Интегрирано спречување и контрола на загадувањето

Секторски упатства за НДТ (најдобри достапни техники)
Програма за работа на научно - техничка комисија за НДТ (најдобри достапни техники)

  

Согласно Законот за животна средина, од 1 Јануари 2006 година почна имплементацијата за новите законски обврски за индустријата, а кои се однесуваат на Интегрирано спречување и контрола за загадување. Овој систем на дозволи е опфатен со две глави во законот, глава XII - Интегрирани Еколошки Дозволи и глава XIV - Дозволи за усогласување со оперативни планови.

Рокот за поднесување на барања за А интегрирана еколошка дозвола веќе започна и првото шестомесечје се однесува на инсталациите за производство и преработка на метали, како и за штавење кожа (01.01.2006 до 01.07.2006).

Распоредот за поднесување на барања за А интегрирана дозвола за целата индустрија е определен со Уредбата за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план (Сл.Весник 89/05).

Операторите на постоечките инсталации треба да поднесат барање за дозвола за усогласување со оперативен план. Видот на документот (А или Б) зависи од капацитетот на инсталацијата. За нови инсталации се поднесува барање за интегрирана еколошка дозвола.

Документите потребни за поднесување на барање и добивање на дозвола се:
  

ОБЈАВА на барање за добивање дозвола за усогласување со оперативен план

Уплата на надоместокот за поднесување на барањето за добивање на дозвола за усогласување со оперативен план или поседување на дозволата.

Уплатата се врши на Министерство за животна средина и просторно планирање.

Трезорска сметка ( депонент НБ на РМ ) 1000 000 000 630 95

На ж.сметка. 1210115202 631 – 10

Програма C Подпрограма С1

Приходно конто 718 136

ЕМБС – 52 62 887

АГРИА – АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДОО, Велес, с.Чичево

АГРОМАРКЕТ ИГОР ДООЕЛ с.Владиевци, Василево

АГРОМАХ ЕООД - Подружница Скопје

АГРОПИН – Подружница Кавадарци

АГРОПЛОД ДООЕЛ Ресен

АДИНГ А.Д. Скопје

АКТОР АДТ ГРЦИЈА, Подружница Кавадарци

АЛКАЛОИД СКОПЈЕ, Фармацевтска хемиска и козметичка индустрија, Профитен Центар Фармација, АД – Локација Автокоманда

АЛКАЛОИД СКОПЈЕ, Фармацевтска хемиска и козметичка индустрија, Профитен Центар Фармација, АД - Локација Ѓорче Петров

АЛКАЛОИД СКОПЈЕ, Фармацевтска хемиска и козметичка индустрија, Профитен Центар ХЕМИЈА, КОЗМЕТИКА, БИЛКА, ПРОГРАМ ХЕМИЈА, АД – Локација Ѓорче Петров

