Листа на избрани проекти што ќе се финансираат од Програма за управување со водите за 2024 година

Министерството за животна средина и просторно планирање донесе Одлука за избор на предлог проекти што ќе се финансираат од дел III, точка 1 и точка 2 (Изградба на нови и одржување и унапредување на постојните јавни водоснабдителни објекти и Регулација на водотеци заради заштита од штетно дејство на вода) од Програма за управување со водите за 2024 година. (“Службен Весник на Република Северна Македонија” бр.18/24) .

Листа на проекти од Програма за води 2024