Надзорен комитет

Секои три месеци (квартално), лидерите на проектот, претставниците на релевантните институции, претставниците на канцеларијата на Европската агенција за реконструкција, Секретаријатот за европски прашања и Делегацијата на Европската комисија одржуваа состаноци за да дискутираат за напредокот на проектот, да го верификуваат постигнувањето на обврзувачките резултати и да дискутираат за активностите кои ќе се преземат во следниот три-месечен период.

Надзорниот комитет на проектот дискутира и за нацрт кварталните извештаи кои претходно се доставуваат до членовите, предлага корекции и истите ги одобрува.

Членови на Надзорниот комитет се:

–        Дејан Пановски, Државен секретар, МЖСПП, претседавач

–        Светлана Ѓорѓева, Проект лидер од Земјата корисник, МЖСПП

–        Гордана Кожухарова, Раководител на сектор за соработка и проектна координација

–        Александра Н. Крстеска, ПТС контра партнер, Лидер на Компонента 3

–        Харри Пиетарила, проект лидер од Земјата членка, Фински метеоролошки институт

–        Тиина Харју, Постојан твининг советник (ПТС), Фински метеоролошки институт

–        Иван Борисавлјевиц, Програмски менаџер, Европска агенција за реконструкција

–        Димитар Малиновски, менаџер за проектни задачи, Европска агенција за реконструкција

–        Лилјана Тодорова Талевска, Управа за хидрометеоролошки работи

–        Михаил Кочубовски, Републички завод за здравствена заштита

–        Софија Кузмановска, Министерство за економија

–        Теодора Андреева, Делегација на Европската комисија

–        Мате Ѓорѓиевски, Секретаријат за европски прашања

–        Билјана Јадровска, Секретаријат за европски прашања

–        Мартина Тоцева, ПТС Асистент