Дневен ред на триесет и првата седница на Комисијата за управувањење со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Дневен ред на триесет и првата седница на Комисијата за управувањење со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Дневен ред на триесет и првата седница на Комисијата за управувањење со природното и културното наследство на Охридскиот регион

Дневен ред на триесет и првата седница на Комисијата за управувањење со природното и културното наследство на Охридскиот регион