Сектор за соработка со локална самоуправа и управно надзорни работи

Раководител: Тања Пауновска, t.paunovska@moepp.gov.mk

Во својот состав брои две одделенија и ги врши работите кои се однесуваат на:

-   Да координира меѓу општинската соработка од областа на животната средина.

-   По барањена ЕЛС, од правен аспект укажува за материјалните и процедуралите недостатоци во работите на органите на општините, на барање на општинските органи. го следи навременото донесување на прописите кои општините ги носат согласно законите од областа на животната средина и просторното планирање, го следи процесот на реформи во животната средина, како и на законитоста на работата и постапувањето на органите на локалната самоуправа.

Одделение за соработка со локална самоуправаОдделение за управно надзорни работи

ги врши следните работи и задачи:

- спроведување на управен надзор над законитоста на актите донесени од страна на единиците на локалната самоуправа во областите на животна средина и просторно планирање.

Го следи навременото донесување на прописите кои општините ги носат согласно законите од областа на животната средина и просторното планирање, вршинадзор над законитоста на одлуките (поединечни и општи) донесени од градоначалниците на ЕЛС, го координира спроведувањето на претходниот надзор над прописите и управните постапки на општините, градот Скопје и општините во градот Скопје, ја координира меґуопштинската соработка одобласта на животната средина со цел поефикасно и поекономично извшување на одредени надлежности од страна на општините

-  Го следи процесот на реформите во локалната самоуправа и предлага мерки за нивна имплементација. Води евиденција на надлежностите на ЕЛС, на кадровската екипираност на ЕЛС за спроведување на надлежностите во управувањето со животната средина

-   Дава предлози за политики по начелни прашања за областите во кои се врши надзорот го организира надзорот над спроведувањето на законите и прописите од областа на животната средина, како и на законитоста на работата и постапувањето на органите на локалната самоуправа;

-  Врши надзор над законитоста на работата на организационите единици за вршење на инспекциски надзор во животната средина на локално ниво формирани во рамките на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје.

Раководител: Танја Кироска Донски, t.kiroska@moepp.gov.mk

План за вршење надзор над законитоста на работата на организационите единици за вршење на инспекциски надзор во животната средина на локално ниво
План за обуки за претставници на општините, ЈКП и инспектори за животна средина
План за вршење надзор на законитоста на работата на органите на општините, на градот Скопје и на општините во градот Скопје
Информација за ЛЕАП

ги врши следните работи и задачи:

-   ja организира и насочува работата во изготвувањето на актите за работите на управната постапка кои не се во исклучива надлежност на друг орган/сектор во состав министерството.

-   ги координира работите на донесување на дозволи, решенија и други акти за кои Министерството решава по барање на граѓани и правни лица согласно позитивните законски прописи, како и за други прашања од упревна постапка.

Раководител: Касам Зекири, k.zekiri@moepp.gov.mk