барутовска Советник за дозволи за користење и испуштање на води R.Barutovska@moepp.gov.mk А 26 3
160 Назмие Идризи Советник за дозволи за користење и испуштање на води N.Idrizi@moepp.gov.mk А 26 3 3251 -425
161 Аријан Ганији Помлад соработник за дозволи, согласности и концесии A.Ganiji@moepp.gov.mk А 26 3
162 Блаже Никчевски Помлад соработник за дозволи, согласности и концесии B.Nikcevski@moepp.gov.mk А15 3
163 Светлана Ѓорѓевска Референт за архивирање (водна книга) S.Gjorgjevska@moepp.gov.mk А 25 3
164 Мелита Гочевска Раководител на одделение за концесии и меѓуресорска соработка M.Gocevska@moepp.gov.mk А 10 3 3251 -415
165 Беким Муареми Советник за соработка со надлежни органи при спроведување на концесиски постапки B.Muaremi@moepp.gov.mk кабинет 3
166 Билјана Апостолова Виш соработник за спроведување на постапка за доделување на концесии B.Apostolova@moepp.gov.mk А 25 3
СЕКТОР ЗА ПРИРОДА
167 Влатко Трпески Раководител на сектор за природа v.trpeski@moepp.gov.mk A25 2 3251- 462
168 Сашко Јорданов Раководител на одделение за заштита на природно наследство НАТУРА 2000 s.jordanov@moepp.gov.mk A25 2 3251- 462
169 Исуф Фетаи Советник за водење и следење на НАТУРА 2000 i.fetai@moepp.gov.mk A22 2 3251 -473

 

170 Смиљка Тенева Советник за заштита и управување со природно наследство -флора, фауна и дендрофлора s.teneva@moepp.gov.mk A24 2 3251 -470
171 Зулќуфли Реџепи Помлад соработник за евиденција на заштитени подрачја z.rexhepi@moepp.gov.mk A19 2 3251 – 407
172 Едита Зеќировиќ Помлад соработник за биодиверзитетот во НАТУРА 2000 e.zekjirovikj@moepp.gov.mk A20 2 3251- 408
173 Наташа Јовановска Помлад соработник за развој на еко-туризам во НАТУРА 2000 n.jovanovska@moepp.gov.mk A20 2 3251- 408
174 Златко Златков Помлад соработник за развој на еко – туризам во НАТУРА 2000 z.zlatkov@moepp.gov.mk A 20 2
175 Роска Николовска- Вукојевиќ Самостоен референт за архивирање чување и водење на акти r.nikolovska@moepp.gov.mk A24 2 3251 – 470
176 Алмина Хаџија Самостоен референт за архивирање (чување и водење на акти) a.hadzija@moepp.gov.mk А17 7 3251 – 407
177 Александар Настов Раководител на одделение за биодиверзитет и ГМО a.nastov@moepp.gov.mk A 19 2 3251 -471
178 Александар Јаневски Советник за заштита на флорен, фунгијален диверзитет и природни живеалишта и заштита на фаунистички диверзитет и спроведување на ЦИТЕС a.janevski@moepp.gov.mk A19 2 3251 – 407
179 Марија Дирлевска – Чалоска Советник за ограничено користење на генетски модифицирани организми m.caloska@ moepp.gov.mk A22 2 3251 – 473

 

180 Даниела Камчева Помлад соработник   за водење евиденција за биодиверзитет d.kamceva@moepp.gov.mk A25 2 3251- 462
181 Валентина Чавдарова Раководител   на одделение за уредување на просторот во заштитени подрачја и геодиверзитет v.cavdarova@moepp.gov.mk A22 2 3251 -473

 

