МЖСПП: Прекинување на прагот на алармирање во Струмица

  Согласно податоците од Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздухо, на ден 03.12.2023г., среднодневните концентрации на РМ10 се под дефинираниот праг на алармирање од 150 mg/m3, и епизодата од два последователни денови со надминување на прагот на алармирање за РМ10 е прекината во Струмица. Со тоа, за Струмица,  престануват да важат препораките и мерките при надминат праг на алармирање .