Резултати од објавениот Конкурс за распределување на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2024 година

Резултати од објавениот Конкурсот за распределување на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2024 година, објавен официјалната web страна на Министерството, www.moepp.gov.mk, со рок од 31 Јануари до 19 Февруари 2024 година, за дел IV точка 1, 2 и 3 од Програмата за инвестирање во животната средина за 2024 година објавена во Службен весник на Република Северна Македонија бр. 12/2024 на 18.01.2024 година.

Табела со резултати 2024