Јавен конкурс за развој и имплементација на национална кампања за подигање на јавната свест и едукација на граѓаните и субјектите за постапување со посебните текови на отпад

Јавен конкурс