ИЗВЕСТУВАЊЕ за одржување на Јавна расправа по Студија за оцена на влијанието врз животната средина за Проектот: Ветерен парк “ПЕТРОВО“ во општина Гевгелија

Министерството за животна средина и просторно планирање Ве поканува да присуствувате на онлајн јавна расправа по Студија за оцена на влијание врз животната средина за Проектот: Ветерен парк “ПЕТРОВО“ во општина Гевгелија.

Заради неможноста да се спроведе со физичко присуство, Јавната расправа ќе се одржи на Microsoft Teams електронската платформа на

-26 април 2021 година (понеделник) во 11.00 часот за заинтересираната јавност од општина Гевгелија.

Заинтерeсираната јавност може да се вклучи на следниот линк:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDRkZmM0ZTQtZjZjYS00MGE3LWI3ODEtMzM1MTgxODdhMTA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222758cfaf-fd58-4610-b87c-f14e152a84b5%22%2c%22Oid%22%3a%229b5cd1fd-2685-4463-affc-f880d0e81f02%22%7d

Студијата за оцена на влијанието врз животната средина за изведување на Проектот: Ветерен парк Петрово во општина Гевгелија e доставена од страна на инвеститорот ПЕРА ЕНЕРЏИ ДОО од Скопје

до Министерството за животна средина и просторно планирање и и истата е достапна за увид на веб страната на Министерство за животна средина и просторно планирање (www.moepp.gov.mk)

Контакт :

infoeko@moepp.gov.mk , по пошта на адреса: Министерство за животна средина и просторно планирање, плоштад Пресвета Богородица бр.3, 1000 Скопје, или на отворените телефони на Архус Центарот: 070 666 230; 076 319 503 и 076 319 501.