НУРЕДИНИ: Ако ги обезбедиме потребните услови, сигурен сум дека граѓаните ќе го селектираат отпадот

Министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини присуствуваше на Балканската работилница за проширена одговорност на производителите зауправување со отпад од пакување, што во организација на “EXPRA” – меѓународна асоцијацијата на колективни постапувачи за отпад од пакување и ПАКОМАК, како нејзина членка, се одржува денес и утре во Скопје.Balkanska rabotilnica

Работилницата е посветена на размена на искуствата во поставувањето, развивањето и функционирањето на шемата за преработка и рециклирање на отпадот од пакување со која се ослободуват индустриските компании и трговските претпријатија од нивната индивидуална обврска да ги вратат искористените продажни пакувања. Со оваа шема се цели кон управување со отпадот од пакување на економски најефикасен и еколошки најздрав начин.

Потсетувајќи дека минатата година, во рамки на реформите на правната регулатива, е донесен пакет од 6 нови закони што се ориентирани кон принципите на циркуларна економија, превенција на отпадот, односно реупотреба, преработка и рециклажа министерот Нуредини истакна дека новодонесениот Закон за проширена одговорност на производителот дава силни аргументи за воспоставување на ваква шема за одговорност на производителите и е важна алатка за изградба на функционални системи за управување со отпад.Balkanska rabotilnica_1

„Ние се обврзавме да инвестираме голем дел од средствата собрани од производителите во инфраструктура за селекција на отпадот со што ќе им помагаме на граѓаните кога станува збор за примарна селекција. Граѓаните и општините ќе ги информираме за ефектите од примарната селекција на отпадот дека колку повеќе селектираме отпад, толку помала количина на отпад завршува во депонија. Во новиот закон е вклучена и нова цена за пластични кеси, односно 15 денари за една кеса. Овие пари одат исклучително во фонд на Министерството за животна средина и просторно планирање и истиот е транспарентно објавен и достапен за сите граѓани, рече министерот Нуредини, додавајќи дека до крајот на јуни оваа година во фондот се собрани над еден милион евра, со очекување дека истите ќе бидат дуплирани до крајот на годината.Balkanska rabotilnica_3

Средствата од собрани од продажбата на пластични кеси во земјата ќе бидат наменети во поставување на нова инфраструктура за селекција на отпадот ширум државата.

„Тоа значи поставување на нови 5000 контејнери за селектирање, а остатокот од средствата ќе биде наменет за едукативни кампањи за кревање на јавната свест за примарна селекција на отпадот и рециклирање на истиот”, дополни тој.

Balkanska rabotilnica_2

На прашањето на новинарите дали смета дека граѓаните ќе го селектираат отпадот во своите домови, министерот Нуредини одговори дека доколку државата и локалните власти ги обезбедат потребните услови, сигурен е дека граѓаните ќе ја остварат својата обвска и ќе го селектираат отпадот.