Просторно планирање

Издадени решенија за услови за планирање на просторот 2023
Издадени решенија за услови за планирање на просторот 2022
Издадени решенија за услови за планирање на просторот 2020/2021