Работилници и студиски патувања

Во рамките на твининг проектот се одржаа повеќе работилници и студиски патувања поврзани со зајакнување на капацитетите на релевантните институции кои зедоа учество во проектот со единствена цел подобрување на квалитетот на воздухот во Република Македонија. Овие работилници и семинари се одржаа на следните теми:

СТУДИСКИ ПАТУВАЊА                                                                                                        

1. Подготовка на подзаконски акти од областа на воздухот     >>>повеќе

2.  Анализа на примероци од воздух со гасна хроматографија         >>>повеќе

3. Размена на искуства со ЕУ земјите членки за мониторинг на квалитет на воздух          >>>повеќе

 
РАБОТИЛНИЦИ                                                                                                                     

1. Мерење на емисии     >>>повеќе

2. Зајакнување на капацитетите на засегнатите субјекти за користење на правилници и упатства и промовирање на резултатите од прелиминарната проценка на квалитетот на воздухот во Република Македонија     >>>повеќе

3. Завршен состанок     >>>повеќе 

За семинарите и работилниците експертите подготвија сеопфатен и илустративен материјал во форма на презентации на македонски јазик. Овие материјали се достапни за превземање и во иднина можат да послужат за обука на стручен персионал и за здобивање на подетални познавања од областа на квалитетот на воздухот. За подетални информации можете да не контактирате на infoeko@moepp.gov.mk