Жиро сметки

 

Жиро сметка за надомест за батерии и акумулатори
Жиро сметка за надомест за отпад од пакување
Жиро сметка за плаќање надомест за отпадна електрична и електронска опрема
Надоместоци од законот за управување со отпад
Надомест од Законот за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад