Индикатори за животна средина

 rdf / xml xmlicon

ОПШТО ЗА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Известувањето за животната средина преку индикаторипретставува амбициозен потфат – да се произведе извештај, слика на состојбата на животната средина, презентирана колку што е можно повеќе со квантитативни и квалитативни податоци добиени преку научно засновани мерења и анализи, коишто упатуваат на изворите, причините, последиците и трендовите на конкретните состојби. Подготовката на индикаторите претставува исполнување на една од обврските од Законот за животна средина, и ја обезбедуваат основата што е неопходна за соодветно одлучување во процесот на управување со животната средина, со штосе дава очекуваниот придонес кон одржливиот развој на нашата земја.

Со одбрани индикатори за поедини медиуми и области на животната средина, се обидовме како на стручната така и на пошироката јавност да им ја прикажеме состојбата со животната средина, трендовите и напредокот во поедините области со обезбедување на точни и веродостојни податоци.

Информациите за состојбата на животната средина секогаш се интересни и актуелни. Тие се клуч во креирањето на политиките и донесувањето на важни одлуки и има право да ги знае секој граѓанин на Република Македонија, како би можел и самиот да придонесе во процесот на подобрување на состојбата.

Контакт лице: Kатерина Николовска, k.nikolovska@moepp.gov.mk

ЗОШТО ИНДИКАТОРИ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА?
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ИНДИКАТОРИTE ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Симболи со кои се означуваат оценките на трендовите
Тема ДПСИР Код Име на индикаторот Тренд
ВОЗДУХ Притисок МК НИ 001 ЕМИСИИ НА СУПСТАНЦИ ШТО ПРЕДИЗВИКУВААТ КИСЕЛОСТ smile1
ВОЗДУХ Притисок МК НИ 002 ЕМИСИИ НА ОЗОНСКИ ПРЕКУРСОРИ cloud2
ВОЗДУХ Состојба МК НИ 004 НАДМИНУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ВРЕДНОСТИ ЗА КВАЛИТЕТ НА ВОЗДУХ ВО УРБАНИ ПОДРАЧЈА – По мониторинг станица cloud2
ВОЗДУХ  Состојба Сулфур диоксид (SO2) smile1
ВОЗДУХ  Состојба Азот диоксид (NO2) smile1
ВОЗДУХ  Состојба Суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10) cloud2
ВОЗДУХ  Состојба Озон (O3) smile1
ВОЗДУХ  Притисок MK НИ 050 ЕМИСИЈА НА ОСНОВНИ ЗАГАДУВАЧКИ СУПСТАНЦИ – ЕМИСИЈА НА АМОНИЈАК (NH3) smile
ВОЗДУХ  Притисок ЕМИСИЈА НА ОСНОВНИ ЗАГАДУВАЧКИ СУПСТАНЦИ – СУЛФУРНИ ОКСИДИ (SOx) smile1
ВОЗДУХ  Притисок ЕМИСИЈА НА ОСНОВНИ ЗАГАДУВАЧКИ СУПСТАНЦИ – АЗОТНИ ОКСИДИ ИЗРАЗЕНИ КАКО АЗОТ ДИОКСИД (NOx) smile1
ВОЗДУХ  Притисок ЕМИСИЈА НА ОСНОВНИ ЗАГАДУВАЧКИ СУПСТАНЦИ – ЕМИСИЈА НА НЕМЕТАНСКИ ИСПАРЛИВИ ОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА (NMVOC) smile1
ВОЗДУХ  Притисок ЕМИСИЈА НА ОСНОВНИ ЗАГАДУВАЧКИ СУПСТАНЦИ – ЈАГЛЕРОД МОНОКСИД (CO) smile1
ВОЗДУХ Притисок MK НИ 061 ЕМИСИЈА НА ЦВРСТИ ЧЕСТИЧКИ ВКУПНИ СУСПЕНДИРАНИ ЧЕСТИЧКИ (TSP) smile1
ВОЗДУХ Притисок ЕМИСИЈА НА ЦВРСТИ ЧЕСТИЧКИ – ЧЕСТИЧКИ СО ГОЛЕМИНА ДО 10 МИКРОМЕТРИ (PM10) smile1
ВОЗДУХ Притисок ЕМИСИЈА НА ЦВРСТИ ЧЕСТИЧКИ – ЧЕСТИЧКИ СО ГОЛЕМИНА ДО 2,5 МИКРОМЕТРИ (PM2,5) smile1
ВОЗДУХ Притисок MK НИ 062 ЕМИСИЈА НА ТЕШКО РАЗГРАДЛИВИ ОРГАНСКИ ЗАГАДУВАЧКИ СУПСТАНЦИ – Полициклични ароматични јаглеводороди (PAHs) smile1
ВОЗДУХ Притисок ЕМИСИЈА НА ТЕШКО РАЗГРАДЛИВИ ОРГАНСКИ ЗАГАДУВАЧКИ СУПСТАНЦИ – Полихлорирани бифенили (PCBs) smile
ВОЗДУХ Притисок ЕМИСИЈА НА ТЕШКО РАЗГРАДЛИВИ ОРГАНСКИ ЗАГАДУВАЧКИ СУПСТАНЦИ – диоксини и фурани (PCDD/PCDF) smile1
ВОЗДУХ Притисок MK НИ 063 ЕМИСИЈА НА ТЕШКИ МЕТАЛИ – ОЛОВО (Pb) smile
ВОЗДУХ Притисок ЕМИСИЈА НА ТЕШКИ МЕТАЛИ – КАДМИУМ (Cd) smile
ВОЗДУХ Притисок ЕМИСИЈА НА ТЕШКИ МЕТАЛИ – ЖИВА (Hg) smile
ВОЗДУХ Притисок ЕМИСИЈА НА ТЕШКИ МЕТАЛИ – Арсен (As) smile1
ВОЗДУХ Притисок ЕМИСИЈА НА ТЕШКИ МЕТАЛИ – Никел (Ni) smile
БИОЛОШКА РАЗНОВИДНОСТ Состојба

