Категорија: Соопштенија

Соопштение за јавноста

Почитувани, Ве информираме дека заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули ќе се вклучи во акцијата за чистење на езерото Козјак, која по повод одбележувањето на Денот на планетата Земја, Министерството за животна средина и просторно планирање здружението „Гоу Грин“ и фондацијата „ЦНВП Македонија” ќе ја спроведат во недела на 22 април… Прочитај повеќе »

Соопштение за јавност 16.04.2018 год.

Ве информираме дека министерот за животна средина и просторно планирање, Садула Дураки утре, на 17.04.2018 година (вторник) ќе оствари работна средба со министерката за животна среднина и просторно планирање на Република Косово Албена Решитај. Средбата ќе се случи во просториите на Министерството за животна средина и просторно планирање (бул. Гоце Делчев бр.8, зграда на МРТВ,… Прочитај повеќе »

Соопштение за јавноста 15.03.2018 год.

Ве информираме дека на 16 март 2018 г. (петок) министерот за животна средина и просторно планирање Садула Дураки, градоначалникот на општина Делчево Горан Трајковски,директорот на ЈПКД Брегалница Розета Цонева и Н.Е. Сибил Сутер Техада, амбасадор на Швајцарија ќе потпишат Договор за реализација на проектот за Водоснабдување на Делчево. Потпишувањето ќе биде во салата за состаноци… Прочитај повеќе »

Информација за одржување на Јавна расправа по Студија за оцена на влијание врз животната средина за проектот “Експлоатација на минерална суровина бакар на локалитетот “Боров Дол“, општина Конче, Штип и Радовиш”

Министерството за животна средина и просторно планирање ја известува заинтересираната јавност дека инвеститорот“БОРОВ ДОЛ“ ДООЕЛ со седиште на ул. Свети Спасо Радовишки бр. бб Радовиш, ja достави Студијата за оцена на влијание врз животната средина на проектот “Експлоатација на минерална суровина бакар на локалитетот “Боров Дол“, општина Конче, Штип и Радовиш”, и истата е достапна… Прочитај повеќе »

Соопштение за јавност 12.03.2018 год.

Ве информираме дека министерот за животна средина и просторно планирање, Садула Дураки на 13.03.2018г. (вторник) ќе присуствува на презентацијата на новата мобилна мерна станица за квалитет на воздухот на територијата на Општина Бутел, која е дел од националната мрежа за автоматски мониторинг на квалитетот на воздухот. Почетокот на настанот е закажан во 11.00 часот, пред… Прочитај повеќе »

Соопштение за јавност 08.03.2018 год.

Министерот за животна средина и просторно планирање, Садула Дураки и градоначалникот на Општина Кичево, Фатмир Дехари утре, на ден 09.03.2018 година (петок) во 12 часот ќе остварат работна средба во Општина Кичево по што ќе се изврши посета на пробната работа на пречистителната станица за отпадни води која е пуштена во употреба во декември 2017… Прочитај повеќе »

ЈАВЕН УВИД во врска со Националниот акциски план за борба против опустинување во Република Македонија (нацрт верзија) и Извештајот за стратегиска оцена за животната средина (нацрт верзија)

Врз основа на член 69 од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/2015, 129/15, 192/15 и 39/16) и Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други акти, како и планови и програми од областа… Прочитај повеќе »

Известување за изработка на измени и дополнувања на Закони за

изработка на измени и дополнувања на Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема изработка на измени и дополнувања на Законот за управување со пакување и отпад од пакување изработка на измени и дополнувања на Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори  

ИНФОРМАЦИЈАВРЗ ОСНОВА НА БАРАЊЕ НА ГРАЃАНИ И ЛОКАЛНИ САМОУПРАВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЈАВНА РАСПРАВА ЗА РУДАРСКИ КОМПЛЕКС КАЗАНДОЛ

- Врз основа на одредбите од чл.95 и чл.96 од Законот за Животна средина,Друштво за експлоатација, преработка и производство САРДИЧ МЦ ДООЕЛувоз-извоз Скопје достави барање за издавање на А-ИЕД за рударскиот комплекс Казандол бр. УП1-11/3-74/2018 од 23.01.2018 год. -      Согласно чл.97 став 1 од Законот за Животна средина, изготвен е Заклучок за надополнување на барањето… Прочитај повеќе »

Соопштение за јавност 01.03.2018 год.

Ве информираме дека министерот за животна средина и просторно планирање, Садула Дураки на 02.03.2018г. (петок) ќе одржи работен состанок со градоначалниците од Р. Македонија на тема: ,,Воспоставување на интегрирано регионално Управување со отпад во Република Македонија”. На состанокот ќе присуствува и Премиерот на Р. Македонија, Зоран Заев. Почетокот на средбата е закажан за 17:00 часот… Прочитај повеќе »