АРГЕАД ДООЕЛ Скопје

БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ – ТОПЛАНА ИСТОК

БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ - ТОПЛАНА ЗАПАД

БАУЕР БГ СКОПЈЕ

БЕЛИ МОСТ ДООЕЛ БИТОЛА

БЕТОН КАМЕНОЛОМИ ДОО Скопје, Каменолом Оризари

БЕТОН ДГ АД Скопје, Асфалтна база – Романовце

БЛУ ТЕХНОЛОГИ, ДПТУ ДООЕЛ Тетово

БОРОВ ДОЛ ДООЕЛ РАДОВИШ

БРАТСТВО ПОВРШИНСКА ЗАШТИТА ДОО-СКОПЈЕ

БУЛ – БИЛДИНГ ДОО СТРУМИЦА

БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ ПРОБИШТИП – ПОДРУЖНИЦА РУДНИК „ТОРАНИЦА“ КРИВА ПАЛАНКА

БУЛМАК 2016, ДПТ ДООЕЛ Пробиштип, Подружница Рудник ЗЛЕТОВО

БУЧИМ ДПТУ ДООЕЛ РАДОВИШ – производство на катоден бакар

БУЧИМ ДПТУ ДООЕЛ РАДОВИШ

ВАЛЕНСИС ДОО СКОПЈЕ

ВАРДАР ГРАДБА ДОО СКОПЈЕ, ПОДРУЖНИЦА СЕПАРАЦИЈА-Бардовци

ВАРДАР ДОЛОМИТ ДООЕЛ СКОПЈЕ, Производствен погон Гостивар

ВАТО ДОО Студеничани

ВЕ-ГРУПА ПЛОЧА Велес

ВЕ – ГРУПА, ДПУТ ДООЕЛ Радовиш

ВЕЗЕ ШАРИ, Живинарска фарма

ВЕНИ-КОМ ДООЕЛ експорт-импорт с.Челопек-Брвеница

ВЕСНА – САП ДОО Скопје

ВЕТЕРИНАР ГЕВГЕЛИЈА – Свињарска фарма

ВЕТЕРИНАР Гевгелија – Живинарска фарма

ВИКТОРИА ИНВЕСТ ДОО, Елбасан, Р.Албанија, Подружница Скопје

ВИНЕРБЕРГЕР ДООЕЛ ВИНИЦА

ВИНИ ФАРМ ВИНИЦА АД

ГАМА ГРАДБА ДООЕЛ Скопје

ГЕЛИ ДОО Скопје – Подружница Битола

ГЕОСОНДА увоз-извоз ДОО Скопје – Подружница Битола

ГРАДБА ПРОМЕТ, ДГТ ДОО Кавадарци

ГРАНИТ, АД Скопје, АД – ОЕ 01 БИТОЛА

ГРАНИТ, АД Скопје, АД – ОЕ 01 КИЧЕВО

ГРАНИТ, АД Скопје, АД – ОЕ 02 НЕГОТИНО

ГРАНИТ, АД Скопје, АД – ОЕ 03 ОХРИД

ГРАНИТ, АД Скопје, АД – ОЕ 09 ЛЕПЕНЕЦ

ГРАНИТ А.Д Скопје, АД – ОЕ 11 ДЕЛЧЕВО

ГРАНИТ ГД Скопје, АД – Асфалтна и бетонска база Битола

ГРАНИТ ГД Скопје, АД Асфалтна и бетонска база Звегорска Река – Делчево

ГРАНИТ ГД Скопје АД – Стопански двор, Кичево

ГРАНИТ ГД Скопје АД – Aсфалтна база с.Корешница – Демир Капија

ГОЛЕЦ – КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Желино

ГОЛЕЦ ТРАНС експорт-импорт ДООЕЛ с.Желино

ГОРНИ ПОЛОГ, ИКЛ – Гостивар

ДАБЛЈУ ЕКО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ДЕТОНИТ ДООЕЛ Радовиш