182 Владо Атанасовски Советник за не геолошкото и геоморфолошкото наследство v.atanasovski@moepp.gov.mk A24 2 3251 -470
СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД
183 Ана Каранфилова Мазневска Раководител на сектор за управување со отпад A.Karanfilova@moepp.gov.mk А 18 2 3251- 463
183
184 Илбер Шабани Советник за спроведување на процедурите по Базелска конвенција, Ексим и Д4 I.Shabani@moepp.gov.mk А 16 2
185 Ислам Халити Советник за   увоз, извоз и транзит на отпад и за изработка на мислења и регистрација на правни лица кои поседуваат дозволи за собирање и транспорт на отпад како и за дозволи за третман/преработка и складирање на отпад I.Haliti@moepp.gov.mk А 16 2 3251 -501
186 Даниела Ристова Советник за управување со посебни текови на отпад D.istova@moepp.gov.mk А 16 2 3251 -526
187 Ајлин Исаку Мухареми Помлад соработник за увоз, извоз, транзит на отпад A.Isakи-Мuharemi@moepp.gov.mk А 16 2
188 Ќамил Цека Советник за развојот на политиките за управување со отпад и за развој на регионални и локални планови и програми за управување со отпад Q.Ceka@moepp.gov.mk А 16 2 3251 -468
189 Гетоар Абдурамани Помлад соработник за постапка за развој на планови и програми за управување со отпад G.Abduramani@moepp.gov.mk А 16 2
СЕКТОР ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
190 Билјана Петкоска Раководител на сектор за животна средина B.Petkoska@moepp.gov.mk A 23 2 3251 – 410
191 Александар Петковски Помошник раководител на сектор за животна средина A.Petkovski@moepp.gov.mk A31 2 3251 – 411
192 Дејана Тодоровска Раководител   на одделение за оцена на влијание врз животната средина D.Todorovska@moepp.gov.mk A23 2
193 Влатко Цветаноски Советник за постапка за оцена на влијание врз животната средина V.Cvetanoski@moepp.gov.mk A 27 2 3251 – 459
194 Исмет Садику Советник за оцена на елаборатите I.Sadiku@moepp.gov.mk A 28 2
195 Благој Горѓиев Соработник за комплетирање на елаборати B.Gjorgjiev@moepp.gov.mk А31 2 3251 -412
196 Мустафа Ќамили Помлад соработник за мислења за оцена на влијание врз животната средина M.Qamili@moepp.gov.mk A 27 2 3251 -459
197 Назлие Јахија Помлад соработник за изработка и доставување на решенија N.Jahija@moepp.gov.mk A 28 2 3251 – 532
198 Сашо Илиќ Раководител на одделение за заштита од бучава во животната средина S.Ilic@moepp.gov.mk A31 2 3251 -413
199 Африм Љатифи Советник за класични анализи

 

centralnalaboratorija@yahoo.com ЦЛЖС 3287 – 904
200 Суат Ибиши Советник за хроматографија centralnalaboratorija@yahoo.com ЦЛЖС 3287 – 904
201 Адем Сулемани Советник за   теренски мерења centralnalaboratorija@yahoo.com ЦЛЖС 3287 – 904
202 Светлана Димовска Советник за   логистика centralnalaboratorija@yahoo.com ЦЛЖС 3287 – 904
203 Беким Ќаили Помлад соработник за собирање на примероци centralnalaboratorija@yahoo.com ЦЛЖС 3287 – 904
204 Линдита Ќерими Помлад соработник за анализа на мостри centralnalaboratorija@yahoo.com ЦЛЖС 3287 – 904
205 Емсале Нуредини Помлад соработник за спектрометрија и хроматографија centralnalaboratorija@yahoo.com ЦЛЖС 3287 – 904
206 Наташа Алексиќ Самостоен референт за хемиски анализи centralnalaboratorija@yahoo.com ЦЛЖС 3287 – 904
207 Илија Дамјаноски Виш референт за административни работи centralnalaboratorija@yahoo.com ЦЛЖС 3287 – 904
208 Дамјан Саздов Помлад референт работник во лабараторија Centralna laboratorija@yahoo.com ЦЛЖС 3287 – 904
209 Драган Томовски Раководител на проектна единица D.Tomovski@moepp.gov.mk A24 4
210 Валентина Младеновска Самостоен референт за документирање V.Mladenovska@moepp.gov.mk A24 4

Проектна единица за имплементација на проектот “Реконструкција и проширување на канализационата мрежа и изградба на пречистителна станица за отпадни води во Прилеп”

211 Николина Рувческа Раководител на проектна единица -Прилеп nruvceska@gmail.com
PIU-Prilep@t.mk piu.prilep2015@gmail.com
Преч.станица-Прилеп /
212 Татјана Стојаноска Советник за техничко спроведување на проектот t_stojanoska@yahoo.com
PIU-Prilep@t.mk piu.prilep2015@gmail.com
Преч.и станица-Прилеп /
213 Павлинка Гулабоска Советник за следење на проектот pavlinkagulaboska@yahoo.com
PIU-Prilep@t.mk piu.prilep2015@gmail.com
Преч. станица-Прилеп /