Импликација

МК НИ 007 ЗАГРОЗЕНИ И ЗАШТИТЕНИ ВИДОВИ cloud2
БИОЛОШКА РАЗНОВИДНОСТ Реакција МК НИ 008 ЗАШТИТЕНИ ПОДРАЧЈА smajli1
БИОЛОШКА РАЗНОВИДНОСТ Состојба МК НИ 009 РАЗНОВИДНОСТ НА ВИДОВИ cloud2
БИОЛОШКА РАЗНОВИДНОСТ Состојба MK НИ 052 ШУМИ И ШУМСКО ЗЕМЈИШТЕ smile1
КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ Притисок МК НИ 010 ЕМИСИИ НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ smile1
КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ Притисок МК НИ 011 ПРОЕКЦИИ ЗА ЕМИСИИ НА СТАКЛЕНИЧКИ ГАСОВИ cloud2
КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ Притисок МК НИ 006 ПОТРОШУВАЧКА НА СУПСТАНЦИИ ШТО ЈА ОСИРОМАШУВААТ ОЗОНСКАТА ОБВИВКА smile
КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ Притисок МК НИ 012 ТЕМПЕРАТУРА НА ВОЗДУХОТ smile1
КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ Притисок МК НИ 051 АТМОСФЕРСКИ ВРНЕЖИ smile1
ПОЧВА Притисок МК НИ 014 ЗАФАЌАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ smile1
ПОЧВА Реакција МК НИ 015 НАПРЕДОК ВО УПРАВУВАЊЕТО СО КОНТАМИНИРАНИ ЛОКАЛИТЕТИ smile1
ПОЧВА Импликација МК НИ 038 ШУМСКИ ПОЖАРИ cloud2
ПОЧВА Импликација МК НИ 053 ЕРОЗИЈА НА ПОЧВАТА cloud2
ОТПАД Притисок МК НИ 016 СОЗДАВАЊЕ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД cloud2
ОТПАД Притисок МК НИ 056 УПРАВУВАЊЕ СО ОПАСЕН ОТПАД cloud2
ОТПАД Импликација МК НИ 057 КОНЕЧНО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН ОТПАД cloud2
ОТПАД Притисок МК НИ 064 KОЛИЧИНА НА СОЗДАДЕНИ ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ smile
ОТПАД Притисок МК НИ 065 KОЛИЧИНА НА ОТПАД СОЗДАДЕН ОД ПАКУВАЊЕ smile1
ОТПАД Притисок МК НИ 066 KОЛИЧИНА НА СОЗДАДЕН МЕДИЦИНСКИ ОТПАД smile
ВОДА Притисок МК НИ 018 КОРИСТЕЊЕ НА ВОДНИ РЕСУРСИ smile1
ВОДА Состојба МК НИ 019 СУПСТАНЦИИ КОИ КОНЗУМИРААТ КИСЛОРОД ВО РЕКИТЕ smile1
ВОДА Состојба МК НИ 020 НУТРИЕНТИ ВО ВОДИТЕ smile1
ВОДА Состојба МК НИ 022 КВАЛИТЕТ НА ВОДАТА ЗА КАПЕЊЕ smile1
ВОДА Реакција МК НИ 024 ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ smile
ВОДА Состојба МК НИ 039 КВАЛИТЕТ НА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ smile1
ВОДА Движечки сили МК НИ 040 НАВОДНУВАНО ЗЕМЈИШТЕ smile1
