Шукова: Ќе се побара стопирање на активностите во Горно и Средно Коњаре до преиспитување на постапките и потребата од уредување на речното корито

Министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова и државниот секретар во Министерството Неби Реџепи ги примија претставниците на месните заедници Горно Коњаре и Средно Коњаре, општина Петровец кои што реагираат на активностите на вадење песок, чакал и камен од речното корито на Пчиња во близина на населените места. Нивните реакции се засноваат на сомнежот дека со ископите не се врши уредување на речното корито, туку се врши експлоатација на песокот и чакалот.Sredba so pretstavnici na mesni zaednici_Gorno i Dolno Konjare

Министерката Шукова им даде ветување дека Министерството ќе побара од АД Водостопанство стопирање на сите активности додека не се преиспитаат постапките и потребата од уредување на речното корито.Sredba so pretstavnici na mesni zaednici_Gorno i Dolno_Konjare