ПРЕПОРАКИ

Во случај на надминување на концентрација на ПМ10 честички од 50 μg/m³ во пет последователни дена Министерството за животна средина и просторно планирање ПРЕПОРАЧУВА:

preporaki za flash