Сектор за соработка со локална самоуправа и управно надзорни работи

План за обуки за локална самоуправа за 2023 година
План за обуки 2022 година за претставници на општините, ЈКП и инспектори за животна средина
План за вршење надзор на законитоста на работата на органите на општините, на градот Скопје и на општините во градот Скопје за 2023 год.
План за вршење надзор на законитоста на работата на органите на општините, на градот Скопје и на општините во градот Скопје за 2022 год.
План за вршење надзор на законитоста на работата на органите на општините, на градот Скопје и на општините во градот Скопје за 2021 год.
План за вршење надзор на законитоста на работата на органите на општините, на градот Скопје и на општините во градот Скопје за 2020 год.
План за вршење надзор на законитоста на работата на органите на општините, на градот Скопје и на општините во градот Скопје за 2019 год.
Информација за ЛЕАП