Тековни проекти

Поддршка во спроведувањето на законодавството за управување со отпад и шемата за проширена одговорност на производителот
Подобрување на капацитетите за Натура 2000 и ЦИТЕС
Затворање на диви депонии и ѓубришта во источен и североисточен регион
Надзор на градежните работи за затворање на диви депонии и ѓубришта во источен и североисточен регион - прва фаза
Поддршка во воспоставување регионален систем за управување со отпад - Набавка на опрема и возила за собирање на отпад во Источен и Северо-источен регион
Развоj на информативен систем за мониторинг на животна средина

GLOBE

Поддршка на Република Македонија за ревизија на Националната Стратегија за биолошка разновидност со акциски план и изработка на 5-от национален извештај кон Конвенција за биолошка разновидност (КБР)