ДА ЈА ЗАЧУВАМЕ ШАРА

BANER_Shara1. Предлог на Закон за прогласување на дел од Шар Планина за национален парк

2. Извештај од консултации со јавноста во врска со предлог на Законот за прогласување на Шар Планина за национален парк

3. Извештај за проценка на влијанието на регулативата

4. Анекс кон Студијата за валоризација на Шар Планина Ревидирани предлог граници и зони на НП Шар Планина

5. Projektligji për shpalljen e një pjese të Malit Sharr për park kombëtar

ИЗВЕСТУВАЊЕ  за Јавна расправа по Нацрт- Закон за прогласување на дел од Шар Планина за национален парк

Одржана консултативна средба со граѓанските здруженија за Шар Планина

Информација за начини на консултација на јавноста по Нацрт на законот за прогласување на дел од Шар Планина за национален парк

ИЗВЕСТУВАЊЕ за Јавна расправа по Нацрт- Закон за прогласување на дел од Шар Планина за национален парк

СОЦИО-ЕКОНОМСКА СТУДИЈА ЗА ПРЕДЛОГ ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ШАР ПЛАНИНА

1. Нацрт- Извештајот за проценка на влијанието на регулативата
2. Нацрт законот за прогласување дел од Шар Планина за заштитено подрачје во категорија II – Национален парк
3. Propozim-ligji për shpalljen e një pjese të Malit Sharr për park kombëtar

Студија за валoризација на Шар Планина_Усогласена верзија

Зонирање на НП Шар Планина

План за комуникација во процесот на прогласување на Шар Планина за национален парк

Заедничка визија за Шар Планина- Меморандум за соработка со НВО

Студија за валoризација на Шар Планина

Предлoг надвoрешни и внатрешни граници на иднo заштитенo пoдрачје Шар Планина

И З В Е С Т У В А Њ Е за изработка на Нацрт – Закон за прогласување на дел од Шар Планина за заштитено подрачје во категорија II – Национален парк