Планови

 

Нацрт Национален план за управување со отпад на Република Македонија 2020 – 2026
Национален Акционен план за ратификација и спроведување на Протоколот за тешки метали, Протоколот за POPs и Гетебуршкиот протокол кон Конвенција за далекусежно прекугранично загадување на воздухот
Национален план за управување со отпад (2009 – 2015) на Република Македонија
План за управување со отпад од електрична и електронска опрема во Република Македонија со физибилити студија за период 2013 – 2020
План за затворање на нестандардните депонии во Република Македонија