БРОШУРИ

Влијанија од климатски промени во 12 слики

Еколошки кориидори

ТЕМАТСКИ НАСОКИ

10 лекции ЗА ПОДОБРА УРБАНА МОБИЛНОСТ научени од пандемијата

Национални црвени листи во Република Северна Македонија

Движи се паметно, диши слободно

Добри практики за греење на дрва во домаќинствата

Да го разбереме загадувањето на воздухот

Европска агенција за животна средина – ЕЕА

ГЛОБЕ 2009

Државен автоматски мониторинг систем за квалитет на воздухот

Квалитет на воздухот во Република Македонија за 2008

Емисии на загадувачки материи во воздухот за 2008

Организација на информативен систем за управување со отпад во РМ

Квалитет на водотеците во Република Македонија за 2008

Хидролошка состојба на водотеците во РМ за 2008

CORINE – LandСover (Земјина покривка)

Зони и англомерации во Република Македонија

Информирај се и учествувај во донесувањето на одлуки

Оцена на влијанието врз животната средина

Заштита на почвата од деградација

Дозволи за интегрирано спречување и контрола на загадувањето

Интегрирано спречување и контрола на загадувањето (ИСКЗ)

ВОДА 2007

БУЧАВА

ВОДА

ПЛАСТИКА

ЕКОТЕКА

ИПА – Брошура - ЕУ инструмент за предпристапна помош

Општ водич за ИСКЗ

Прирачник за преговори околу оперативните планови

CLRTAP

Детска брошура за квалитет на воздухот

КАТАЛОГ – капитални книгоиздателски проекти (Влада на Република Македонија)