Јавен повик за пријавување на кандидати за полагање на стручен испит за чувар во Национален парк Маврово