Објава за достапност на Нацрт верзии на закони од областа на управувањето со отпадот во рамките на системот за проширена одговорност на производителот

Финален ПВР ПОП со табела консултации

Финален ПВР ЗУЕЕО со табела консултации јавност

Финален ПВР ЗУДТО со табела консултации јавност

Финален ПВР ЗПакување со табела консултации јавност

Финален ПВР Батери со табела консултации

Финален ПВР ЗУО со табела консултации јавност

Предлог на закон за проширена одговорност на производителот во управувањето со посебни текови на отпад МК+АЛ

Предлог на закон за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори МК+АЛ

Предлог на закон за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема МК+АЛ

Предлог на Закон за управување со отпадот МК+АЛ

Предлог на закон за управување со пакување и отпад од пакување МК+АЛ

Предлог на закон за управување со дополнителни текови на отпад во системот за проширена одговорност на производителите

Известување за нов пакет закони од областа на управувањето со отпадот во рамките на системот за проширена одговорност на производителот

Предлог закон за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори

ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ…

Предлог закон за управување со пакување и отпад од пакување

Предлог закон за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад

Предлог закон за управување со дополнителни текови на отпад во системот за одговорност на производителите

Предлог закон за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема