Жиро сметки

 

Жиро сметка за надомест за батерии и акумулатори
Жиро сметка за надомест за отпад од пакување
Жиро сметка за плаќање надомест за отпадна електрична и електронска опрема
Жиро сметки за надоместоци од законот за управување со отпад
Жиро сметки за надомест од Законот за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад
Жиро сметка за административна такса за барање за регистрација на производителите
Жиро сметка за плаќање надомест за дополнителни текови на отпад (возила, масла, текстил и гуми)