Сектор за општи работи

Секторот за општи работи е важна алка во процесот на непречено и ефикасно функционирање на Министерството за животна средина и просторно планирање.

Секторот за општи работи е составен од 4 одделенија: Одделение за протоколарни и организациони работи, Одделение за управна постапка и документирање, Одделение за постапување по претставки и предлози и Одделение за нормативно-правни и административно-стручни работи.

Сектор за општи работи ги врши следните работи и задачи:

- Ги организира работите во кабинетот на министерот и ги спроведува сите активности поврзани со протоколарните и организационите работи во кабинетот на министерот,

- Ја води управната постапка во министерството која не е во исклучива надлежност на друг орган/сектор во министерството, постапува и донесува општи акти кои се однесуваат на организацијата на министерството, како и на правата и обврските на вработените во министерството,

- Донесува поединечни правни акти со кои решава по поединечните барања на физичките и правните лица и решава по жалбите на одлуките донесени од страна на органите во состав,

- Постапува по претставки и поплаки поднесени од граѓаните кои се однесуваат на одолговлекување на постапките на министерството, на ажурноста во работењето на вработените и на други прашања на кои се укажува во претставките.

Одделение за
протоколарни и
организациони
работи
Одделение за
управна
постапка
и документирање
Одделение за
постапувањепо
претставки и
предлози
Одделение за
нормативно-правни
и административно-
стручни работи

ги врши следните работи и задачи:

- Раководи со организационите работи кои произлегуваат од работата на кабинетот на министерот

- Организира и води протокол за меѓународни средби, сместува делегации, организира приеми

- Се грижи за навремено исполнување на заклучоците од Влада на РМ, и за тоа редовно соработува со другите сектори/органи во состав на министерството

- Го води протоколот на министерството и органите во состав, и врши превод за потребите на министерството

Лице за контакт: Билјана Ѓорѓиевска

02/3251-533

b.gjorgjievska@moepp.gov.mk

ги врши следните работи и задачи:

- Ја организира и насочува работата во изготвувањето на актите за општи работи и работите на управна постапка кои не се во исклучива надлежностр на друг орган/сектор во состав на министерството

- Ги координира работите на донесување на дозволи, решенија и други акти за кои министерството решава по барање на граѓански и правни лица, согласно позитивните законски прописи, како и за други прашања од управна постапка, освен кога тоа не е во исклучива надлежност на друг сектор/орган  во состав на министерството

- Се грижи за издавање и почитување на прописите за издавање на дозволи за стоки кои се увезуваат и извезуваат под ознака Д4 и во врска со тоа соработува со другите органи и сектори во министерството

- Спроведува второстепена постапка по жалби изјавени до министерството против решенија од органите во состав на министерството

Лице за контакт: Авни Реџепи

02/3251-496

a.rexhepi@moepp.gov.mk

ги врши следните работи и задачи:

- Врз основа на проценка на ризикот изработува годишен план за постапување по претставки и предлози, контрола, следење и обезбедување на негово спроведување

- Следење и примена на законската регулатива од областа, стандардите, упатствата кои се од значење за постапување по претставките и предлозите

- Постапување по претставки и поплаки поднесени од граѓаните кои се однесуваат на одолговлекување на постапките од министерството

- Постапување по претставки поднесени од граѓаните кои се однесуваат на ажурноста во работењето на вработените

- Давање на предлози за зголемување на ефикасноста на работењето на министерството по предметите

- Изготвување на информации и извештаи за постапување по претставките кои се однесуваат на ажурноста за постапување на министерството и неговите органи во состав

- Следење на состојбите, анализа на причините и прашањата на кои се укажува во претставките

- Прибирање и обработка на податоци кои се пристигнати по електронски пат

- Давање на стручни појаснувања за примената на законот за постапување по претставки и предлози

- Предлагање на ставови за начечни системски прашања

- Водење на комплена евиденција по добиените претставки и предлози по електронски пат

Лице за контакт:

ги врши следните работи и задачи:

- Подготовка на уреди, правилници и други интерни акти за потребите на министерството

- Подготовка на стручни мислења по одредени правни прашања од делокругот наработата на другите организациски единици во министерството

- Подготовка и номотехнички средувања на прописите од надлежност на министерството

- Координирање на работите поврзани со Е-Влада во насока на навремено и точно доставување на материјали

- Координирање на работите во насока на имплементацијата на Законот за размена на податоци по службена должност

- Организирање и координирање на работите поврзани со лекторирањето на материјалите за седница на Влада

- Организирање и координирање на работите поврзани со издавање и користење на мобилни телефони како и водење на сопствена евиденција

- Организирање и координирање на работите поврзани со користењето на службените возила, како и водење на сопствена евиденција

- Организирање и координирање на работите поврзани со осигурување на движен и недвижен имот на министерството

- Координирање на работите во насока на имплементација на Законот за воведување на систем за управување со квалитет и заедничка рамка за процена на работење и давање услуги во државна служба

- Координирање на работите во насока на имплементација на Законот за користење и располагање со стварите на државните органи

Лице за контакт: Снежана Поповчевска

02/3251-453

s.popovcevska@moepp.gov.mk