ЗЕМЈОДЕЛСТВО Притисок МК НИ 025 БРУТО БИЛАНС НА АЗОТ smile1
ЗЕМЈОДЕЛСТВО Реакција МК НИ 026 ПОВРШИНИ СО ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО smile1
ЗЕМЈОДЕЛСТВО Движечки сили МК НИ 08 УПОТРЕБА НА МИНЕРАЛНИ ЃУБРИВА smile
ЗЕМЈОДЕЛСТВО Движечки сили МК НИ 09 УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА smile1
ЕНЕРГИЈА Движечки сили МК НИ 027 ФИНАЛНА ЕНЕРГЕТСКА ПОТРОШУВАЧКА ПО СЕКТОРИ smile1
ЕНЕРГИЈА Реакција МК НИ 028 ВКУПНА ЕНЕРГЕТСКА ИНТЕНЗИВНОСТ cloud2
ЕНЕРГИЈА Движечки сили МК НИ 029 ВКУПНА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА ПО ГОРИВА cloud2
ЕНЕРГИЈА Реакција МК НИ 030 ПОТРОШУВАЧКА НА ОБНОВЛИВА ЕНЕРГИЈА smile1
ЕНЕРГИЈА Реакција МК НИ 031 ОБНОВЛИВА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА smile1
ЕНЕРГИЈА Движечки сили МК НИ 058 ЕНЕРГЕТСКА ЗАВИСНОСТ ЗА СИТЕ ЕНЕРГЕНТИ cloud2
ЕНЕРГИЈА Движечки сили МК НИ 059 ВКУПНО ПОТРЕБНА ЕНЕРГИЈА ПО ЖИТЕЛ smile1
ЕНЕРГИЈА Движечки сили МК НИ 060 УЧЕСТВО НА ОБНОВЛИВА ЕНЕРГИЈА ВО БРУТО ФИНАЛНА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА smile1
РИБАРСТВО Состојба МК НИ 041 КАРАКТЕРИСТИКИ НА РИБНИОТ ФОНД smile1
ТРАНСПОРТ Движечки сили МК НИ 035 ПОБАРУВАЧКА НА ПАТНИЧКИ ТРАНСПОРТ cloud2
ТРАНСПОРТ Движечки сили МК НИ 036 ПОБАРУВАЧКА НА ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ cloud2
ТРАНСПОРТ Движечки сили МК НИ 054 ПАТНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА СПОРЕД ВИДОТ НА ГОРИВОТО cloud2
ТРАНСПОРТ Движечки сили МК НИ 055 ПРОСЕЧНА СТАРОСТ НА ПАТНИТЕ МОТОРНИ ВОЗИЛА cloud2
ЗДРАВСТВО Состојба МК НИ 046 МОРТАЛИТЕТ ОД СООБРАЌАЈНИ НЕСРЕЌИ КАЈ ДЕЦА И МЛАДИНЦИ smile1
ТУРИЗАМ Притисок

Движечки сили

МК НИ 047 ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ТУРИЗАМ 1 Меѓународна туристчка посетеност smajli1
ТУРИЗАМ 2 Престој на странски туристи smajli1
ТУРИЗАМ 3 Домашна туристчка посетеност smajli1
ТУРИЗАМ Импликација МК НИ 048 ТУРИСТИЧКИ ОБЕМ И ДИНАМИКА НА КАПАЦИТЕТИТЕ smile1
ТУРИЗАМ Движечки сили МК НИ 049 МЕСТОТО НА ТУРИЗМОТ ВО ЕКОНОМИЈАТА cloud2
ТРОШОЦИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА Реакција МК НИ 067 ТРОШОЦИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА smile1