МК – НИ 067

ТРОШОЦИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА strelki r
Дефиниција
Единици
Клучно прашање
Клучна порака
Оценка
Методологија
Цели
Обврска за известување
Мета-податоци
Поврзаност со други индикатори
Последна измена:  10.11.2022