ДИАМОНД ИНВЕСТ ДОО Гостивар

ДОЈРАН СТИЛ – Друштво за производство и трговија с.Николиќ, Нов Дојран

ДРИСЛА ЈП СКОПЈЕ

ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ

ЕДИНСТВО ЗЗ Челопек свињарска фарма

ЕКО ЕНЕРЏИ СИСТЕМ ДОО СКОПЈЕ, Подружница Кавадарци

ЕКО ОРАНЖЕРИИ АНСКА РЕКА ДООЕЛ увоз-извоз Валандово

ЕКОПЛАН – ДЕПО ДППУ ДОО увоз – извоз Скопје, Пепелиште – Неготино

ЕКО ТЕАМ ДОО Скопје

ЕКОФАРМ ШИШЕВО ЖИВИНАРСКА ФАРМА

ЕЛЕНИЦА АД Индустрија за градежни материјали, Струмица

ЕНГТРАНС ДООЕЛ СКОПЈЕ ЕНГ БЕТОН Подружница 1 Скопје

ЕСКАВАТОРИ-МК ДООЕЛ

ЕСМ – Подружница ЕНЕРГЕТИКА, Скопје

ЕСМ – Подружница РЕК БИТОЛА, Битола

ЕСМ – Подружница РЕК Осломеј, Осломеј

ЕУРО БРИК КОМПАНИ ДОО ВЕЛЕС

ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО КАВАДАРЦИ

ЖИВИНО ПРОМ, Живинарска фарма ДОО Штип

ЖИКОЛ – ТАТАРЛИ ЧУКА, Валандово

ЖИТО МАЛЕШ А.Д. Берово

ЖИТО ПОЛОГ АД ТЕТОВО

ЗОКА ТРЕЈД ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ НЕГОТИНО

ИГМ Вратница – Вратница

ИГМ Џумајлија, ТД ДОО Лозово

ИЗОЛОМОНТ ДОО увоз-извоз СКОПЈЕ, (о.Градско)

ИЛИНДЕН АД Струга

ИЛИРИЈА КОМЕРЦ, ДПТУ ДООЕЛ с.Отља – Липково

ИНДО МИНЕРАЛС&МЕТАЛС ДООЕЛ – Рудник ТОРАНИЦА

ЈАКА 80′ Скопје

ЈОКИ КОМЕРЦ Подружница фарма Долнени

ЈОКИ КОМЕРЦ Подружница фарма Брвеница

ЈУГОХРОМ ФЕРОАЛОЈС – Јегуновце

КАЗАНДОЛ

КАСТ ИНВЕСТ ДОО СКОПЈЕ

КОГЕЛ СТИЛ ДОО Скопје

КОЛЕ ТРАНС Инженеринг – ДОО Штип

КООП ИНЖЕНЕРИНГ, ДПГТУ ДООЕЛ КУМАНОВО

КРАНФИЛД ФАУНДРИ, Подружница бр. 3, Пробиштип

ЛИБЕРТИ (претходно АРЦЕЛОР МИТТАЛ)

