Државен секретар во министерство за животна средина и просторно планирање – НЕБИ РЕЏЕПИ

Drzaven_Sekretar-Nebi_Rexhepi

Роден на 06 јануари 1979 година во Гостивар
Националност: Албанец, Република Северна Македонија

2009-2010
ЕЛС – Општина Врапчиште
Сектор за урбанизам, просторно планирање и животна средина
Референт за геодетски работи
• Прибирање и обработка просторни податоци преку фотоинтерпретирање на панхроматски и мултиспектoрален сликовен материјал, теренска аквизиција со ГПС мерење и дигитализација од растерски подлоги

2010-2011
Министерство за животна средина и просторно планирање
Управа за животна средина
Советник за бучава
• Организирање на јавни расправи за изработка на Акциони планови за бучава и подготвување Извештај за мислењата на јавноста.
• Следење на состојбата со бучавата преку Државната мрежа за мониторинг и локалните мрежи за мониторинг, ги анализира податоците од мониторингот на состојбата со бучавата и доставување извештај од мониторингот за потребите на другите државни органи и институции.
• Предложување на годишна Програма за работа на државната мрежа за мониторинг на бучава и давање мислење по годишната Програма за работа на локалната мрежа.

2011-продолжува
Парт-тиме ангажман како геодетски инженер во приватна геодетска фирма.

2011-2013
Министерство за животна средина и просторно планирање
Сектор за просторно планирање
Советник за спроведување на просторен план на Р.М.
• Спроведување на одредени функции од делокругот на одделението во изработка и спроведување на Просторниот план на РМ и на други просторни планови за региони и сливни подрачја, просторен план на општини и подрачја од посебен интерес за РМ како и го координирање на процесот на нивно спроведување.

2013-2019
Министерство за животна средина и просторно планирање
Сектор за просторно планирање
Помошник раководител на Сектор за просторно планирање

2016-2017
Министерство за животна средина и просторно планирање
Шеф на кабинет на министерот

2016 – продолжува
Универзитет во Тетово
Факултет на применети науки
Катедра на геодезија и геоинформатика
Асистент – професор

2019-2023
Министерство за животна средина и просторно планирање
Сектор за просторно планирање
Раководител на Сектор за просторно планирање
• Раководење на секторот за просторно планирање
• Спроведување на просторен План на РМ
• Координација на работењето на Агенцијата за просторно планирање
• Воспоставување на систем за спроведување на Просторен план на РМ
• Преставување на министерството во меѓусекторските тела, комисии и работни групи во РСМ
• Подготовка на учество на МЖСПП (министер) на тематски средби, конференции и др.

ОБРАЗОВАНИЕ
2000-2007
Технички Универзитет Јилдиз, Истанбул, Р. Турција
Градежен факултет
Смер Геодезија и фотограметрија
Универзитетски студии на геодезија и фотограметрија : картографија, GIS, урбанистичко планирање, обработка на просторни податоци, индустриска геодезија, катастар, историја на геодезија и др.
Дипломиран геодетски инженер

1999-2000
Висока школа за странски јазици Јилдиз, Истанбул, Р. Турција
Учење на стручен англиски јазик како предуслов за запишување на студии
Диплома BULATS

1998-1999
Универзитетот на Истанбул
Висока школа за турски јазик

1994-1998
Средно образование
ЦСНО Злате Малакоски, Гостивар
Машински техничар

1986-1994
Основно образование
Наим Фрашери, Неготино-Полошко
Гостивар

МЕЃУНАРОДНИ ОБУКИ
- Обука за поврзаноста на рамковната Директива за води со Директивата за ПВЖС/СОВЖС, 2015 Прага – Р.Чешка
- Обука за домување и управување со земјиштето, 2016 Женева – Швајцарија
- Поврзаноста помеѓу соодветна проценка со ПВЖС/СОВЖС, 2016 Анкара – Турска
- Проект за управување со прекуграничен екосистем на отворениот регионален фонд за биодиверзитет на југоисточна Европа, 2017 Тирана Албанија.
- Планирање на користење на земјиштето и индустриска безбедност, 2018 Мехелен – Белгија.
- Регионални консултаци за консолидирање на законодавството за земјиштето, 2018 Скопје.
- Зајакнување на капацитетите за примена на национална политика и практики за одржлив транспорт – базиран на препораките од Извештајот за перформанси во животна средина- ЕПР, 2019 Будва – Црна Гора.
- Суб-регионална работилница за планирање на користење на земјиштето и индустриска безбедност, 2020 Белград – Србија.
- Единаеста сесија на светскиот форум за урбанизам (WUF11), 2022 Катовице – Полска.
- Интегрирање на биодиверзитетот во проценката на влијанието врз животната средина, 2022 Виена – Австрија.

ОВЛАСТУВАЊА / КОМИСИИ
- Овластување за овластен геодет за вршење на геодетски работи. 2013 – продолжува.
- Овластување за овластен судски вештак за вештачење од областа на геодезијата, 2020 – продолжува.
- Член на советот на НИПП на РСМ, 2014 – продолжува
- Претседател на работна група за следење на изработка на новиот просторен План на РСМ 2020 – 2040.

ПОЛИТИЧКА КАРИЕРА
- Член на ДУИ.
- Кандидат за пратеник во Собранието на РМ, парламентарни избори во 2014 година.
- Носител на советничка листа за советници во општина Врапчиште, локални избори во 2017 година.
- Кандидат за градоначалник на општина Врапчиште, локални избори 2021 година.
- Претседател на општинскиот огранок на ДУИ за општина Врапчиште, 2022
- Секретар на секретаријатот за транспорт и врски на ДУИ, 2022

ЈАЗИЦИ
• Албански – мајчин
• Македонски
• Англиски
• Турски
• Српски

СОЦИЈАЛНИ ВЕШТИНИ И СПОСОБНОСТИ
• Високи комуникациски способности
• Создавање и водење на тимови
• Компетентност во пренос на знаење и обучување
• Координација и комуникација на меѓународни средби
• Медијаторство во мултикултурно опкружување
• Одлични презентерски способности

ОРГАНИЗАЦИСКИ ВЕШТИНИ И СПОСОБНОСТИ
• Способност за комуникација и администрација на луѓе, проекти и буџети
• Организациски вештини за работа под притисок и во стресни ситуации
• Проценување и вреднување на идејноста во работа тимска
• Аналитичност со истражувачки вештини

 

Drzaven_Sekretar-Nebi_Rexhepi