Известувања и огласи

 

БАРАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА УПРАВИТЕЛ ЗА ОТПАД

Известувања и огласи

Оглас за Отпад

“Доказ за уплатени средства како надоместок за полагање на стручен испит за управител со отпад – Уплатница ПП/50 на износ од 12.000 (дванаесет илјади) денари, уплатени на жиро сметка на Министерството за животна средина и просторно планирање, цел на дознака: полагање на испит за управител со отпад,  сметка на буџетски корисник 1210115202 631 10, приходна шифра и програма 718112 10.”