Просторно планирање

Издадени решенија за услови за планирање на просторот 2024
Издадени решенија за услови за планирање на просторот 2023
Издадени решенија за услови за планирање на просторот 2022
Издадени решенија за услови за планирање на просторот 2020/2021