Соопштение за јавноста 21.05.2019 год.

Ве информираме дека министерот за животна средина и просторно планирање Садула Дураки ќе се обрати на настанот по повод одбележување на 22 Мај – Светски ден на биолошката разновидност, кој утре на 22 мај 2019 г. (среда) ќе се држи во х. Александар Палас во Скопје. На настанот ќе бидат промовирани двата најзначајни национални документи… Прочитај повеќе »

ЈАВЕН ПОВИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО ЗА 2019 ГОДИНА

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за Влада (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 142/2016) и дел VII став 1 од Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2019 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 18/2019), Владата на Република… Прочитај повеќе »

Соопштение за одржување на подготвителна информативна сесија за нацрт извештајот за стратегиска оцена на животната средина од спроведување на Планот за управување со природно и културно наследство во Охридскиот регион

Ве информираме дека на 27.05.2019 (понеделник) ќе се организира ПОДГОТВИТЕЛНА ИНФОРМАТИВНА СЕСИЈА за Нацрт извештајот за стратегиска оцена на животната средина од спроведување на Планот за управување со природно и културно наследство во Охридскиот регион. Подготвителната информативна сесија се организира во согласност со препораките на Архускиот жалбен комитет и член 6 од Архуската конвенција за… Прочитај повеќе »

ИНФОРМАЦИЈА ДО МЕДИУМИ Почитувани, Ве информираме дека на 22 април 2019г. (понеделник) Министерството за животна средина и просторно планирање ќе се вклучи во активностите за обележување на Денот на планетата Земја, 22 април, кои, во организација на Град Скопје, ќе се одржат во Зоолошката градина во Скопје. Предвидените активности ќе започнат во 10.15 часот, со… Прочитај повеќе »

Покана за одржување на Јавна расправа

Врз основа на Законот за заштита на природата (“Службен весник на РМ” бр.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16) при постапка за донесувањето на плановите за управување со заштитеното подрачје, органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата и субјектите кои управуваат со заштитеното подрачје се должни да организираат јавна расправа. За таа цел Министерството за животна средина и просторно планирање и Општина Вевчани објавуваат: Покана за одржување на Јавна расправа по Нацрт Планот за управување со заштитено подрачје Споменик на природата „Вевчански извори“ 2019/2029 Јавната расправа по Нацрт План за управување со заштитено подрачје Споменик на природата „Вевчански извори“ ќе се одржи на ден 13.05.2019 година (понеделник) во просториите на големата сала во Општина Вевчани со почеток во 11 часот. Нацрт Планот за управување со заштитено подрачје Споменик на природата „Вевчански извори“ е достапен на јавен увид и на интернет страницата на Општина Вевчани (www.vevcani.gov.mk) како и во канцеларијата на градоначалникот на Општина Вевчани во период од 19.04.2019 до 20.05.2019 година. Контакт лице: Општина Вевчани Менка Кукоска – технички секретар Тел.: 046/784-640 Е-пошта:  contact@vevcani.gov.mk Интернет страница: www.vevcani.gov.mk Преземања:  Нацрт План за управување со заштитено подрачје Споменик на природата „Вевчански извори“ 2019/2029

Јавна расправа по Студија за ОВЖС за Проектот: Експлоатација на техногена минерална суровина (тмс) на локалитет Баш Колиби во општина Велес

Министерството за животна средина и просторно планирање ја известува заинтересираната јавност дека инвеститорот Кепс Монт Гроуп ДОО од Скопје достави Студија за оцена на влијание врз животната средина за изведување на Проектот: Експлоатација на техногена минерална суровина (тмс) на локалитет Баш Колиби во општина Велес и истата е достапна за увид. Јавната расправа по Студијата… Прочитај повеќе »

Соопштение за јавноста

Почитувани, Ве известуваме дека на 01.04.2019г (понеделник), државниот секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање, Ана Петровска ќе го отвори 24-тиот состанокот на советодавниот комитет на Договорот за заштита на популациите на европски лилјаци (EUROBATS), во Скопје. Почетокот на состанокот кој ќе се одржи во х. Холидеј Ин во Скопје, е закажан за… Прочитај повеќе »

Информација за медиуми

Почитувани, Ве информираме дека утре на 22 март 2019 година, по повод Меѓународниот ден на водите, заменик министерот за животна средина и просторно планирање, Јани Макрадули ќе се приклучи на акцијата на подводно чистење на езерото Матка. Активностите на членовите на Спелео-нуркачкиот клуб „Врело“ и Нуркачкиот клуб „Пена“ ќе се одвиваат во езерото пред манастирот … Прочитај повеќе »

ИНФОРМАЦИЈА ДО МЕДИУМИ

Почитувани, Ве информираме дека утре на 07.03.2019 година (четврток)  ќе се одржи еднодневна работилница на тема „Подготовка на национален интегриран план за енергија и клима (NECP)“ за периодот 2020 – 2030та година. Воведни обраќања на работилницата ќе имаат Јани Макрадули, заменик министер за животна средина и просторно планирање, Зоран Павловски, државен секретар во Министерство за… Прочитај повеќе »

Соопштение

Министерството за животна средина и просторно планирање Ве информира дека согласно Законот за управување со отпадот (Службен весник на Република Македонија бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16) сите заинтересирани кандидати за полагање на испитот за УПРАВИТЕЛ СО ОТПАДможе да достават писмо за интерес за полагање… Прочитај повеќе »