Се одржа првата јавна расправа за Нацрт на Законот за прогласување на Охридско Езеро за заштитено подрачје во категорија III

  Во Охрид се одржа првата од двете јавни расправи за Нацрт на Законот за прогласување на Охридско Езеро за заштитено подрачје во категорија III – споменик на природата.

Министерката Шукова повика на заедничкo делување и соработка, и побара поддршка на сите засегнати страни во реализацијата на процесите за заштита на ова подрачје што претставува не само национално, туку и светско природно и културно наследство.

1Актот за прогласување на заштитеното подрачје Охридско Езеро содржи назив на заштитеното подрачје или природната реткост, категорија на заштита за заштитеното подрачје, географски карактеристики и други основни обележја, картографски приказ со граници на заштитеното подрачје, граници на зоните кои постојат во рамките на заштитеното подрачје, потоа типови на зони во заштитеното подрачје, режим на заштита и субјект што ќе управува и други прашања утврдени со актот за прогласување.

Нацрт-законот за прогласување на Охридско Езеро за Споменик на природата е изработен согласно Студијата за валоризација која ги детерминира природните вредности на подрачјето.

2Со донесување на Законот за прогласување на Охридското Езеро за споменик на природата ќе се овозможи зачувување на природната состојба на езерото преку заштита на природните, културните и други вредности како единствен природен феномен во светот, спречување на дејствија што можат непосредно или посредно да предизвикаат нарушување на живеалиштата и екосистемите, создавање на поволни услови за заштита, зачувување и унапредување на биолошката и пределската разновидност, како и одржливо користење на природните ресурси на начин на кој не се загрозува опстанокот на живеалиштата и видовите.