Тековни проекти

Подобрување на капацитетите за Натура 2000 и ЦИТЕС
Затворање на диви депонии и ѓубришта во источен и североисточен регион
Надзор на градежните работи за затворање на диви депонии и ѓубришта во источен и североисточен регион - прва фаза
Поддршка во воспоставување регионален систем за управување со отпад - Набавка на опрема и возила за собирање на отпад во Источен и Северо-источен регион
Развоj на информативен систем за мониторинг на животна средина
Подготовка на долгорочна стратегија и закон за климатска акција
Подобрување на инфраструктурата за собирање на отпадни води за градот Скопје
Надзор над спроведувањето на договорот за работи за подобрување на инфраструктурата за собирање на отпадни води во градот Скопје

GLOBE

Твининг проект Зајакнување на административните капацитети за спроведување на Рамковната директива за отпад и директивите за посебните видови на отпад (пакување, батерии и отпад од електрична и електронска опрема (ОЕЕО))

Твининг проект“Зајакнување на капацитетите за ефективна имплементација на acquis во областа на квалитетот на водата” MK 13 IPA EN 01 16

Твининг проект понатамошно јакнење на капацитетите за ефективна имплементација на законодавството на ЕУ во областа на квалитетот на воздухот

Твининг проект “Зајакнување на административните капацитети на централно и локално ниво за транспонирање и имплементација на новата Директива за Индустриски Емисии 2010/75/EU”

Поддршка на Република Македонија за ревизија на Националната Стратегија за биолошка разновидност со акциски план и изработка на 5-от национален извештај кон Конвенција за биолошка разновидност (КБР)

Зајакнување на капацитетите на локално ниво за спроведување на законодавството од областа на животната средина