ОГЛАСИ

 

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ-2/2022 за вработување на (6) шест извршители на определено време
ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ-1/2022 за вработување на (1) еден извршител на определено време
ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ-4/2021 за вработување на (2) два извршители на определено време
27.09.2021 година Објава на оглас за избор на извршител за обезбедување на услуга Експертиза за анализа на филтри во акредитирана хемиска лабораторија
Поради технички проблеми со WEB страната на МЖСПП во периодот од 06.11.2020
до 11.11.2020 година, Одлуките за интерен оглас бр.1/2020 се исто така објавени на огласната табла во

министерството на 09.11.2020 година.

Интерен оглас бр.2/2021
ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ- 1/2021
ИНТЕРЕН ОГЛАС БР.3/2020
Одлуки за неизбор по јавен оглас бр.6/2020
03.02.2020 година Објава на оглас за Набавка на опрема за мониторинг на квалитет на воздух
Оглас за времено ангажирање број 4/2020