ДРИСЛА ЈП СКОПЈЕ

Измена на А-интегрирана еколошка дозвола

Нацрт измена на А-интегрирана еколошка дозвола

Одговор на заклучок бр. УП1-11/3 1541/2020 од 11.11.2021 год.

Барање за измена на А-интегрирана еколошка дозвола

А-интегрирана еколошка дозвола

Нацрт А-интегрирана еколошка дозвола

Објава на барање за А-интегрирана еколошка дозвола

Измена на А-дозвола за усогласување со оперативен план

Идејно техничко решение за облагање на депониска ќелија (првично наменета за Еко Енерџи Системи ДОО Скопје)

Објава на барање за А-интегрирана еколошка дозвола

Нацрт измена на А-дозвола за усоглсување со оперативен план

А – дозвола за усогласување со оперативен план

Нацрт А-дозвола за усогласување со оперативен план

Барање за добивање на А-дозвола за усогласување со оперативен план

Барање за измена на АИЕД

AXIS

Скица

Решение за одобрение на Елаборат 1

Решение за одобрение на Елаборат 2

Решение за одобрение на Елаборат 3