ЛИНДЕ ГАС ДООЕЛ Скопје – БИТОЛА

МАК МЕСО СФ, с.Таринци свињарска фарма, Карбинци

МАКАЛБ КОМПАНИ СКОПЈЕ – ДОБАРСКИ ЖЕДЕН – ТЕТОВО

МАК – МИНЕРАЛ ДООЕЛ Битола

МАКСТИЛ, АД – Скопје

МАКФЕРТ, ДПУТ  ДОО КАВАДАРЦИ – ПОДРУЖНИЦА ВЕЛЕС

МАР МЕДИКА ДОО увоз- извоз Куманово

МЕСЕР ВАРДАР ТЕХНОГАС, ДТПУ ДООЕЛ СКОПЈЕ, ЛОКАЦИЈА СКОПЈЕ

МЕСЕР ВАРДАР ТЕХНОГАС, ДТПУ ДООЕЛ СКОПЈЕ, ЛОКАЦИЈА БИТОЛА

МИКЕЛИ ДООЕЛ с.Порој Тетово

МИНЕРАЛ ПРОЦЕСИНГ ДОО КАВАДАРЦИ

МИНОЛ ДООЕЛ ШТИП – Фабрика за производство на моторни и индустриски масла

МИСА МГ ДООЕЛ експорт – импорт Скопје, асфалтна база Башино село, Велес

НЕДЦААН СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ ОХРИД

НЈСК ХОЛДИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ

НОВА СЛОГА АД Ресен – Оранжерии с.Хамзали, Босилово – Нова Слога – Ресен

8 НОЕМВРИ АД НЕГОТИНО

МАКЕДОНИЈА ПАТ – БИТОЛА

МАКЕДОНИЈА ПАТ – ВЕЛЕС

МАКЕДОНИЈА ПАТ – СКОПЈЕ

МАКЕДОНИЈА ПАТ – ШТИП

OВЧЕПОЛКА ДОО Велес, Подружница Свињарска фарма с.Таринци Карбинци

ОГРАЖДЕН АД за Неметали, Струмица

ОКТА Рафинерија за нафта, АД – Скопје

Оранжерии-Хамзали с.Хамзали, Босилово

ПЕЈПАР МИЛ ДОО КОЧАНИ

ПЕЛАГОНИЈА А.Д. ГОСТИВАР

ПИВАРА, АД СКОПЈЕ

ПРОГРЕС 98 ДООЕЛ Гостивар

ПРОТОТИП ДООЕЛ СКОПЈЕ, Подружница Прототип Цинкара Кичево

ПРПАРИМИ ПАТ, ДПТГУ ДООЕЛ експорт-импорт с.Челопек,Тетово

РАД – КОМ ДООЕЛ Скопје

РУББЕРВАСТ МЕНАЏМЕНТ, РВМ с.Желино, Тетово

РЕНОВА ДОО експорт-импорт с.Џепчиште, Џепчиште

РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ СКОПЈЕ

РЕЦИКЛ ЕКО СТАРТ ДОО експорт – импорт Скопје

САЛМАК МБ СКОПЈЕ, с.Дрен, Демир Капија

САСА  ДООЕЛ Рудник – Македонска Каменица

СЕНТИС АГ ДООЕЛ Џепчиште

СИМ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО СТРУМИЦА

СИНОХИДРО КОРПОРЕЈШН ЛИМИТЕД Пекинг, Подружница Скопје

СИРМЕС ДОО извоз-увоз с.Башино село, Велес

СКОПСКИ ЛЕГУРИ ДООЕЛ, увоз-извоз, Скопје

СОЛ СЕЕ ДОО Скопје – Производна Единица Кавадарци

СУРИН Станимир Богојевски ДООЕЛ експорт импорт Старо Село, Вратница

ТАБ МАК ДОО ПРОБИШТИП

ТГС Технички гасови, ДПТ за индустриски Гасови А.Д.Скопје – Производна единица Ацетилен, Скопје

ТГС Технички гасови, ДПТ за индустриски Гасови А.Д.Скопје – Производна единица Волково, Скопје

ТГС Технички гасови, ДПТ за индустриски Гасови А.Д.Скопје – Производна единица Железара, Скопје

ТГС Технички гасови, ДПТ за индустриски Гасови А.Д.Скопје – Производна единица CO2, Битола

ТЕТЕКС АД – ТЕТОВО

ТЕТЕКС ЈАРН ГРУП ДОО увоз-извоз Тетово

ТЕ – ТО АД Скопје

ТЕХНОПАВЕР, ДПТТУ КАМЕНОЛОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје – Подружница бр.2 Превалец Велес (претходно ДПГТУ УС – Констракшн експорт-импорт ДООЕЛ Куманово, Фабрика за вар, каменолом Превалец – Велес)

ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ увоз извоз Скопје, подружница бр.2 Превалец, Велес

ТЕЦ ‘НЕГОТИНО’, АД Неготино

TРАНСМЕТ ДОО Скопје, с.Попоец – Кичево

ТРГОПРОМЕТ ТОНИ ДООЕЛ ЦИГЛАНА КУМАНОВО

ТУЛАНА ДОО ГОСТИВАР

УЛИЦИ И ПАТИШТА, ЈП Скопје

УНИ – АГРО с.Амзабегово, Свети Николе

УСЈЕ, Цементарница АД Скопје

FAME, Фабрика за производство на биодизел, о.Илинден – МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ

ФАРМА – АГРИПРО ДОО увоз-извоз Валандово

ФЕНИ ИНДУСТРИ – Рудник `Ржаново

ФИЛИП ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз с.Бразда – Чучер Сандево

ФЗЦ ’11 Октомври’ – А.Д.Куманово

ФРУКТАЛ МАК, АД с.Морани, Студеничани

ХРОМОС ПЕСТИЦИДИ ДОО Скопје

ЦРВЕНИ БРЕГОВИ АД увоз-извоз Неготино, с.Црвени Брегови

ЏОНСОН МЕТИ ДООЕЛ Скопје

ШЕСТ БРАЌА ДООЕЛ СКОПЈЕ

ШВИС МЕТХОД, ДООЕЛ с.Чегране – Гостивар

ШПУТИМ КОМЕРЦ, експорт-импорт Гостивар