Слободен пристап до информации

 

Листа на информации од јавен карактер 

 

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер - превземи го законот

Упатство за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактерпревземи го упатството

Барање за пристап до информации од јавен карактер - превземи го барањето

Образец за жалба - превземи го образецот

Основни податоци за контакт со имателот на информацијата: назив, адреса, телефонски број, број на факс, е-маил адреса и адресата на интернет страницата:

Министерство за животна средина и просторно планирање,

Плоштад Пресвета Богородица бр.3,  Скопје
телефон: 02/3251 403,

 infoeko@moepp.gov.mk;

Согласно обврските што произлегуваат од чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. Весник на Република Македонија бр. 101/2019), имателот на информации-МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ на Република Северна Македонија, за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, се определува:


Службено лице кое е овластено да изготвува и потпишува решенија и други акти што се однесуваат на слободен пристап до информации од јавен карактер е административниот службеник Снежана Ѓоргиева

Тел. 070 243 123

Е-пошта: s.gjorgjieva@moepp.gov.mk, snezegorgieva55@gmail.com, infoeko@moepp.gov.mk


 

Податоци за функционерот или одговорното лице кај имателот на информацијата (биографија, податоци за контакт и друго)

Список на лица вработени кај имателот на информацијата со позиција, службен е-маил и службен телефон

Закони  и подзаконски акти кои се однесуваат на надлежноста на имателот на информации, поврзани со регистарот на прописи објавени во службеното гласило

Прописи што во рамките на својата надлежност ги донесува имателот на информацијата во вид на подзаконски акт: правилници (правилник за внатрешна организација, правилник за систематизација на работните места, правилник за заштитено внатрешно пријавување и друго) 

Уредби, наредби, упатства, планови, програми, решенија и други видови акти за извршување на законите и други прописи, кога за тоа се овластени со закон

Интерна процедура за јавни набавки

Органограм за внатрешна организација 

Стратешки планови и стратегии за работа на имателите на информации 

Годишни планови и програми за работа 

Годишен Буџет и завршна сметка,годишни финансиски планови по квартали и програми за реализација на буџетот

Ревизорски извештај

Видови услуги кои ги даваат имателите на информации (информации за физичката достапност за остварување на услугите и информации за еуслугите, податоците за законските основи, називот на услугите, документите и податоците потребни за остварување на секоја од услугите, механизмите за правна заштита и други релевантни податоци

Студии и други слични документи кои се однесуваат на актите од надлежноста на имателот на информации

Соопштенија до јавноста за работи преземени од нивната интернет страница во согласност со законските надлежности, информативни билтени, службени гласила ако се обврска согласно со закон и друго 

Извештаи за работа кои ги поднесуваат до органите надлежни за спроведување контрола и надзор 

Статистички податоци за работата, како и други информации, акти и мерки со кои се влијае на животот и работата на граѓаните и кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на информации и други информации кои произлегуваат од надлеж-носта и работата на имателот на информацијата

Овластување

Предмети по барања согласно Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер