Јавно достапни документи на МЖСПП

Органограм на внатрешна организација
Правилник за внатрешна организација
Годишен извештај за работа на кординаторот и заменик кординаторот за еднакви можности за жените и мажите во органите на државната управа