Тековни проекти

Рехабилитација и проширување на канализационата мрежа во општина Кичево
Надзор на реализација на договорот за работи за рехабилитација и продолжување на канализациона мрежа во општина Кичево
Набавка на ИТ и друга специфична опрема за Системот за следење и информации за животната средина, Лот 2: Набавка на опрема за квалитет на воздухот за систем за следење на животната средина
Подготовка и ревизија на Националните документи за планирање отпад
Поддршка на имплементацијата на регионалните системи за управување со отпад во Источниот и Североисточниот регион
Понатамошно зајакнување на капацитетите за ефективнo спроведување на acquis во областа на индустриското загадување
Имплементација на приоритетни акции во секторот за климатски промени
Поддршка во спроведувањето на законодавството за управување со отпад и шемата за проширена одговорност на производителот
Подобрување на капацитетите за Натура 2000 и ЦИТЕС
Затворање на диви депонии и ѓубришта во источен и североисточен регион
Надзор на градежните работи за затворање на диви депонии и ѓубришта во источен и североисточен регион - прва фаза
Поддршка во воспоставување регионален систем за управување со отпад - Набавка на опрема и возила за собирање на отпад во Источен и Северо-источен регион
Развоj на информативен систем за мониторинг на животна средина

GLOBE

Поддршка на Република Македонија за ревизија на Националната Стратегија за биолошка разновидност со акциски план и изработка на 5-от национален извештај кон Конвенција за биолошка разновидност (КБР)