Јавен конкурс за проекти за воведување на нови технологии во постапувањето со посебните текови на отпад

Јавен конкурс